Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Какво е „обратно писмо“ и кога намира приложение в практиката

Какво е „обратно писмо“ и кога намира приложение в практиката

В практиката „обратното писмо“ намира приложение при симулативни сделки – както такива, при които страните се съгласяват и целят сделката да не прояви правните си последици (абсолютна симулация), така и при такива сделки, с които се прикрива друго действително целено от страните съглашение (относителна симулация).

Договори. Обратно писмо.

Договори. Обратно писмо.

В чл. 17 от ЗЗД се уреждат въпросите относно действието на привидните сделки спрямо третите лица, това на прикритите сделки между страните и пр.

Така, ако страните прикрият сключеното между тях съглашение с едно привидно съглашение, прилагат се правилата относно прикритото, ако са налице изискванията за неговата действителност.

Правата, които трети лица са придобили добросъвестно от приобретателя по привидното съглашение, се запазват, освен ако се отнася до права върху недвижими имоти, придобити след вписването на иска за установяване на привидността.

Това правило се прилага и спрямо кредиторите на приобретателя по привидното съглашение, които са наложили запор или възбрана върху предмета, до който то се отнася.

В чл. 26 от ЗЗД се прогласява нищожността на привидните сделки – Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства. Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.

Именно в случаите, при които налице е привидна сделка може да възникне необходимостта от това да се изрази воля, че явната сделка е привидна и че прикрива друго съглашение между страните. Чрез съставянето на „обратно писмо“ или contre letter, в което следва да се разкрие съдържанието на прикрития договор, следва да съдържа волеизявления на всички страни по същия и от него да може да се разкрие симулацията пълно, налице ще е признание че явната сделка не изразява действителните правоотношения и цели и че налице е прикрита сделка, която е действително целената от страните.

Така се приема и в съдебната практика – „Тогава, когато писменото доказателство съдържа волеизявлението на всички страни по прикритата сделка, то това писмено доказателство /обратно писмо/, служи за пълно разкриване както на симулативната сделка, така и на действителните правоотношения между страните.“ (Решение № 544 от 06.01.2011 г. по гр.д. № 1053/2010 г. на Върховен касационен съд).

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева, САК


Коментари


Все още няма коментари за “Какво е „обратно писмо“ и кога намира приложение в практиката”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани