Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие и право на обезщетение за безработица

Законовата регламентация на разглеждания въпрос е в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. Основанията за прекратяване на трудовия договор са установени в чл. 325 и чл. 331 КТ. В чл. 325, ал. 1, т.1 е уредено прекратяването по взаимно съгласие: Чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

Когато трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т.1. няма законово изискване за предизвестие и срок за такова – „без която и да е от страните да дължи предизвестие“, съответно в такъв случай претендирането на обезщетение за неизпълнено задължение за предизвестие или неспазено предизвестие съгласно чл. 220, ал. 1 и 2 е незаконосъобразно.

Хипотезата на чл. 220 КТ визира два варианта за уреждане на прекратяването: отправяне на предизвестие и продължаване на трудовото правоотношение (полагане на труд) до изтичането му или предизвестие и прекратяване веднага – преди да изтече неговият срок – и съответно тогава се дължи обезщетение на другата страна в размера на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.

Относно правото на обезщетение за безработица, прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1 означава, че периодът на това право ще бъде само 4 месеца и в минимален размер, съгласно чл. 54б, ал. 3 КСО:

Чл. 54б (3) КСО Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.


Коментари


34 коментари за “Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие и право на обезщетение за безработица”

Г-жо Желева,

Съветвам Ви да изпратите молбата си за напускане по пощата с обратна разписка. Датата на изпращане ще важи в съда като удостоверение, че работодателят Ви е получил молбата Ви. Така, ако ще и да я скъса и изхвърли, все тая, Вие ще имате документ, че я е получил.

Следва да се има предвид, че работодателят не може да се противопоставя на желанието на работника за прекратяване на трудовото правоотношение, нито да изразява съгласие или несъгласие.
Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Началото на теченето на този срок е законово определено – чл. 326, ал. 4 КТ. Трудовият договор ще е прекратен с изтичането на срока на предизвестието.

Във фирмата в която работя ми съобщиха, че ме уволняват. Но тук има практика всички уволнени да се принуждават да подпишат „по взаимно съгласие“
Въпроса ми е струва ли си да се пъна, защото до колкото ми е известно ако ме уволнят дисциплинарно – независимо от отдадеността ми към фирмата и безупречно изпълняваните задължение – ще е дори по-лошо.
В крайна сметка въпроса ми е има ли изгодно уволнение?

Искам да Ви попитам ако заедно със болничния си подам молба да бъда освободена от длъжност в предприятието по чл.325, ал.1 от КТ, в противен случаи молбата да се счита за предизвестие по чл.326, ал1 от КТ и работодателят ми каже че ще ме освободят по взаимно съгласие на следващия ден след изтичане на болничния дали може в този случай да не би изплатят полагаемото ми се трудово възнаграждение за месеца

Здравейте. Бих искал да попитам имам ли право на обезщетение и в какъв размер? Става въпрос за следното: през Февруари тази година платих за стока предварително около 350лв и нищо не получих, нито ми бяха върнати парите. През април подадох жалба и още се работи по нея като последното, което знам е, че ще се образува досъдебно производство. Искам да знам, законово имам ли право да претендирам за обезщетение в следствие на това забавяне вече 8 месеца? Принципно, аз искам да си получа платената стока, тъй като за мен тя има колекционерска стойност, но честно казано се съмнявам да получа нещо. Поздрави и лек ден!

В днешно време работодателите „съкращават“ по чл. 325 т.1. Или се съгласяваш или започват да те дебнат да те изгонят. На мен лично ми предложиха 2 заплати ако се съглася сам да подам молба за напускане иначе нощни смени докато сам си тръгна. Гадна работа. Аз приех и си получих 2 заплати. След това отидох и помолих едни познати да ме наемат фиктивно за 1 месец като си платих усигуровките. Назначиха ме на постоянен трудов договор с 6 месеца изпитателен срок. След 1 месец ме освободиха. Аз не съм ходил на работа само съм си платил усигуровката за месеца. След това се водя с право на пълно обезщетение и смъкнах доста пари от държавата. Обаче такъв е закона немогат да те пипнат.

При какви условия е възможна регистрация в в Бюрото по труда? По принцип.

Моля, съобразявайте общите условия на сайта. В блога не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси , тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА. Могат д абъдат дискутирани само принципни правни въпроси.
Право на парично обезщетение за безработица е налице, ако отговаряте на условията за това, предвидени в КСО – чл. 54а и сл.
Т.е., съгласно чл. 54а от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.
За придобиване право на парично обезщетение за безработица се зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Подадох си молбата за напускане, макар че работодателя не иска да ме пусне все пак я прие. До колко време може да ме задържи във фирмата?

Здравейте искам да попитам :
1.ако работодателя, прекрати отношения с работника по време на изпитателния срок цитиран в ТД, имам ли право на обезщетение от държавата?
2. ако имам непрекъснат трудов стаж и в предходната фирма не са внасяли осигуровки на държавата, а на мен по ведомост са ми удържани ще мога ли да взимам обезщетение?
Предварително Ви благодаря за отговора.

Относно размера на обезщетение за безработица?

Моля, съобразявайте общите условия на сайта. В блога не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси , тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА. Могат д абъдат дискутирани само принципни правни въпроси.
Регулацията на интересуващите Ви въпроси е в КСО – чл. 54а и сл. За времето, през което ще получавате обезщетение има значение както продължителността на осигурителния Ви стаж, така и размерът на сумата, върху която са Ви внасяни осигурителни вноски, така и основанието, на което трудовото правоотношение е прекратено.
Съгласно чл. 54а КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и отговарят на условията по т. 1 – 4 от същата разпоредба.
Съгласно чл. 54б, ал. 3, безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
Съгласно чл. 54б КСО, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица

Интересувa ме може ли да се заведе дело срещу работодател поради неизплащане на трудовите възнаграждения, при положение, че трудовите правоотношения са прекратени по взаимно съгласие?

Да, може да се води дело за неизплатено трудово възнаграждение. То е дължимо, независимо от прекратяване на трудовото правоотношение. Може да се съедини заедно с иска за дължимо обезщетение по чл. 224 Кт – за неизплатен годишен отпуск, както и законната лихва до окончателното изплащане на дължимото трудово възнаграждение.

Здравейте, искам да попитам имам ли някакъв шанс,ако заведа дело срещу работодателите за неизплатени отпуски след майчинство! И ако се съглася по взаимно съгласие,губя или печеля!

Привет

Преди 2 месеца менаджерът ми ме извика и ми каза че ми дава неофициално три месеца да намеря нова работа и да напусна по взнаимно съгласие.
За съжаление още не съм намерил нова позиция. Идва момента в който трябва сам да подам молбата си и въпреки че не могат да ме уволнят
защото няма причина и няма как да го докажат предпочитам да се разделим по техния начин ( психическия тормоз който могат да ми приложат ме не устроива ).
Все пак мога да се договоря по кой член да ме освободят … да ме съкратят е не възможно зашотото няма да затворят позцията. Интересува ме има ли вариант след като съм
на постоянен работен договор да избера член ( ако прекратим по взаимно ) който да ми позволи 60 или 80 % за 6 месеца от досегашното ми заплащане ?Имам точно две години стаж във въпросната фирма и общо между 4-5 години стаж.

Благодаря предварително.

Съгласно КСО, чл. 54б, не трябва да по чл. 325, т.1. и 2 /т.е. по взаимно съгласие!/, чл. 326 и 330 от КТ.
Чл. 54б. (1) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.
(2) Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(3) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
Добре да е от работодателя с предизвестие.

Здравейте, на постоянен трудов договор съм, но на работното си място имам проблеми имам желание за прекратяване на договора, ако подам предизвестие за напускане ще мога ли да получавам парично обезщетение за безработица и в какъв размер? Кой е най-благоприятният член за прекратяване та трудовия договор?Благодаря Ви предварително!

Здравейте, спечелих дело за незаконно уволнение, но работодателя иска да върна изплатени обезщетения:
по чл.220, ал.1 от КТ
по чл.224, ал.1 от КТ
по чл.222, ал.1 от КТ и действащ КТД
Прочетох, яе по силата на чл.271, ал.1 и ал.2 от КТ не съм длъжна да връщам доброволно изплатени обезщетение.
Интересува ме работодателя може ли да заведе иск за тях,след като не е предявил претенция в съда и в исковата си молба ?

Здравейте,

Искам да напусна по чл. 325. Прочетох няколко пъти закона и коментарите, които сте оставили по-горе, но не съм сигурна, че разбирам правилно. Ако наоусна по взаимно съгласие, означава ли, че ще получавам минималната сума като обезщетение, или имам право на 60% от брутната ми заплата?

Благодря предварително!
Радостина

Да, прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1 означава, че периодът на правото на обезщетение ще бъде само 4 месеца и в минимален размер, съгласно чл. 54б, ал. 3 КСО.

Здравейте,
Преди време получих писмено предложение за нова работа от фирма ХХХ. Подписахме го и от двете страни.
Напуснах досегашната си работа, но когато предизвестието ми изтече от фирма ХХХ отказаха да ме назначат защото размислили.
Имам ли основание да съдя фирма ХХХ за обезщетение?

Здравейте,

Искаме да съкратим наш колега по чл.325, ал.1 – взаимно съгласие.
Дължим ли му обезщетение? Аз мисля, че не, тъй като самият чл,325 казва: Чл. 325.
(1) (Предишен текст на чл. 325 -ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено
предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок
от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

Благодаря!

Понеже пишете, че искате да го съкратите, то съкращение на щата не може да е по взаимно съгласие. Съкращаването на щата е по чл. 328, ал. 1, т. 2 предл. 2 КТ:
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
При съкращаване на щата се дължи предизвестие или респективно обезщетение за неспазено предизвестие.
При прекратяване на ТД по взаимно съгласие нямаме съкращение, а прекратяване по съгласие на двете страни по правоотношението. Щом е по взаимно съгласие никоя от страните не дължи предизвестие – Чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
Важно е ако действително налице е съкращаване на щата да се посочи точното основание, за да не бъдат накърнени трудовите и осигурителни права на работника.

Здравейте може ли да се наложи запор на обезщетение за безработица?благодаря.лек ден!

Не, не може. Обезщетенията, изплащани от фондовете на държавното обществено осигуряване нямат характер на трудови възнаграждения или на възнаграждения, произтичащи от труд. Те се изплащат на основание това, че за лицето е възникнал даден осигурителен риск.
Поради това считаме, че принудителното изпълнение не може да се насочва срещу получавано обезщетение, изплащано от фондовете на държавното обществено осигуряване с изключение на пенсиите, които чл.446, ал.1 ГПК изрично сочи като парично вземане, върху което могат да се налагат запори.

Здравейте бих попитала след доброволно напускане има ли право да изискам 2 ра заплата от държавно дружество в което съм работила 12г. От синдикатите кой може да ми обясни .Защото се мълчи а ми казаха че мога.

Здравейте, имам следния казус, който, надявам се ще ви заинтригува да ме посъветвате. Прекратих трудовите си отношения с голяма чуждестранна корпорация по член 325, ал.1., т.1. Въпреки, че по този член работодателят не дължи обезщетение, аз получих такова. Дъщерно дружество на бившия ми работодател иска да ме наеме, но твърди, че в този случай дължа обратно полученото обезщетение. Това не се споменава писмено в договора, с който прекратих трудовите си взаимоотношения.
Надявам се да ми дадете идея как да защитя правата си в този случай и как да постъпя на работа в дъщерното дружество, без да връщам обезщетението, което получих буквално като подарък от бившия си работодател. То се дължи при прекратяване по член 331, а аз съм освободена по 325.
Благодаря Ви предварително.
С уважение,
Димитрина

Здравейте.
Пиша Ви със следния казус. Назначена съм по чл. 68 от КТ по заместване на служител в майчинство. Служителката следва да се върне на работа при изтичане на майчинството, и тя заяви официално това свое желание. Успоредно с това титулярката заяви и желанието си да ползва платен годишен отпуск в размера, който й се полага и реално няма да работи нито един ден на позицията, на която е титуляр. Междувременно аз претърпях малък инцидент и съм в болничен. Получих заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с основание чл. 325 ал.1 т.5. Прочетох обаче, че титуляра реално трябва да се е завърнал на работа и да упражнява своите задължения, а това не е така. Бихте ли ми разяснили какво произтича от цялата ситуация и има ли право работодателя да ме освободи по време на текущия отпуск на титуляра и по време на действащ болничен?

Здравейте,
Назначена съм по чл. 68 (заместване по майчинство). Предстои връщане на титуляра и ефективно прекратяване на моя договор. Интересуваме по кой член от трудовия кодекс трябва да бъда освободена и дали имам право да получавам 60% от заплата си на трудовата борса. В моя случай прекратяването не е съвсем взаимно съгласие, а фирмата няма отворена позиция на която да ме назначи.

Благодаря предварително за отделеното внимание!

Искам да ви попитам работя в една фирма вече 20 години но искам да напусна по мое желание имам ли право на по голямо обезщетение от работодателя в този случай

Здравейте, работя във фирма, където не ме удовлетворяват условията. Намерих си работа на друго място, но там искат да започна в кратки срокове. Как мога да напусна без предизвестие сегашната ми работа по най-безболезнен начин?

Здравейте!Бях назначена на работа за определен срок по чл.68 ал1 т.1 до 20.06. На 21.06 ме прекратиха по чл.325 т. 1 взаимно съгласие БЕЗ писмено уведомление от двете страни.Въпроса ми е има ли право работодателя да ми прекрати трудовия договор по т.1. Не трябва ли да бъда прекратена по т. 3 -поради изтичане на срока на договора.

Здравейте,имам следния въпрос. Ако,след изтичане на майчинството ми 2ра година реша да напусна без да изработя месец предизвестие ще ми бъде ли изплатена полагаемата ми отпуск за тези 2 години през,които съм била в майчинство?

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани