Vigilantibus, non dormientibus subveniunt iura!

Правото е за бдящите, не за спящите!

Добре дошли в правния блог на адвокат Коруджиева.

Защитата на правата винаги означава върховенство на закона. В правовата държава и в модерното общество, което се основава на закона, адвокатът е призван да защитава законните интереси и права на гражданите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава –  на будните, а не на спящите правото помага! Смятам, че активната защита на правата, намирането на вярна посока и решение е дейност, която е несъвместима със „спящия ум“, а обратно – предполага решимост и воля. Fortuna fovet fortibus.

Кантората извършва всички основни дейности на адвокатската професия, съгласно Закона за адвокатурата, тясна специализация има в областта на семейното право, както и:
• устни и писмени правни консултации и становища по въпроси на правото;
• изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
• представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица;
• пряко участие във всички подготвителни действия по водене на преговори и сключване на граждански и/или търговски сделки и договори;
• процесуално представителство и защита по граждански, търговски и административни и административно-наказателни дела;
• текущо правно обслужване (абонамент) на клиенти- търговци, както и на юридически лица с нестопанска цел (фондации, сдружения и др.);
• проучване на казуси/дела с даване на мнение и правна помощ при необходими последващи действия;

Моля, вижте ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта.

Авторските публикации и статии в блога ксаят принципни въпроси на правото. Дискутират се  правни проблеми, които практиката поставя особено остро, проблеми, по които могат да бъдат обсъдени различни гледни точки. Възможността за поставяне на коментар/въпрос е с цел блогът да бъде пространство за дискусия  по различни правни въпроси от различни правни области, но блогът не е средство за оказване на правна помощ, нито може да замести личното ангажиране на адвокат, когато такъв Ви е необходим. Цитиране – разрешено при съобразяване на  ОБЩИ УСЛОВИЯ.

30/11/2016 г.
Последни статии

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ (2016)

Издръжка на бивш съпруг

Относно отговорността за неизпълнение на съдебно решение по АПК

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ КАСАЕЩИ АРБИТРАЖНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

ВКС се произнесе с Тълкувателно решение № 3/2014 от 28 юни 2016 по Тълкувателно дело № 3 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданска колегия по въпроса нищожни ли са договорите за прехвърляне на реално обособени части от недвижим имот, поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания.


12/10/2016 г.
Промени в законодателството

Касационно производство по искове за издръжка
Блог абонамент: