Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Обнародвано е Постановление №8 /18.01.2012г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

Обнародвано е Постановление №8 /18.01.2012г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство (Обн. ДВ. бр.8 от 27 януари 2012г., в сила от 27.01.2012 г.)

С правилника се уреждат устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Правилникът е приет на основание чл. 20 от Закона за културното наследство.

Отменен е Правилникът за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата (обн., ДВ, бр. 28 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г. и бр. 17 от 2008 г.).

Националният институт за недвижимо културно наследство е държавен културен институт с национално значение, който извършва дейност в областта на опазване на недвижимото културно наследство, включително научноизследователска дейност по издирване и изучаване на недвижимото културно наследство.

Институтът е организиран като администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му при провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство.

Институтът изпълнява следните дейности:

 • подпомага министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство, като:

а) изготвя експертни становища в предвидените от ЗКН случаи;

б) участва в разработването на стратегическите цели за опазване на недвижимото културно наследство;

в) изготвя и участва в подготовката на нормативни актове в областта на недвижимото културно наследство;

г) участва със свои представители в експертни съвети и комисии, създадени към министъра на културата;

 • провежда научноизследователска и научноприложна дейност по издирване, изучаване и опазване на недвижимото културно наследство;
 • изготвя предварителни и заключителни оценки и мотивирани предложения за деклариране и за предоставяне статут на недвижими културни ценности;
 • прави предложение до министъра на културата за определяне на режимите за опазване на недвижимите културни ценности;
 • извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и на наличната информация за тях;
 • води публичен регистър на недвижимите културни ценности, поддържа национален документален архивен фонд и организира информационен център;
 • създава и поддържа специализирана карта и регистри на недвижимото културно наследство по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • издава документи и дубликати, предоставя справки и копия на архивни материали;
 • поддържа и развива информационна система за недвижимото културно наследство;
 • изготвя проекти на планове за опазване и управление, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство по искане на физически и юридически лица;
 • осъществява обучение и провежда методическа дейност в областта на опазването на недвижимите културни ценности;
 • подготвя справочни, научни и научно-популярни издания за опазване на недвижимото културно наследство;
 • взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина в областта на недвижимото културно наследство;
 • осъществява и други дейности, определени в закон.

Определени са правомощията на директора на НИНКН, главния секретар, структурата и функциите на дирекциите, обособени по следния начин:

 • дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността“ (Общата администрация)
 • (Специализирана администрация) дирекциите: „Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране“;
 • „Идентификация, деклариране и предоставяне на статут“;
 • „Експертна и методическа дейност“.

Коментари


Все още няма коментари за “Обнародвано е Постановление №8 /18.01.2012г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани