Vigilantibus, non dormientibus subveniunt iura!
Правото е за бдящите, не за спящите!


Добре дошли в правния блог на адвокат Симеонова – Коруджиева.

Защитата на правата винаги означава върховенство на закона. В правовата държава и в модерното общество, което се основава на закона, адвокатът е призван да защитава законните интереси и права на гражданите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава –  на будните, а не на спящите правото помага! Смятам, че активната защита на правата, намирането на вярна посока и решение е дейност, която е несъвместима със „спящия ум“, а обратно – предполага решимост и воля. Fortuna fovet fortibus.

Кантората извършва всички основни дейности на адвокатската професия, съгласно Закона за адвокатурата, тясна специализация има в областта на семейното право, както и:

  • устни и писмени правни консултации и становища по въпроси на правото;
  • изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
  • представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица;
  • пряко участие във всички подготвителни действия по водене на преговори и сключване на граждански и/или търговски сделки и договори;
  • процесуално представителство и защита по граждански, търговски и административни и административно-наказателни дела;
  • текущо правно обслужване (абонамент) на клиенти- търговци, както и на юридически лица с нестопанска цел (фондации, сдружения и др.);
  • проучване на казуси/дела с даване на мнение и правна помощ при необходими последващи действия;

Моля, вижте ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта.

Авторските публикации и статии в блога ксаят принципни въпроси на правото. Дискутират се  правни проблеми, които практиката поставя особено остро, проблеми, по които могат да бъдат обсъдени различни гледни точки. Възможността за поставяне на коментар/въпрос е с цел блогът да бъде пространство за дискусия  по различни правни въпроси от различни правни области, но блогът не е средство за оказване на правна помощ, нито може да замести личното ангажиране на адвокат, когато такъв Ви е необходим. Цитиране – разрешено при съобразяване на  ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани