Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИСКЪТ ПО ЧЛ. 74 ОТ ТЗ

Автор: адв. Д. Коруджиева, САК

Съгласно чл. 74, ал. 1 от ТЗ,  всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството. Спорът се разглежда по реда на гл. 32 ГПК – производство по търговски спорове.

Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Съгласно утвърдената съдебна практика, съдебният контрол на решенията на общото събрание на търговско дружество е за законосъобразност и изключва проверка на целесъобразността – проверява се само дали решенията на ОС противоречат на повелителни разпоредби на закона, на учредителния договор или на устава на дружеството. (така  Р. №293 от 10.04.1994 по г.д. 246/94, ВС, 5-чл., Р. №123 от 03.04.1992г. по г.д. №30/92 на ВС, V. г.о., Р. №4 от 30.01.1995г. по ф.д. №193/94 на ВС, V. г.о.,).

Искът за отмяна на решение на общото събрание ще е основателен, когато решението на общото събрание, което се атакува по реда на чл. 74 от ТЗ, противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор. Това може да се прецени след съвкупна преценка дали е спазена както процедурата по изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност, съгласно регламентацията на чл. 126 от ТЗ, както и процедурата регламентираща законосъобразното провеждане на общото събрание на дружеството.

Съгласно чл. 126, ал. 3 от ТЗ съдружник може да бъде изключен от ОС само след писмено предупреждение, когато: 1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството; 2. Не изпълнява решенията на ОС; 3. Действа против интересите на дружеството;

Съгласно утвърдената съдебна практика, общото събрание на ООД, съгласно чл. 126, ал. 3 ТЗ, може да изключва съдружник на основанията посочени в закона, само след писмено предупреждение. Ако такова не е отправено, решението на ОС е незаконосъобразно. (Така напр. Р№69 от 06.06.1995г. по ф.д. №199/94г., ВС, V г.о.; Р№ 1086 от 29.05.1995г. по г.д. №1099/94г., ВС, V г.о.;)

Съгласно утвърдената съдебна практика, не е законосъобразно и едновременното изпращане на предупреждение за изключване на съдружник от ООД и на поканата за събранието за изключването – така напр. решение №203 от 18.11.1997г. по ф.д. №160/97, ВКС, V г.о;

Според посочената съдебна отправянето на предупреждение за изключване, което е задължително по силата на закона, предполага и изтичане на период от време, за да може съдружникът да съобрази поведението си с изискването на закона и дружествения договор. В цитираното тук решение, съдът приема, че „изключването не е задължителна последица от направеното предупреждение и следва да се прилага като крайна мярка, само ако и след предупреждението съдружникът не преустанови неправомерното си поведение“.

В решение №203 от 18.11.1997г. по ф.д. №160/97, ВКС, V г.о, се обръща внимание и на значението на срока, който следва да изтече между предупреждението и поканата, съобразно целта на закона и смисъла на разглежданите процедури. Игнорирането или твърде краткия срок след предупреждението според съда означава да се обезсмисли самото предупреждение.

Отправянето на предупреждение едновременно с поканата за събранието за приемане на решението за изключване е незаконосъобразно и съставлява основание за отменяване на взетото от общото събрание решение.

Т.е. за да е налице законосъобразно провеждане на процедурата по изключване следва да е налице отправено и получено от адресата – изключвания съдружник изискуемото писмено предупреждение за изключване, което получаване е условие за законосъобразно провеждане на процедурата за изключване, съгласно чл. 126 ТЗ. Налице е изискване за получаване на предупреждението лично от изключвания съдружник. С изискването на закона предупреждението да бъде получено лично е с оглед това, че се цели надлежно уведомяване, че са констатирани нарушения по повод неговото участие или неучастие в дружествените дела, да се уведоми за възможността да бъде изключен, евентуално подходящ срок да поправи поведението си, както и да му се предостави възможност да се защити пред компетентния орган – общото събрание. Процедурата за изключване, уредена в чл. 126 ТЗ е гаранция срещу произволни действия и е в защита на интересите на всички съдружници (така напр. Р №99 от 29.05.1995г. по ф.д. №280/94г., ВС, V г.о.;)

Съгласно разпоредбата на чл. 139, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред. Неспазването на посочения ред ще доведе до незаконосъобразност на общото събрание и съответно на взетите от него решения.


Коментари


Все още няма коментари за “ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИСКЪТ ПО ЧЛ. 74 ОТ ТЗ”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани