Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Достъпът до делата на търговците в Търговския регистър вече е ограничен

Търговски регистър. Агенция по вписванията.

Търговски регистър. Агенция по вписванията.

От 01.01.2013г. достъпът до делата на търговците в Търговския регистър – достъпът до сканираните документи по делото на търговеца, вече е ограничен.

След множество дискусии и изразени често крайни и противоречиви мнения по отношение на това доколко точно ТР трябва да бъде публичен и доколко точно да е видимостта на вписаните обстоятелства и документи по търговските дела на търговците в електронния ТР, гласуваните още през 2011-та промени в Закона за търговския регистър вече са в сила. Само практиката ще покаже, дали въпросните ограничения допринесоха за сигурността и намаляване на престъпленията свързани със злоупотреба с лични данни, а и други престъпления срещу личността, за които се твърди, че са улеснени заради публичния Търговски регистър или пък е нанесена по-голяма вреда – чрез накърняване на пълната информираност спрямо граждани и търговци – контрахентите в търговски сделки и и сигурността на търговския оборот е намаляла.

Факт е, обаче, че след влизане в сила  на измененията в сила (чл. 11, ал. 2  от ЗТР в сила от 01.01.2013г. [1]) много по-малка част от данните за фирмите в ТР е достъпна свободно и безплатно. Достъпната информация, разбира се, не съдържа лични данни, но по наше мнение, практически наличието й няма да е от полза по отношение на сигурността в търговския оборот, защото няма да позволява дори да се идентифицира ясно и недвусмислено, кой стои зад дадено дружество, кои са собствениците и управителите – макар в общия статус да са видими имената. Невъзможно ще бъде проследяването и установяването на връзки между лицата, свързани фирми и др.

За преглед на  пълната информация съдържаща се в „Делото” на търговеца  и по-точно за преглед на сканираните документи, потребителите следва да се идентифицират с електронен подпис, а в случай че не разполагат с такъв, чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията. Сертификати за регистриран достъп ще бъдат предоставяни в териториалните звена на Агенцията, след представяне на заявление и документ за самоличност.Справки ще могат да се правят и на гише в Агенцията по вписванията с молба и лична карта.

В заключение, необходимо е да се напомни, че промените в достъпа до търговския регистър бяха приети по предложение на Министерството на правосъдието, с мотив –  проследяване и контрол на потребителите на информация за фирмите. Т.е. да  се знае, кой коя фирма е проверявал. Въпросите, кой пък ще потребява тази информация и за кого ще е достъпна тя – все още са без отговор.

 [1] Чл. 11. ЗТР (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2013 г. – изм., бр. 105 от 2011 г., в сила от 31.12.2011 г.) (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър.

(2) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.

(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп – по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.


Коментари


Все още няма коментари за “Достъпът до делата на търговците в Търговския регистър вече е ограничен”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани