Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Защита на нарушено владение

Съгласно правната регламентация, владението може да бъде защитавано от всяко нарушение. Следва да се прави разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението принадлежи на всеки владелец.

Искът по чл. 75 от ЗС дава право на защита срещу всяко нарушение на владението върху недвижим имот или на вещно право върху такъв имот, включително и сервитут, което е продължило непрекъснато повече от 6 месеца. (Срок, броим по месеци изтича в съответното число от последния месец). Под нарушение на владението следва да се разбира всяко действие, с което е отстранена частично или изцяло властта върху вещта.

Срокът за предявяване на иска по чл. 75 е шестмесечен от момента на нарушението, ако е еднократен акт или от последното нарушение при повтарящи се действия.

Искът по чл. 76 от ЗС урежда правото на владелеца или държателя да иска връщането на вещта от лице, което я е отнело чрез насилие или по скрит начин.

Съдебно се проверява единствено фактът на владението и фактът на нарушаването му, при доказването са допустими всички доказателствени средства.

Владелческите искове по чл. 75 и чл. 76 от Закона за собствеността за защита и за възстановяване на нарушено владение и държане винаги са подсъдни на районния съд като първа инстанция. По отношение местната подсъдност – тя е по общите правила на ГПК.


Коментари


Един коментар за “Защита на нарушено владение”

Здравейте г-жо Коруджиева,
Статията за защита на нарушено владение е симпатична, с точна информация, кратка и ясна за хора със степен на юридическа информираност.
Моят въпрос е следният. Ако владението се защити по съдебен ред със сила на пресъдено нещо и след издаването на изпълнителен лист се извърши въвод в имота с протокол, възстановява ли се владението и давността с обратна сила от момента на нарушаването му до момента на влизането в сила на съдебното решение (респективно до въвода в имота) ? С други думи заличава ли се нарушаването на владението и смята ли се то за непрекъснато, спокойно и необезпокоявано от момента на неговото установяване ?
С уважение
Д. Маринова

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани