Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Търпими строежи. Удостоверение за търпимост.

Съгласно §16 на ПР на ЗУТ строежи, изградени до 7 април 1987г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Т.е. за да има търпим строеж, то той следва да отговаря на следните условия кумулативно:

  • Да е изграден преди 7 април 1987г.;
  • Да е незаконен – без строителни книжа;
  • Да е допустим действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно ЗУТ;

Доказването на времето на извършване на строителството е допустимо да се установява с всички доказателствени средства, допустими по АПК:

Удостоверение за търпимост.

Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа. То представлява по същността си административна услуга, за удостоверяване на факт с правно значение (че строежът е именно търпим), а не индивидуален административен акт (така и съдебна практика: О№10470/8.9.2009, ВАС по адм. дело № 9868/2009).

Издава се от главния архитект на общината, въз основа на заявление придружено с:

  • Документ за собственост на земята или за отстъпено право на строеж (суперфиция); Следва да се има предвид, че по отношение на вещното право на собственост, удостоверението за търпимост не може да има действие. То удостоверява единствено, че строежът е търпим, а не и собствеността върху него. Принципно, съгласно ЗС собственикът на земята е собственик и на постройките върху нея по силата на приращението. Правото на собственост може да се установява по предвидения законов ред;
  • Доказателства за периода на извършване на строежа – преди 7 април 1987; допустимо да се установява с всички доказателствени средства, допустими по АПК;
  • Доказателства за съответствието на строежа с действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно ЗУТ.
  • Удостоверение за платена такса;

На обжалване подлежи единствено отказът за издаване на удостоверение за търпимост – единствено относно неговата законосъобразност, съгласно гл. IX ЗУТ. Следва да се има предвид, че правните последици свързани с търпимостта на определен строеж не възникват след удостоверяването му като такъв от компетентния орган, а по силата на закона.

Съгласно установената практика (посоченото по-горе определение О№10470/8.9.2009, ВАС по адм. дело № 9868/2009), правното значение на удостоверението за търпимост е „да удостовери факт с правно значение и то точно в определена сфера, поради което неговата наличност не е обвързваща за органите на ДНСК в производството по установяване и премахване на незаконен строеж. В това производство, включително и в съдебната фаза по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж на самостоятелно основание се изследва търпимостта на строежа по §16 на ПР на ЗУТ“.


Коментари


43 коментари за “Търпими строежи. Удостоверение за търпимост.”

тези разяснения трябва да ги изпратите на гл.архитект на Сандански,да се запознае и да ги прилага,защото там законите са други

Имаме сделка за покупко-продажба на недвижим имот- къща с дворно място на село!Същата/къщата/ е построена през 1962 година от баща ми, а земята е наша, купена е от ТКЗС от дядо ни! За въпросният недвижим имот имам Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение и наследство от 2006 година.!Искам да го продам на друг,но Съдията по вписванията/изпълняващ ролята на Нотариус/ми съобщи, че трябва Удостоверение по §16, ал.1 от ЗУТ за търпим строеж от Техническа служба на Общината за да се извърши прехвърлителна сделка!Отидох и подадох молба, но ми бе отказано въпросното Удостоверение, под предлог, че за този имот е в наличност актуален документ за собственост, и че са спазени всички изисквания на закона, и че не могат да издадат този документ!Също и че същият Съдия по вписванията издаде КНА на мое име! Въпросът ми е какво трябва да се направи при тази ситуация и към кого трябва да се обърнем?

Ето и фактическата ситуация около въпросния имот:

Тук публикувам и писмото с отговора на общината относно заявлението за издаване на Удостоверение за търпим строеж по §16, ал.1 от ЗУТ:

На Ваша молба с вх. № …………..
Господин К…..,
Удостоверението за търпимост се издава, за да създаде условия незаконен строеж, с оглед периода на неговото извършване и съответствието му със строителните правила и нормативи или с оглед действащ към момента законов регламент, да не се премахва.
Уведомяваме Ви, че удостоверенията за търпимост променят единствено статута на незаконните строежи в търпими строежи. Към настоящия момент не са налице факти и обстоятелства който да определят вашия строеж като незаконен.
За двуетажна полумасивна жилищна сграда построена в …………. по ПУП на с. Г…….. Вие притежавате Нотариален акт № ………….., който по никакъв начин не определя сградата Ви като незаконна.

КМЕТ: .. /С. М./

Принципно, смятам, че така описаният проблем е по-скоро практически, с оглед предстоящата сделка, отколкото правен.
Но все пак, мога да Ви кажа, че от правна страна, в съдебната практика вече е безпротиворечиво прието, че удостоверението за търпимост не представлява индивидуален административен акт, който да подлежи на обжалване пред съд (напр. Решение №7207/2008г. на ВАС; а издаването на Удостоверение за търпимост представлява административна услуга, тъй като с него се удостоверяват факти с правно значение, но смятам, че отказът за издаване подлежи на обжалване, поради следните съображения:
Според §8 ПЗР на АПК обаче, производствата по обжалване на индивидуални административни актове се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите им.
(„§ 8. Уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго.“)
Т.е. отказът за издаване на удостоверение за търпимост може да се обжалва пред съответния административен съд по местонахождението на имота.
Принципно, следва да се има предвид, че обстоятелството, че не е издадено удостоверение за търпимост не означава, че строежът не е търпим (както и обратното), тъй като правните последици за собственика на търпимия строеж (в случая Вие) не възникват с издаване на удостоверението, а по силата на закона, когато кумулативно предвидените предпоставки са налице. Удостоверението за търпимост има значение само при прехвърлителна сделка – в рамките на нотариалното производство.

Здравейте,

Позволявам си да Ви потърся за съвет по следния казус:

Търся за семейството си къща в околностите на София.

Попаднах на една интересна оферта. Цената определено е приемлива, да не кажа ,че направо е „без пари“. В такива случаи винаги съм нащрек. Свързах се с брокера и той ми каза, че с тази къща е строена 90-те и няма „никакви проблеми“.

След кратко проучване се оказа, че къщата е с „удостоверение за търпимост“ и затова не може да се продаде от дълго време и „банките не отпускат ипотечен кредит“ на потенциалните купувачи по тази причина.
Потърсих в Интернет за да разбера какъв е проблема и попаднах на тази статия.

Според Вас струва ли си изобщо да се занимавам с този имот?
Не съм сигурен в моето тълкувание на въпроса, но възможно ли е утре (например) ДНСК да се издаде постановление за събаряне, някакви глоби или нещо в този дух?
Какви са рисковете в такава ситуация?

Предварително благодаря!

Както изрично подчертавам в статията си, издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа. Съгласно установената съдебна практика (напр. Определение № 1074/8.9.2009, ВАС), правното значение на удостоверението за търпимост е „да удостовери факт с правно значение и то точно в определена сфера, поради което неговата наличност не е обвързваща за органите на ДНСК в производството по установяване и премахване на незаконен строеж. В това производство, включително и в съдебната фаза по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж на самостоятелно основание се изследва търпимостта на строежа по §16 на ПР на ЗУТ“. Удостоверението за търпимост има значение само при прехвърлителна сделка – в рамките на нотариалното производство, не и извън него.
В заключение, неведнъж се е налагало да напомням, че тъй като това е правен блог, могат да бъдат коментирани само принципни правни въпроси. На въпроси, касаещи конкретен казус и неговата фактология, извън принципните правни постановки по темата, не може да бъде отговаряно on-line, както поради анонимността, така и защото всеки конкретен въпрос предполага проучване на всички релевантни по казуса документи, факти и обстоятелства, което предполага ангажиране на колега, който да работи по него.

Здравейте! Имаме проблем с къщата си. Строена е през 1976 г. Има разрешение за строеж, протокол за линия и ниво и проект. Строена е от родителите на мъжа ми по стопански начин. Преди няколко години отделихме двата етажа и вторият етаж стана собственост на сина ни. Когато поискахме да открием нова партида за тока, ЕВН ни поискаха Акт 16. Такъв не е правен. от Общината ни отказаха Удостоверение за търпимост, защото къщата била законна – с разрешение за строеж. Може ли сега да се състави такъв протокол и от кого?

Принципно, след като има издaдено разрешение за строеж е необходимо и разрешение за ползване (въвеждане в експлоатация). Но питането Ви трябва да се съобразява най-напред с вида на строежа (категорията) и с изискванията на приложимата към периода нормативна уредба, а именно ЗТСУ (в сила от 1973 до 2001) и актовете по прилагането му или актуалната уредба при съобразяване вида на строежа и съответно изискванията към него по въвеждането му в експлоатация. Добре е принципно да потърсите надзорна фирма (независим строителен надзор) или архитект, който да извърши необходимите конкретни действия и проверки по фактите и ако е необходимо друго съдействие.
Също така, имайте предвид, че въпроси касаещи конкретен казус и неговата фактология винаги предполагат детайлно проучване и необходимостта да бъдат взети предвид всички релевантни документи, факти и обстоятелства, за да може да Ви бъде даден конкретен и адекватен правен съвет и становище и ако е необходимо друго съдействие. Всякакви принципни коментари без конкретно проучване на казуса или делото е възможно да бъдат неотносими.

Пропуснах да пиша, че за къщата има и нотариален акт.

Здравейте адв. Коруджиева,
моля Ви да ми отговорите на следния въпрос:
Имам вила в едно село извън София, за земята имаме нотариален акт но за вилата имаме документ за търпимост. Може ли по някакъв начин да си извадиме нотариален акт и ако да как?
Предварително Ви благодаря,
Герова

Имаме баня и тоалетна, които са като допълнителна постройката към къщата и които са строени в последствие през 1980-1981 г. За тях нямаме книжа. Водим дело за доказваме, че те са построени върху наш имот и че те не са незаконни съгласно §16 на ПР на ЗУТ. От съда искат да представим удостоверение за търпимост за тях, а от общината ни казаха, че за баня и тоалетна не се издават такива удостоверения от една страна, а от друга – понеже имотът бил спорен (води се дело за него) – отново не можели да издадат такъв документ. Въпросът ми е дали отказът за издаването на удостоверение за търпимост е законосъобразен.

Имаме стара наследствена къща. С течение на времето са извършвани строително-ремонтни дейности (самоинициативно, еднолично) без необходимите дейности. Подадена е жалба от съседите. Къщата е плетня, близнак. Жалбата е от живущите в другата част. Въпросът ми е може ли в този случай да се издаде удостоверение за търпимост и ако да каква ще бъде неговата функция?

В статията са подробно изложени законовите изисквания, на които кумулативно следва да отговаря даден строеж за да е налице търпимост.
Правното значение на удостоверението за търпимост е да удостовери факт с правно значение. Удостоверението за търпимост има значение при прехвърлителни сделки – в рамките на нотариалното производство.
Следва да се има предвид, че обстоятелството, че неиздаването на удостоверение за търпимост не означава, че строежът не е търпим, както и обратното. Правните последици не възникват с издаване на удостоверението, а по силата на закона, когато кумулативно предвидените предпоставки са налице.
На 26 октомври 2012 в Държавен вестник са публикувани промени в ЗУТ, включително и такива, които касаят регламентацията на търпимостта, които изменения ще бъдат коментирани в блога.
Информативно, текстът на измененията гласи: „§ 127. (ЗУТ, ДВ, брой: 82, от дата 26.10.2012 г. )
(1) Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.“

Подобни свидетелства за търпимост издават ли се и за съоръжения, не само за сгради. Конкретно въпросът ми е за ски влек, изграден на място, което е горски фонд към Горското стопанство. Влекът е обезпечен с всички необходими документи, разрешителни и контролни прегледи. Въпросът ми възниква от факта, че въпреки правомерното стопанисване на земята и редовното плащане на наема, Горското стопанство реше да отдаде под наем земята, без да се съобразява със собствеността на ски влека. За целта бе проведен търг с тайно наддаване. Може ли такова свидетелство да бъде издадено за съоръжението и може ли то да оспори законността на търга?
Нуждая се от компетентно становище, за което предварително благодаря!
С уважение: А. Георгиева

Имам жилище, което се намира в двуетажна къща на втори жилищен етаж. Към него има избени помещения, разположение в южната половина на сутеренния избен етаж – 3 отделни, с врати към коридора в сутерена.
В къщата има още един собственик със жилище на първи етаж. И той има изби в сутерена – 3 помещения в северната половина.
Подът на избените помещения е под нивото на прилежащата улица – около 90 см.
Имам намерение да продам етажа. А за себе си да приспособя избените помещения, да ги преустроя в жилище и да живея там.
Въпросът ми е: мога ли да отделя моите избени помещения от жилищния етаж и да ги преустроя в жилище?
Ще съм Ви благодарна да разбера ако е възможно да ги отделя какво като документация трябва да подготвя и въобще как да процедирам.
В помещенията трябва да се обособи баня и тоалетна, защото в момента няма. Имам намерение да затворя вратите от към общия коридор и да отворя врати вътре между помещенията в стени, които може би са носещи – дебелината им е 25 см., за да ги свържа.Трябва ли да се изготви проект? Въобще какви книжа са необходими и какви действия от моя страна. А за да продам етажа без избите? Трябва ли и за него да се изготвя някаква документация? Трябва ли да сключа договор за доброволна делба на етажа от избите или мога да продам етажа без такъв договор?

Конкретният казус не може да бъде разглеждан в блога (вижте Общите условия). Принципно обаче и що се отнася до правния въпрос, избено помещение не може да бъде отделяно и откъсвано от недвижимия имот (апартамент или етаж) към който принадлежи. Прилежащите помещения – тавани, мазета, зимнични и/или избени помещения не могат да бъдат прехвърляни отделно или без недвижимия имот, към който са придадени. Те не могат да бъдат самостоятелни обекти в сграда и съответно да бъдат предмет на прехвърлителни сделки самостоятелно, нито пък да бъде прехвърлен имота, без прилжеащите към него избени или тавански помещения.
Недвижимите имоти могат да бъдат само три: поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда. В този смисъл, законът (ЗКИР във вр. със ЗУТ, чл. 40, чл. 38, чл. 98 и Наредба №7) изрично посочва кои са единствено възможните самостоятелни обекти в една сграда. Самостоятелните обекти в сграда са: жилище (чл. 40 ЗУТ, чл. 110 от Наредба №7), ателие (чл. 38 ЗУТ, чл. 98 и чл.102 от Наредба №7), офиси, кабинет за индивидуална и творческа дейност, магазини, аптеки и кабинети за здравни нужди и гаражи.
С допълненията и измененията в ЗИД на ЗУТ (обн. ДВ бр. 82) от 26.10.2012г. в чл. 38 след думата „гаражи“ се добави „или места за паркиране“.

Здравейте.
Имам следния въпрос:Как се узаконява сграда ,която е с разрешение за строеж,изпълнена съобразно изготвен архитектурен план,но не на посоченото място в парцела?В последствие е построена до нея друга сграда и само тя е узаконена с въвеждане в експлоатация.Нанесена е и едната и другата сграда в новия кадастър.

От 13 год. съм собственик по нотариален акт на дворно място с къща на два етажа, строена преди повече от 100 год. В действителност къщата има и трети етаж, несъществуващ документално в кадастър или общинска служба, надстроен незнайно кога, във всички случаи преди 1987 г. По този повод получих удостоверение за търпимост за третия етаж. Непосредствено след това с удостоверението за търпимост за третия етаж и с нот. акт за двуетажна къща регистрирах този трети етаж в данъчната служба. От там ми съобщиха, че дължа данък сгради и смет за минало време- за 5 год.колкото е давностния срок за задълженията. Въпросът ми е наистина ли дължа тези плащания при условие, че аз не съм имал и все още нямам документ за собственост за този трети етаж и не съм единственият, който може да стане собственик?

Дискусиите по повод публикуваните статии в блога не могат да представляват консултации по конкретни правни казуси.

Моля, да съобразявате общите условия на блога правилата за коментиране. Въпроси касаещи конкретен казус и неговата фактология винаги предполагат детайлно проучване и необходимостта да бъдат взети предвид всички релевантни документи, факти и обстоятелства, за да може да Ви бъде даден конкретен и адекватен правен съвет и становище и ако е необходимо друго съдействие. Всякакви принципни коментари без конкретно проучване на казуса или делото е възможно да бъдат неотносими.

До коментар „Павел Петров“:

Моля, съобразявайте общите условия на сайта. В блога не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси , тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА. Могат д абъдат дискутирани само принципни правни въпроси.
Моля, вижте общите условия на блога.

От правна страна и само и единствено принципно следва да се подчертаят две положения:
1) съгласно ЗС, собственикът на земята е собственик и на постройките върху нея по силата на приращението. (чл. 92 ЗС) Т.е. собственик на строеж (пристройка) ще бъде това лице, на което принадлежи земята, върху която е построен или, на което е учредено право на строеж (суперфиция) по предвидения в закона нотариален ред. Удостоверението за търпимост удостоверява единствено факт с правно значение (търпимост)и се издава след представен документ за собственост на земята или за отстъпено право на строеж (суперфиция);
2) Принципно, следва да се има предвид, че по отношение на вещното право на собственост, удостоверението за търпимост не може да има действие. То удостоверява единствено, че строежът е търпим, че не подлежи за на премахване, а не и собствеността върху него. При спор за собственост, то правото на собственост може да се установява по предвидения в закона исков ред;
От изложената фактология и на база на горното може да се направи извода, че след като сте се снабдили с у-ние за търпимост и сте предоставили в процедурата по издаването му документите за собственост на земята, то по силата на приращението следва да се счете, че собственикът на земята е собственик и на построеното. В процедурата по издаване на у-ние за търпимост е проведено доказване, че строежът е построен преди 1987г., т.е. задължението за данъци е възникнало към съответния момент. И след като Вие декларирате собствеността в данъчната служба и като собственик, то може да се направи извода, че е законосъобразно заплащането на непогасени по давност данъчни задължения.
И все пак – при всички положения, по конкретния казус следва да направите консултация с адвокат, който да проучи конкретиката на казуса и да се ангажира с конкретно становище.
Настоящето не съставлява консултация.

До коментар „Павел Петров“:

Моля, съобразявайте общите условия на сайта. В блога не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси , тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА. Могат д абъдат дискутирани само принципни правни въпроси.
Моля, вижте общите условия на блога.

От правна страна и само и единствено принципно следва да се подчертаят две положения:
1) съгласно ЗС, собственикът на земята е собственик и на постройките върху нея по силата на приращението. (чл. 92 ЗС) Т.е. собственик на строеж (пристройка) ще бъде това лице, на което принадлежи земята, върху която е построен или, на което е учредено право на строеж (суперфиция) по предвидения в закона нотариален ред. Удостоверението за търпимост удостоверява единствено факт с правно значение (търпимост)и се издава след представен документ за собственост на земята или за отстъпено право на строеж (суперфиция);
2) Принципно, следва да се има предвид, че по отношение на вещното право на собственост, удостоверението за търпимост не може да има действие. То удостоверява единствено, че строежът е търпим, че не подлежи за на премахване, а не и собствеността върху него. При спор за собственост, то правото на собственост може да се установява по предвидения в закона исков ред;
От изложената фактология и на база на горното може да се направи извода, че след като сте се снабдили с у-ние за търпимост и сте предоставили в процедурата по издаването му документите за собственост на земята, то по силата на приращението следва да се счете, че собственикът на земята е собственик и на построеното. В процедурата по издаване на у-ние за търпимост е проведено доказване, че строежът е построен преди 1987г., т.е. задължението за данъци е възникнало към съответния момент. И след като Вие декларирате собствеността в данъчната служба и като собственик, то може да се направи извода, че е законосъобразно заплащането на непогасени по давност данъчни задължения.
И все пак – при всички положения, по конкретния казус следва да направите консултация с адвокат, който да проучи конкретиката на казуса и да се ангажира с конкретно становище.
Настоящето не съставлява консултация.

Става дума, за търговски обект в жилищна сграда който има издадено разрешително за сладкарница но сега искаме ще бъде фризьорски салон. Разрешителното за сладкарница е в предишните наематели които ние няма как да издирим. Етажната собственост ни даде протокол с писмено съгласие но в общината ни „спъват“. Много е дълга процедурата за търпим строеж, а и май няма кой да се занимава тъй като съсобствениците нещо не сътрудничат. Ние обаче вложихме средства, направихме го тъй като незнаехме тази подробност и сега няма как да се откажем. Въпросът ми е има ли по олеснена процедура от страна на наемателя за смяна дейността на помещението.

Правният институт на търпимостта и процедурата по издаване на удостоверение за търпимост е съвсем различно нещо от преустройване и промяна на предназначението. Съвсем различно нещо е и узаконяването на сграда.

Търпимите строежи са незаконни такива (без строителни книжа), но отговарящи на законовите изисквания и изградени до определен момент във времето – те не подлежат на премахване и забрана за ползване. Удостоверението за търпимост има значение само при прехвърлителна сделка – в рамките на нотариалното производство.

През 2006 година купихме къща с двор – в задната част на двора има друга постройка която по документ се води лятна кухня и я има в скицата на имота,но за нея няма план и строителни книжа-трябва ли да извадим документ за търпимост?
Кухнята е построена през 1980 година и няма да бъде предмет на сделка.

Моля, съобразявайте общите условия на сайта. В блога не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси , тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА. Могат д абъдат дискутирани само принципни правни въпроси.
Удостоверението за търпимост няма да узакони строежа, то има значение само при прехвърлителна сделка. Дори в производство по премахване на незаконен строеж, ако има такова, удостоверението за търпимост не доказва търпимост, а същата се изследва на самостоятелно основание от съда. Това е така, защото търпимите строежи са незаконни т.е. изградени са без строителни книжа до определен момент, съгласно закона и отговарящи на законовите изисквания. Търпимите строежи не подлежат на премахване и забрана за ползване. Но достоверението за търпимост има значение само при прехвърлителна сделка – в рамките на нотариалното производство.

Ако ,се започне процедура по узаконяване на незаконен строеж,каква е ролята на удостоверението за търпимост и има ли нужда изобщо от него,

Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа.
Правното значение на удостоверението за търпимост е да удостовери факт с правно значение и то точно в определена сфера, поради което неговата наличност не е обвързваща за органите на ДНСК в производството по установяване и премахване на незаконен строеж. В това производство, включително и в съдебната фаза по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж на самостоятелно основание се изследва търпимостта на строежа по §16 на ПР на ЗУТ.

В съсобствен имот следва ли да се съобщи издаването на удостоверение за търпимост, по искане на един от съсобствениците? Моля Ви, ако може, да коментирате реда за съобщаване.

Незаконна пристройка на два етажа, свързана на второ ниво със сградата, а долу – с неизползваем клозет, врата откъм откъм двора, без канализация /с шахта/,строена преди 1987 г., с удостоверение за нетърпим строеж, издадено от Експертен съвет на Общината, се обявява в Районен съд за законна и търпима постройка . Правилно ли е?
Пристройката е частично навлязла в моя имот още с построяването си, в противоречие е със строителните правила и норми, а по новата регулация и действащ план и попада в моя имот. За да я оставят, съдът отменя и регулацията, и цяла полоса от територията ми, за която съм платила 2000г.

Адвокат Коруджиева, интересува ме принципната Ви позиция по следния въпрос: Ако за даден обект има издадено удостоверение за търпимост, може ли след това, въз основа на това удостоверение да се извършва преустройство, смяна на предназначението на имота или да се пристроява/надстрояване или пък е необходимо непременно да се премине процедурата по узаконяване на незаконен строеж по §127 от ПЗР на ЗИД ЗУТ. Питам, защото във втория вариант процедурата е много по-скъпа.

Nikolina,позволявам си да ви посъватвам да заявите незаконен строеж,за да си запазите правото да го узаконите и чак след това можете да искате прустройства и др.
Удостоверението за търпим строеж е най-неизгодно заради това,че ЗУТ забранява каквито и да е стр.дейности в сградата.Това у-ние е ползва само сделка,но всъщност заблуждава купувача.Един вид по-добре не го показвайте в общината,защото ще получите отказ за преустройство.
Поздрави

Здравейте,

бих искала да Ви попитам принципно дали издаването на удостоверение за търпимост от гл. архитект на съотв. община е възможно в случай, че незаконната постройка се намира не върху общинска, а върху държавна земя? Т.е. фактът, че земята е държавна и не е деактувана като общинска, представлява ли пречка за общинските власти ( в лицето на гл.архитект) да издадат удостоверение за търпимост, при положение, че останалите изисквания за това са изпълнени – период на строежа, липса на строителни книжа и пр. В §127от ЗИД на ЗУТ аз не виждам такова ограничение, но все пак бих искала да поставя този въпрос.

Поздрави,
Маргарита Панова

Каква е разликата между акт 16 и удостоверение за търпимост?
Може ли само с удостоверение за търпимост да се сменят електромерите от подотчетни на „нормални“ или задължително това става само с акт 16?

Здравейте,

първо бих искала да ви благодаря за усилията. които полагате да разяснявате основни правни принципи.

Аз имам следния въпрос: ако притежавате вила построена напълно законно през 1970- 74 в парцел (УПИ) от 540 кв.м, попадащ по настоящем към територия определена като вилна зона със съответни параметри за строеж – какво може да направите с нея? 1. Нуждае се от основен ремонт и реконструкция, но това няма да е законно, според тълкуването на термина „търпимост“; 2. Можете да я съборите, но няма да ви позволят да построите нова, защото ЗУТ (2009г.) изисква мин. 600 кв.м парцел за да ви се издаде разрешение за строеж . 3. Поради посочените причини не можете да я продадете, освен да излъжете някого. Значи трябва да я оставите да се руши и да чакате да се променят отново законите? Правилно ли разбирам и тълкувам тази материя?

Здравейте,
Благодаря Ви за думите. В блога всъщност могат да бъдат коментирани именно принципни правни въпроси. На въпроси, касаещи конкретен казус и неговата фактология, извън принципните правни постановки, не може да бъде отговаряно on-line, както поради анонимността, така и защото всеки конкретен въпрос предполага проучване на всички релевантни по казуса документи, факти и обстоятелства, което предполага ангажиране на колега, който да работи по него.

Здравейте,
Съгласно ЗУТ при разпоредителни сделки на сгради е задължително представяне на нотариуса на удостоверение за законност или търпимост на сградата. Това удостоверение се вписва в нотариалния акт. Защо това масово не се прави?

Здравейте, искам да купя имот с малка постройка направена преди 87 година. Нотариусът иска удостоверение за търпимост. Може ли без него или може ли да ми бъде дарен имота без документ за търпимост. Благодаря ви.

Здравейте имаме спор със съседите за границата тъй като при трасирането и по скица от 1953 година имота ни е трасиран и се налага съседите да си развалят кошара само срутваща се намираща се 1.40 метра в нашия имот .При подадена жалба в община Самоков незаконно строителство посещават имота и вместо да издадат заповед за премахване на кошарата те ги съветват да направят реконструкция на самосрутващата кошара и остава част в нашия имот като за нас отговора е да се обърнем към съда Моля ви за отговор

Здравейте, живея в чужбина и притежавам парцел в малко родопско градче. На скоро разбрах че съседа ми е построил гараж на геаницата с имота ми. Аз не съм му давала нито писмено, нито устно позволение и го попитах за гаража, а той започна да ме напада, че на никой не пречи и т.н. Подадох жалба в съвета чрез адвокат и отговора беше че този гараж има удостоверение на търпимост от Май , 2019 и не принадлежи на премахване. Към отговора не беше прикрепено копието на това удостоверение, и го изискахме с нова молба. Засега нищо не са представили от съвета, но съпругата на съседа ми които е построил гаража е юрист в общината. Първия разговор със съседа ми беше в началото на юни тази година в който той не спомена нищо за така нареченото Удостоверение за търпимост. Имам чувството че съседа ми и жена му са започнали да действат след като подадох молба до кмета на 22/6/2020. Възможно ли е да се издаде удостоверение за търпимост със задна дата-в този случай Май, 2019? Бих искала също да спомена че гл. Архитект е бил замесен в узаконяване на незаконни строежи преди. Също така ако не се представи копието на това удостоверение какво бихте посъветвали да се направи?

Здравейте,
През 2008г изградих олекотена дървена конструкция (тегло 12кг на квадрстен метър) с цел олекотено слънцезащитно покритие над терасите на мансарден етаж. Същото бе изградено поради множество течове от терасите в апартамента на съседите под мен и тяхно настояване.
Имам издадено конструктивно становище че олекотеното слънцезащитно покритие не натоварва сградата и е с необходимата здравина.
Имам и писмено съгласие на всички собственици без съседите с жалбата.
Миналата година съседката, която има пдихични проблеми подаде жалба в общината и вече имам заповед за премахване (която ще обжалвам) на навеса от Гл. Архитект на Бургас който пише в заповедта че не може да се издаде удостоверение за търпимост.
Вярно ли е това твърдение и не може ли да се издаде поне разрешение за временно ползване.
Благодаря предварително за съвета.

Уважаема Г/жо Куруджиева,,
Харесах парцел с къша построена 1990г.По НА фигурира само парцела.Къщата е ползвана 30 год от бащата на сегащната собственичка.Жената продава имота чрез упълномощено лице,но живее в Испания и неможе да Извади Удостоверение за търпимост.
Въпросът ми е ?
Ако закупя този имот ,като нов собственик с Декларация заверена в Нотарияса и свидетелски потвърждения ,също с нотариална заверка от продавачката ще мога ли да извадя Удостоверение за търпимост.?
А възможно ли е да ангажирам архитектурна фирма за план и евентоално разрешително за строеж,за да си озаконя къщата.?В тази къща до момента живеят вече 30 год,имат партиди за ток и вода.Имам болно дете с тежка форма на Епилепсия и се опасявам <да не направя грешка и да останем без дом в гол парцел.
Умолявам Ви за отговор на личната ми поща. bubalan4o@abv.bg

Здравейте! Имам въпрос: може ли върху търпим строеж да се строят на границата още 3 етажа върху него, без съгласието на съседа и да претендират след изграждане на 4-етажна сграда, да предявяват собствениците, че имат право да вземат 3 метра от съседния имот, който има нотариален акт?

Здравейте,въпросът ми е Необходимо ли е постройка с Удостоверение за търпимост да се въвежда в експлоатация?

Имам нотариален акт за апартамент от 1999 г. Не намирам разрешение за ползване. Възможно ли е тогава да не са били издавани? Откъде мога да получа такъв документ?

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани