Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Обжалване на глоби

Глобата  е вид административно наказание, регламентирано в Закона за административните нарушения и наказания. Съгласно чл. 13 ЗАНН, за административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания:

а) обществено порицание;

б) глоба;

в) временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Глобата е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума. На юридически лица не може да бъде налагано наказание „глоба“, а „имуществена санкция“. Съгласно чл. 83, ал. 1: в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.

Наказанието се налага с издаване на наказателно постановление, което подлежи на обжалване по реда на ЗАНН пред районния съд, като обжалването спира изпълнението.


Коментари


Все още няма коментари за “Обжалване на глоби”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани