Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ЗА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ И НАСРОЧВАНЕТО НА ДЕЛА ПРЕЗ ЛЯТОТО

Тъй като често, все още настоящи съпрузи,  решават да използват летните месеци на ваканции и отпуски за предприемане на действия по планиран отдавна развод по взаимно съгласие (а разбира се и страни по други дела), то следва да се има предвид , че съгласно Закона за съдебната власт съдилищата са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември. През посочения период се разглеждат и насрочват само наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; дела по Закона за защита срещу домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; дела за осиновяване на дете; други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

От съдебната ваканция не се ползват прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Излишно е да се упоменава, че адвокатите нямат такава регламентирана ваканция (адвокатурата е независима, не е към системата на съдебната власт).

Закон за съдебната власт:

Чл. 329. (1) Съдилищата са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември.

(2) От съдебната ваканция не се ползват прокурорите и следователите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.

(3) През съдебната ваканция се разглеждат:

1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

4. дела по несъстоятелност;

5. дела по Закона за защита срещу домашното насилие;

6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

7. (нова – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) дела за осиновяване на дете;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

(4) Административните ръководители на съда и прокуратурата осигуряват през съдебната ваканция достатъчно съдебни състави и прокурори за разглеждане на делата и исканията.


Коментари


Все още няма коментари за “ЗА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ И НАСРОЧВАНЕТО НА ДЕЛА ПРЕЗ ЛЯТОТО”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани