Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Вписване на промени в обстоятелствата, промяна на управител, прехвърляне на дружествени дялове

Законът за търговския регистър е приет през 2006г.  и с него уредбата на оповестяване на обстоятелствата е съгласувана с правото на ЕС. Подзаконовата уредба на вписванията включва  Наредба №1 и Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път.

Вписването на търговски дружества  в Търговския регистър е с цел сигурност на оборота и упражняване на контрол за законосъобразност при придобиването на качеството „търговец“  както при учредяването на юридически лица-търговци, така и на настъпилите промени в техния статус. Третите лица трябва да са осведомени за обстоятелствата, които подлежат на вписване по закон и които са от значение за търговските отношения. Едновременно с това, вписването  на промени в подлежащите на вписване обстоятелства е в интерес на търговеца – за противопоставимост на вписаните обстоятелства на третите лица. Възможността за осведомяване за актуалното правно състояние на търговеца от всеки, имащ интерес охранява обществения интерес и сигурност.

В ТР се вписват обстоятелства и се обявяват актове, които подлежат на вписване по закон – съгласно чл. 4 ТЗ. Вписват се обстоятелства относно лицата – търговци по българското право и обстоятелствата относно клонове на чуждестранни търговци.

Подлежащите на вписване обстоятелства са регламентирани в ТЗ, ЗОЗ и др. закони. Вписването на неподлежащи на вписване обстоятелства няма правно действие.

Съгласно Закона за търговския регистър, търговецът има задължение за вписване на подлежащи на вписване обстоятелства и задължение за представяне на подлежащи на обявяване актове и задължение за представяне на подлежащи на обявяване актове. Неизпълнението на тези задължения на търговеца се санкционира, съгласно чл. 40 и сл. от ЗТР.


Коментари


Все още няма коментари за “Вписване на промени в обстоятелствата, промяна на управител, прехвърляне на дружествени дялове”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани