Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

За достойнството на адвокатурата

Неотдавна, когато полагах адвокатска клетва на тържествено заседание на Софийската адвокатска колегия, бяхме приветствани с пожеланието да пазим достойнството на адвокатурата. Да, действително от нас зависи как и доколко ще бъде жива иначе съществуващата норма на Закона за адвокатурата, съгласно която: „Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.“

Следва да се отбележи, че на първо място служителите в държавната администрация, съдилища и други държавни ведомства би трябвало да имат необходимата култура най-напред и след това елементарно познание на законовите норми, с които се налага да се сблъскват всеки ден. Де факто в „административните органи и други служби в страната“ на адвоката не само не се оказва съдействие и уважение, а на практика се възпрепятства изпълняването на неговите задължения.

Практика е, на адвоката да се отказва достъп до дела, документи, данни и друга информация, който достъп му се дължи по силата на закона. Не, че разбира се няма начини за достъп до необходимата информация (освен чиновническото благоволение или добро настроение) – но това винаги означава време и средства – например за искането и издаването на съдебно удостоверение или пък още по-времеемката процедура по закона за достъп до обществена информация, жалене на мълчалив отказ и т.н. А загубата на време нерядко има фатални последици. Нищо не оправдава чиновническото „всевластие“ и откровена некомпетентност.  За огромен брой служители в администрацията, все така непозната е законовата норма – че адвокатът има свободен достъп и може да прави справки по дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверява чрез представяне на адвокатска карта.

Адвокатската дейност е и конституционно установена – дейност за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Колко е важна защитата на правата и законните интереси на гражданите, обикновено всеки разбира сам едва, когато лично бъде накърнено правото му.  Но все повече хора, струва ми се, са убедени, че квалифицираната и навременна правна помощ е от значение за защитата на техните права – било при сделки с недвижими имоти, било при друго дългосрочно обвързващо договаряне на едни или други услуги. За съжаление у нас, нелоялните търговски практики  например, биват „борени“ с възмущение изразявано по форумите.

Но, нека завърша –  по въпроса за достойнството и дължимото уважение. Съгласно Закона за адвокатурата, ако на адвокат при или по повод упражняване на професията не е оказано дължимото уважение и съдействие, адвокатският съвет по негово искане или по свой почин оправомощава един от членовете на колегията да извърши проверка по случая заедно с представител на съда, органа на досъдебното производство, административния орган или служба. Адвокатският съвет уведомява писмено ръководителя на съда, на органа на досъдебното производство, на административния орган или служба за случая и за определяне на представител, който да участва в проверката. Ръководителят е длъжен в 7-дневен срок да посочи представител.Ако в срока не е определен представител, адвокатският съвет извършва проверка само чрез своя представител. Въз основа на доклада от проверката адвокатският съвет, ако прецени, че е налице виновно поведение, прави предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията, прокурора, следователя, разследващия полицай или за налагане на дисциплинарно наказание на длъжностното лице от ръководителя на административния орган или служба. Налагането или отказът да се наложи дисциплинарно наказание не е пречка адвокатът да търси отговорност по общия ред.

В една правова държава, каквато претендираме, че сме, спазването на правата и оказването на съдействие на адвокатите да изпълняват конституционните си задължения е абсолютно задължително. Защото потъпкването на правата и неспазването на законите от държавните органи ни връща в едни времена, които вярвахме, че са безвъзвратно отминали.


Коментари


Все още няма коментари за “За достойнството на адвокатурата”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани