Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Справки за тежести на недвижими имоти

Проверката за тежести при покупката на недвижим имот е задължителна с оглед защитата на интересите на купувача. Рискът да се закупи имот обременен с вещни тежести (ипотеки, възбрани, които се вписват в имотния регистър и наличието им може да бъде установено от всички трети лица (ЗЗД и ПВ) е реален, а наличието на същите може сериозно да накърни интереса на лицата, закупуващи недвижим имот.  Също налице е риск да има и висящи съдебни дела, касаещи конкретен недвижим имот (исковите молби също се вписват, съгл. чл. 114, вр. с чл. 112 ЗС и ПВ).

В този смисъл, проверката за липса на тежести чрез извършване на справка в Имотния регистър към Агенция по вписванията е важно да бъде навременно извършена. Това е възможно както чрез заявление за издаване на Удостоверение за тежести /Удостоверение за лице/имот/период (и заплащане на държавна такса), така и чрез бърза електронна справка в електронния имотен регистър към АВ. Предимство на справката е, че може да бъде извършена непосредствено преди сключването на договор (напр. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот), а така също и непосредствено преди самата сделка, с оглед на това, получената информация да бъде възможно най-актуална, съгласно предвидения законов ред за вписвания (ЗКИР и ПВ).

Принципно, съгласно гл. VII на ПВ, книгите за вписване са публични. Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписване. Справките са устни или писмени. Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае.

Справки могат да се правят и чрез отдалечен достъп по ред, определен от министъра на правосъдието. Съгласно  Заповед на Министерство на правосъдието за воденето на регистри, книги и указатели на електронен носител и за реда за извършване на справки по книгите за вписвания, водени в електронен вид, чрез използване на отдалечен достъп за получаване на информация. Такъв възможен ред е именно чрез справка чрез регламентиран достъп до данните от кадастъра и имотния регистър и предварително заплащане по установения ред (чрез услугата „Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет” – информация относно вписванията на сделки и актове с недвижими имоти) на Агенцията по вписванията.


Коментари


Един коментар за “Справки за тежести на недвижими имоти”

Как да. Си проверя за тежести на имот

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани