Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Дали ще бъде отменена окончателно 4% държавна такса върху цената на иска?

Въпросът дали ще бъде отменена дължимата по граждански и търговски дела пропорционална такса в размер на 4 на сто върху цената на иска, съгласно разпоредбата на чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс е на път да бъде решен. Съгласно приетата с Постановление №38 на МС от 27.02.2008г. (в сила от 01.03.2008г.) Тарифа, по искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лева. В този смисъл, събираните от съдилищата такси са едни от най-високите и много често реална пречка за достъп до правосъдие. Много често правозащитни организации, адвокати и граждани критикуваха това разрешение – таксата да се определя съобразно цената на иска.

На 18 май 2012г., състав на Върховния административен съд (председател Дима Йорданова, членове Славка Найденова и Галя Костова) с решение №7029/2012г. по адм. дело №670 от 2012г. уважи жалбата срещу 4% съдебна такса по граждански и търговски дела с материален интерес.  Съдебният състав е уважил наведените доводи за процесуални нарушения при приемането на Тарифата, а именно: „Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект за нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, т. е. той урежда процедурно правило за приемане на съответния нормативен акт. Текстът в този му вид е приет със Закона за изменение и допълнение на ЗНА, обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. и в сила от 01.01.2008 г., от което следва, че е бил в сила към датата на приемане на процесната тарифа. В случая съставителят на проекта за подзаконовия нормативен акт е Министерството на правосъдието, в чието задължение е било да го публикува на интернет страницата си, ведно с мотивите, съответно доклада, както и да даде най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. По делото не се представиха доказателства това изискване на ЗНА да е изпълнено от съставителя на подзаконовия нормативен акт….“.

„Като се има предвид изложеното, настоящият тричленен състав приема, че при изготвянето на проекта за приемане на тарифата с постановление на МС, не е спазена разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА. Тази норма е процесуална и императивна, поради което неспазването й представлява допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила по издаването на подзаконовия нормативен акт, съгласно чл. 146, т. 3 АПК, приложим с оглед чл. 196 АПК, което води до неговата незаконосъобразност, в оспорената му част.“

Т.е. атакуваната разпоредба от  на чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс  е отменена поради процедурно нарушение при приемането й – при липсата на изискуемата публичност, съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА и предоставяне на възможност гражданите и заинтересованите организации да дадат своите становища и предложения по проекта в минимален 14-дневен срок. Допуснатото съществено нарушение на административнопроизводствените правила при приемането на Тарифата е достатъчно основание за отмяната й в оспорената част, поради което съдът не обсъжда и другите твърдени основания за незаконосъобразността му – напр. относно доводите, че  пропорционалната съдебна такса води до ограничаване на достъпа до правосъдие.

Съдът приема, че „допуснатото съществено нарушение на административнопроизводствените правила е достатъчно основание за отмяната на подзаконовия нормативен акт в оспорената му част, поради което не се налага обсъждането и на другите твърдени основания за незаконосъобразността му, поради което същият следва да се отмени. Водим от горното, Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия съдебен състав, на основание чл. 193, ал. 1 АПК  РЕШИ: ОТМЕНЯ чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, приета с Постановление № 38 от 27.02.2008 г. на Министерския съвет на Република България, обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г.“

Коментираното тук решение на ВАС не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

Въпреки всичко, коментираното тук решение може да се определи като важна крачка към решаването на поставения значим обществен въпрос, касаещ достъпа до правосъдие, доколкото 4% такса върху цената на иска е реална пречка на гражданите да защитят накърнените им права и законни интереси пред съда. Въпреки, процесуалното основание за отмяна, случването й следва да доведе до обществен дебат и преосмисляне от страна на изпълнителната власт на начина, по който следва да се определят държавните такси по граждански дела с идеята за достъп до правосъдие, който е конституционно гарантиран. Таксата при сегашният начин за определяне се явява реална пречка пред гражданите да защитят своите права, което не може да бъде допускано, нито пък да бъде приемано като начин за разтоварване на съдебната система от прекомерен брой дела, каквито аргументи се изтъкват понякога в публичното пространство.

Решението е публикувано на сайта на Върховния административен съд и може да бъде прочетено: тук


Коментари


9 коментари за “Дали ще бъде отменена окончателно 4% държавна такса върху цената на иска?”

Мисля,че решението на ВКС относно отмяната на четири процентовата съдебна такса е правилно.Много хора са притиснати или ограбени и поради липсата на пари не могат да получат правосъдие,което ни се полага според конституцията.

Интересно! Но какво се случи после? Беше ли това решение обжалвано пред 5-членен състав на ВАС и какво реши той (ако вече е решил)? Също така си мисля, че по същия начин и на същото основание може и трябва да се атакуват и другите подобни такси, които се събират от съда?! Например таксата от 2% при развод. Ситуацията е почти същата като тази 4% такса.

Решението на 3-членен състав на ВАС е обжалвано и според деловодната система на ВАС, в момента местонахождението на делото е именно пред 5-членния състав, чието решение вече ще бъде окончателно. Към момента, таксата от 4% не е отменена с окончателно, влязло в сила решение.
Действително, аз считам, че е важно да има публична дискусия и да бъдат преосмислени високите съдебни такси, които препятстват достъпа до правосъдие. За това и съм писала по темата в блога си. Таксата при развод е регламентирана в същия акт, а именно – Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, чл. 6 и 7.

А има ли срок, в който 5-членния състав на ВАС трябва да се произнесе? Що се отнася до дискусията – да, и аз мисля, че трябва да има такава? Но как може да стане това? Имам предвид, че писането в собствен блог е хубаво, но не е ли по-добре да има нещо като централизиран форум, където да могат да се видят всички мнения? Може би съда трябва да поддържа някаква платформа за онлайн дискусии – има ли нещо такова?

А относно таксите – мислите ли, че на подобно обсъждане (с цел отмяна) трябва да бъдат подложени и нотариалните такси (при прехвърляне на имот например)? И там ситуацията е почти същата, само че се препятства не достъпа до правосъдие, а се спъва стопанската инициатива. Свидетели сме какъв вой се надига от финансовите пазари когато се опитат да им наложат дори и минимален данък (от порядъка на 0.1 или 0.01% – не помня точно), а за прехвърляне на имот, нотариалните и другите данъци и такси са в цели проценти и то не малки.

Органът, който е приел въпросната тарифа е Министерския съвет, т.е. в правомощията на изпълнителната власт е да вземе политическо решение и да предприеме съответните действия, ако има воля за това. Съдилищата прилгат законите, такива, каквито са. Законодателната власт е в ръцете на Народното събрание, което избираме всички ние, следователно при съществен обществен натиск, политическите партии е възможно да инициират съответни законодателни изменения. Право на законодателна инициатива имат само МС и народните представители. Гражданите право на законодателна иницатива нямат.
В случая, с неокончателното решение на ВАС, са открити процесуални пороци при приемането й. Де факто, същината на въпроса – а именно – не се ли ограничава правото на достъп до правосъдие, не е обсъждан изобщо.

:(((

След обжалване от страна на Министерския съвет, решението на тричленния състав е отменено от петчленен състав на ВАС (председател Венета Марковска, членове на състава: Александър Еленков, Наталия Марчева, Милка Панчева, Тодор Тодоров). Решението (№ 13857 по дело №8688/2012г. на ВАС, ІІ отд. от 06.11.2012г.) е окончателно. Приложимата и към настоящия момент Тарифа и въпросният член 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ остава в сила.
Повече можете да прочетете: тук
Окончателното решение на ВАС: тук

Ситуацията едва ли може да бъде описана по-точно от особено мнение на конституционните съдии Румен Янков, Тодор Тодоров и Пенка Томчева, по к.д. № 17/2002 г., според които:
„…. всеизвестно е, че в определена област, ако се допусне който и да било орган от властите да действа безконтролно, той ще се превърне в източник на деспотизъм. Магистратурата не прави изключение. Тук опасността е засилена, тъй като по историческа традиция съдебната власт при прилагането на законите по-малко зависи от другите власти и практически не подлежи на граждански контрол. В обществен и психологически план „властта на съдиите е търпима само поради възможността за обжалване“. При това положение голяма е опасността да се оформи изолирана власт, която под претенции за независимост се противопоставя на всяка промяна, търсене на отговорност и прозрачност…“.

Горните констатации обясняват изключително ниското обществено доверие в съдебните институции и потвърждават тезите на международните наблюдатели за тежките структурни и функционални дефекти на българската съдебна система.
Извадка от сайта на адв. Екимджиев

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани