Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Обжалване на административни актове

Както съгласно Конституцията (Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи.(2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.), така и съгласно Административно-процесуалния кодекс, всички административни актове могат да бъдат обжалвани по предвидения законов ред.

Съгласно АПК (Чл. 127), съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона в разумен срок всяко подадено до тях искане, като не могат да откажат правосъдие под предлог, че няма правна норма, въз основа на която да решат искането.

Обжалването на административни актове се осъществява пред компетентните административни съдилища, на които съгласно чл. 89, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като първа инстанция, са подсъдни всички административни дела, освен тези, които със закон за определени като подсъдни на Върховния административен съд.

На административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за:

  • издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
  • обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
  • защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
  •  защита срещу незаконно принудително изпълнение;
  • обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
  • обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
  • обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
  • установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

Единствено, съгласно чл. 128, ал. 2 АПК, не подлежат на съдебно обжалване административните актове, с които непосредствено се осъществяват външната политика, отбраната и сигурността на страната, освен ако в закон е предвидено друго.

Правото на обжалване на незаконосъобразни актове на администрацията е важна гаранция за защита на правата и законните интереси на гражданите във всяка демократична и правова държава.


Коментари


Все още няма коментари за “Обжалване на административни актове”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани