Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ВАС остави в сила 4% държавни такси върху цената на иска (II част)

През месец май 2012г. в блога бе коментиран въпроса за отмяната на 4% пропорционална такса върху цената на иска по граждански и търговски дела. (тук)

Тричленен състав на Върховния административен съд, на 18 май 2012г., с решение №7029/2012г. по адм. дело №670 от 2012г. отмени 4% съдебна такса по граждански и търговски дела с материален интерес.  (отмени чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, приета с Постановление № 38 от 27.02.2008 г. на Министерския съвет на Република България, обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г.)

След обжалване от страна на Министерския съвет, решението на тричленния състав е отменено от петчленен състав на ВАС (председател Венета Марковска, членове на състава: Александър Еленков, Наталия Марчева, Милка Панчева, Тодор Тодоров). Решението (№ 13857 по дело №8688/2012г. на ВАС, ІІ отд. от 06.11.2012г.) е окончателно.  Приложимата и към настоящия момент Тарифа и въпросният член 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ остава в сила.

Както по-рано бе коментирано в блога, истинският въпрос,  от наша гледна точка, касае всъщност достъпа до правосъдие на гражданите, доколкото 4% такса върху цената на иска е реална пречка за защита на накърнени права и законни интереси пред съд.

В този мисъл, може да се направи извода, че отмяна на 4% такса може да има само при преосмисляне от страна на изпълнителната власт на начина, по който следва да се определят държавните такси по граждански дела с идеята за достъп до правосъдие, който е конституционно гарантиран. Т.е. ако е налице обществена воля за промяна на съществуващия режим на събиране на такси в определения им към настоящия момент и съгласно тарифата размер, то властта това да се случи принадлежи само и единствено на изпълнителната власт в лицето на МС.

Таксата, по мое мнение,  при сегашният й начин за определяне, действително се явява реална пречка пред гражданите да защитят своите права.  Този аргумент следва да бъде обсъден на по-широко ниво, така щото и гласът на обикновените хора (правораздава се „в името на народа, както често се подчертава в публичното пространство). Не може да бъде приет аргумент, че това би могло да спомогне за разтоварване на съдебната система от прекомерен брой дела, каквито аргументи се изтъкват понякога в публичното пространство, нито, че правосъдието трябва да е „скъпа“ услуга. Напротив.  Достъпът до правосъдие е фундаментално право и е недопустимо високите държавни  такси да се превръщат в непреодолимо препятствие пред упражняването на това право.

Решението на ВАС може да бъде прочетено: тук


Коментари


2 коментари за “ВАС остави в сила 4% държавни такси върху цената на иска (II част)”

А, какви са мотивите за отмяна на решението на 3-чления състав?

Пълните мотиви на ВАС можете да видите в самото решение, линк към което съм поставил по-горе. Това е извадка на част от мотивите към решение № 13857 София, 11/06/2012, Върховен административен съд на Република България – Петчленен състав – II колегия:
„…За да отмени оспорената разпоредба – чл.1 от Тарифата, съдът е приел, че при изготвянето на проекта за приемане на Тарифата с Постановление на МС, не е спазена разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА, а тази норма е процесуална и императивна, поради което неспазването й представлява допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила по издаването на подзаконовия нормативен акт, съгласно чл. 146, т. 3 АПК, приложим с оглед чл. 196 АПК, което води до неговата незаконосъобразност в оспорената му част. Този правен извод е обоснован с довода за неизпълнение от страна на съставителя на проекта за подзаконовия нормативен акт (Министерството на правосъдието) на задължение да го публикува на интернет страницата си, ведно с мотивите, съответно доклада, както и да даде най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Този факт е приет за доказан, тъй като по делото не били представени доказателства за изпълнението на това законово изискване.
Настоящият петчленен състав при Върховния административен съд счита обжалваното решение за неправилно.
Съгласно чл.6, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), МС издава постановления, когато урежда съобразно законите неуредени от тях обществени отношения в областта на неговата изпълнителна и разпоредителна дейност, което е осъществено в конкретния случай….

В обжалваното решение съдът е изградил правния си довод за неизпълнение на законоустановената административна процедура въз основа на становището, отразено в писмо изх. № 94-И-77/10 от 05.04.2012 г. на главния секретар на Министерството на правосъдието, адресирано до главния секретар на МС, че след извършена проверка за наличие на информация относно спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА се установява, че „такава информация липсва, предвид изтичането на продължителен срок от време от момента на изготвяне на тарифата и реализиране на периодичните промени на интернет страницата на министерството“. От съдържането на писмото не е видно категоричното установяване на факта, че проектът не е бил публикуван на интернет страницата на министерството. Липсата на информация е обяснена с изтичането на продължителен срок от време от момента на изготвяне на Тарифата и реализиране на периодичните промени на интернет страницата на министерството, което в еднаква степен обуславя и другата вероятност – изискването да е било спазено. Едновременно с това, съдът е омаловажил факта, че по делото са приети като доказателства представени становища по проекта от различни министерства, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Националния съвет за тристранно сътрудничество и дирекции на МС, като е счел, че с това не се доказва изпълнението на чл.26, ал.2 от ЗНА. Съдът необосновано, формално се е позовал на липса на доказателства, при това без съответната категоричност, а не е съобрази постигането на целта на въведеното изискване – довеждане до знанието на обществеността на проекта за предстоящото приемане на Тарифата, видно от аргументираните становища на участниците в процеса по обсъждане нормите от подзаконовия нормативен акт. Всъщност, съдържанието на атакуваната норма – събиране на такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв. е идентично с действащата и до този момент в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствието и Министерството на правосъдието ( отм. ДВ бр.22 / 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.), пропорционална такса от 4% върху цената на иска. С това от страна на вносителя на проекта са избегнати възможни негативни последици и затруднения за гражданите и юридическите лица от преминаването към нови размери на събираните такси за дейността на съдилищата.
По изложените съображения настоящият състав счита, че обжалваното решение следва да бъде отменено като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост – касационни основания за отмяна по чл.209, т.3 от АПК. Вместо това, на основание чл.222, ал.1 от АПК следва да бъде постановено друго, с което процесната жалба бъде отхвърлена, тъй като не са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемане на Тарифата с Постановление на МС № 38 от 27.02.2008 г….“

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани