Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност

Процедурата по увеличаването на капитала на дружество с ограничена отговорност е регламентирана в Търговския закон, чл. 148, Закона за търговския регистър (ЗТР) и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и по съществото си представлява промяна в дружествения договор по отношение размера на капитала.

Увеличаването на капитала може да е ефективно – когато реално се направят нови вноски и номинално –  само за сметка на собствени средства, а е възможно съчетаване на ефективно и номинално увеличение на капитала.

Съгласно чл. 148 , ал.1 от ТЗ, увеличаването на капитала се извършва чрез:

  • увеличаване на дяловете;
  • записване на нови дялове;
  • приемане на нови съдружници;

Процедурата по увеличаване има сложен фактически състав и съдържа в себе си следните задължителни елементи:

  • Решение на общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала по реда на чл. 148, във връзка с чл. 136 от ТЗ;
  • Изпълнение на решението или поемане на увеличението- от съдружниците (чрез увеличаване на дяловете или чрез записване на нови дялове) или от трети лица (по реда за приемане на нови съдружници);
  • Вписване в Търговския регистър, въз основа на заявление по образец, съгласно Наредба №1. Към заявлението е необходимо да бъдат приложени документи, които да доказват елементите на фактическия състав на увеличението, а именно:
  • Валидно решение на общото събрание на дружеството за увеличаване на капитала;
  • Поемането на увеличението и че вноските са направени;
  • Платежно нареждане за внесена държавна такса за вписване, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията;
  • Декларация по чл.13 от ЗТР за истинност на заявените обстоятелства;

Коментари


Все още няма коментари за “Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани