Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Производство за сключване на окончателен договор

Необходимостта от производството за сключване на окончателен договор предполага валидно сключен предварителен договор. Уредбата на предварителния договор е поместена в Закона за задълженията и договорите, чл. 19.

Предварителните договори са приложими в практиката при продажбата на недвижим имот. Според Т. Конов са приложими само при този вид сделки (Конов., Т.Някои критични разсъждения върху българската доктрина по предварителния договор, С., 2010).

Предмет на особеното исково производство за сключване на окончателен договор е именно предварителния договор по чл. 19 ЗЗД. Всяка една от страните по договора има потестативното право да иска сключването на окончателен договор и в този смисъл производството е насочено към постигане на последиците на несключения договор, постигнати чрез конститутивното съдебно решение.Т.е. решението на съда поражда последиците на окончателния договор, без самото решение да бъде договор (то е държавен правосъден акт).


Коментари


Все още няма коментари за “Производство за сключване на окончателен договор”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани