Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Право на регрес на застраховател (чл. 274, ал.2 КЗ)

Съгласно чл. 274 КЗ, застрахователят има право на регрес.

Застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление. (чл. 274, ал. 2 КЗ)

Правото на регресен иск на застрахователя възниква при наличието на няколко предпоставки. Дали те са налице, следва да се преценява съобразно конкретните документи и доказателства.

Но, ако се приеме, че установена вина – на неправоспособен водач на МПС (причинил ПТП), застрахователят следва да е изплатил обезщетение.  Въз основа на това, за застрахователя възниква право на регресен иск – т.е.при условие, че е заплатил изцяло дължимото обезщетение на увреденото лице да се суброгира (встъпи) изцяло в неговите права до размера на заплатената сума и да предяви иска срещу прекия деликвент (причинителя на вредите). Съгласно чл. 274 ал. 2 КЗ застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление. Т.е. застрахователя може да предяви иск с правно основание чл. 274, ал. 2 от КЗ – регресен иск на платилия застрахователно обезщетение застраховател срещу причинителя на вредите, когато същите са причинени от лице, управляващо МПС без свидетелство за управление.

В хода на исковото производство ищецът – застраховател следва да установи наличието на валидно застрахователно правоотношение между него и застрахования, заплащане на застрахователно обезщетение, в изпълнение на задълженията по застрахователното правоотношение. На следващо място следва бъдат установени елементите от фактическия състав на деликта -противоправно поведение, увреждане, причинна връзка между тях и вина на делинквента и размера на претърпените вреди. (т.е. дали има влязъл в сила АУАН и изплатено обезщетение). Ще следва да  се установи, че към датата на ПТП водачът е бил неправоспособен водач по смисъла, вложен в чл. 150 от ЗДвП  за да може да приеме съда, че предявеният иск  с правно основание чл. 274, ал. 2 от КЗ  е основателен и доказан и да го уважи.

По отношение на регресния иск на застраховател приложение намира общата петгодишна давност по чл. 110 от ЗЗД, считано от датата на плащане на застрахователното обезщетение.

Практика: Решение от 10.02.2009 г. на СГС по д. № 657/2008 г., II-Г о.: „За да възникне регресното застрахователно право на застрахователя по имуществена застраховка, вкл. „каско“, е необходимо наличието на следните предпоставки: деликтна отговорност на третото лице по отношение на увредения застрахован поради причиняване на застрахователното събитие и плащане от застрахователя на дължимото застрахователно обезщетение. Регресното право на застрахователя не е същинско застрахователно право, тъй като не е част от съдържанието на застрахователното правоотношение, а възниква по силата на закона. Застрахователят придобива правата едва в момента на плащането и преди тази дата не може да претендира лихви.“

 


Коментари


Все още няма коментари за “Право на регрес на застраховател (чл. 274, ал.2 КЗ)”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани