Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Срокове за произнасяне при пенсиониране – НОИ

Срокове за произнасяне при пенсиониране – НОИ

Приложими нормативни актове по въпроса са КСО, АПК, а в определени хипотези и Общностното право: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност,  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Отпускането на пенсии за старост в рамките на ЕС е подчинено на Общностното право, което установява специфични правила за конкретните хипотези.

Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 1, ал. 5, 6, 7 и 8:

при прието заявление с нередовни и/или липсващи документи служителят от териториалното поделение на НОИ в 15-дневен срок уведомява лицето за неизправностите с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато в 3-месечен срок от датата на уведомяването те не са отстранени, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи, а при необходимост и на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

При прието заявление с нередовни и/или липсващи документи за пенсия по международен договор от лице с постоянен адрес в чужбина службата, на която е възложено прилагането на международните договори в областта на социалното осигуряване, в 15-дневен срок уведомява лицето за неизправностите. Когато в 6-месечен срок от датата на уведомяването те не са отстранени, длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори, издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи. При необходимост за отпускане и изчисляване на пенсиите могат да се ползват данните за осигурителен стаж и доход по чл. 5, ал. 4 КСО.

Когато писмото по ал. 5 не е връчено на лицето, връчването се извършва по реда на чл. 10, ал. 9, а в случаите по ал. 6 – чрез изпращане на писмото до осигурителния институт на държавата, в която е постоянното пребиваване на лицето, и чрез поставяне на съобщение в страницата на НОИ в интернет.

Заявлението за отпускане на пенсия от лица, които нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, се подава до Столичното управление „Социално осигуряване“.

Съгласно чл. 10. на горе цитираната наредба, пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, а за лицата по чл. 1, ал. 8 – на длъжностното лице в Столичното управление „Социално осигуряване“ и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лицата с постоянен адрес в чужбина. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в шестмесечен срок от подаването на заявлението.

Принципно, производството по отпускане на пенсия в Република България е административно производство по издаване на индивидуален административен акт от държавен орган – НОИ.

Правилата и сроковете по Административно-процесуалния кодекс са много ясни. Сроковете за издаване/произнасяне на административните актове, съгласно АПК са 14 дни и 1 месец,  в зависимост дали има произнасяне или мълчалив отказ (брои се от датата на започване на производството). Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.

Административни актове, независимо дали са изрични или мълчаливи подлежат на обжалване винаги – по административен и/или по съдебен ред.

Отказите – независимо дали са изрични или мълчаливи могат да бъдат оспорени по административен ред пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ, който се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на ТП може да отмени разпорежданията и да реши жалбите и исканията по същество. Решението на ръководителя на ТП на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред съответния компетентен административен съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на ТП на НОИ,  който е длъжен в 7-дневен срок да я изпрати заедно с преписката в съда. Решението на административния съд подлежи на касационно обжалване по реда на АПК.

Важно е да се има предвид, че по тези дела не се дължи държавна такса. Освен това при уважаването на жалбата жалбоподателят има право да получи направените от него разноски и платеното възнаграждение за защита съразмерно на уважената част.

И накрая, следва да се има предвид, че в съдебната практика няма спор, че сроковете за обжалване са преклузивни, за разлика от сроковете за издаване на административни актове, които са инструктивни.

Съгласно изложените в съдебната практика съображения (напр. ТР №7/11.12.08) и след влизането на АПК в сила не е загубила действие съдебната практика, изложена в т. 8 от Постановление № 4 от 22.09.1976 г. по гр.д. № 3/76 г. на Пленума на Върховния съд, според която за административния орган сроковете са инструктивни и с изтичането им не се преклудира възможността да се произнесе по искането, с което е сезиран, като издаденият по-късно акт е действителен и подлежи на обжалване на общо основание. Поначало институтът на т.нар. „мълчалив отказ” или „мълчаливо потвърждаване” е създаден в полза на адресатите на административните актове и в противоречие с тяхната същност е те да се възприемат като пречка за атакуване на последвали изрични писмени актове на администрацията.


Коментари


4 коментари за “Срокове за произнасяне при пенсиониране – НОИ”

На 03.06. 2011 год. подадох документи за пенсиониране в гр.Пазарджик. Имам общ трудов стаж 36 години , на 06.05. навърших 60 год. От общ трудов стаж -3год. и 3 м-ца съм работила в Русия- за подтвърждаване на стажа от пенсионното изпратиха документ(копия) в гр. Белгород Русия, но чак през месяц януари 2012 год. научавам , че трябваше да бъде изпратено и св-во за брак,и тогава ще ми бъде отпусната руската пенсия, но аз очаквах само да получа отговор да ми се подтверди стажа оттам , не съм кандидатствала за друга пенсия , освен българска. Няколко пъти посетих директорката на пенсионен фонд да разбера , какво точно беше изпратено , но вече 9 месяца очаквам как ще се реши въпроса ми и докога трябва да чакам още ??? Аз нямам вина , че някои от служителите не си вършат работа – моля за коментар. А Кузева

Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, разгледана в блога, а именно чл. 10, срокът за произнасяне е 6 месечен:
Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. – ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, а за лицата по чл. 1, ал. 8 – на длъжностното лице в Столичното управление „Социално осигуряване“ и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лицата с постоянен адрес в чужбина. Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в шестмесечен срок от подаването на заявлението.

Следва да се съобрази и още веднъж подчертае, че в съдебната практика няма спор, че сроковете за обжалване са преклузивни, за разлика от сроковете за издаване на административни актове, които са инструктивни. T.e. за административния орган сроковете са инструктивни и с изтичането им не се преклудира възможността за произнасяне.

На 14 февруари (вчера) бяха анонсирани предстоящи изменения в посока съкаращаване на срока за произнасяне – на максимално 5 месеца. Проектът за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е утвърден от надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Необходимо е обаче утвърдените от НОИ предложения да бъдат тепърва обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени в МС.

Здравейте! Баща ми има около 49 години работоспособност. За да се пенсионира през 2021 му трябват 39 години. Има и неусигурени 8 години по собствена вина, но има 10 години труд при работодател от 2004 до 2014 с договор.Работодателят не е издавал фиш за заплата и не го е осигурявал на 8 часа. Баща ми е работил средно между 8 и 12 часа на ден, А е бил осигуряван на 4 часа и не може да се пенсионира нормално. Без фиш не може да докаже в НОЙ. Има само свидетели и други измамени по същият начин работници! Какво ни съветват да направим. Спешно е, защото е уведомен от Ной за това състояние на нещата през 2019та. А през февруари 2021 е за пенсия.

Здравеите, преди 4(месеца) подадох документи за пенсиониране. Нямам никаква обратна информация какво се случва с тях.Как се процедира в случай като моя?

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани