Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Дължи ли работодателят обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът/ служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Дължи ли работодателят обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът/ служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева

 

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда:

(3)При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

Това означава, че според Закона (чл. 222, ал. 3 от КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът/служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право па обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

Условие за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ в размер брутно трудово възнаграждение за срок от два месеца е:

  • Прекратяването да е настъпило след като работникът е придобил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

Условия за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ в размер брутно трудово възнаграждение за срок от шест месеца са:

  • прекратяването на трудовото правоотношение да е след като работникът е придобил право па пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • работникът да е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж.

Т.е. и в двата случая е необходимо прекратяването да е след като е придобито правото на пенсия, а дали следва да се изплати обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за два или за шест месеца зависи от обстоятелството при кого е работил работникът през последните 10 години преди прекратяването на трудовото правоотношение.

Ако последните 10 години трудов стаж  на работника са натрупани при различни работодатели, обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ  следва да е в размер на две брутни месечни заплати.

Приема се, че трудовият стаж може да е придобит и но няколко правоотношения със същия работодател, както и в случаите на запазване на трудовото правоотношение при правоприемство.

Ако е налице прекъсване на стажа при същия работодател (оставане без работа), това не е пречка, да се изплати обезщетение в размер на  6 възнаграждения при пенсиониране. Но ако по време на прекъсването на стажа при даден работодател лицето е работило и при друг работодател по трудов договор и работникът се върне впоследствие, при прекратяване на трудовия договор след придобиване право на пенсия следва да му се изплатят само 2 брутни възнаграждения.

Работодателят следва да извърши точна преценка за правото на работника, съобразно посочените по-горе условия дали следва да се изплати обезщетение за два или за шест месечен срок. Важно е да се подчертае, че обезщетение по чл. 222 ал. 3 може да се изплаща само веднъж.

Тази преценка, извършвана от работодателя подлежи на съдебен контрол. Т.е. работникът може да търси правата си по исков ред пред съответния районен съд в тригодишен рок от прекратяване на трудовото правоотношение, което е и момента, към който е следвало да се изплати съответното обезщетение по чл. 222 ал. 3 КТ. Препоръчително е преди завеждането на делото работникът да заяви пред работодателя правото си. В исковия процес приложими са и съответните процесуални разпоредби на ГПК относно реквизити на исковата молба и приложенията, доказването, сроковете и пр.

 


Коментари


6 коментари за “Дължи ли работодателят обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът/ служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст”

имам 33 години трудов стаж при този работодател.Предстои ми пенсиониране след 7 месеца.Ако ме съкратят /поради намалявяне обема на работа/ и ме пратят на борсата тези 7 месеца,които ми остават до пенсиониране, длъжни ли са да ми изплатят обезщетението от 6 брутни заплати,при придобито право на пенсия,които ми се полагат и то в какъв срок.

Работя по трудов договор в общинска администрация. На 07.11.2020г. ще получа право да се пенсионирам. Мога ли да се пенсионирам, без да прекратявам трудовото правоотношение с работодателя?

Съпругът ми почина януари 2019.Щеше да придобие право на пенсиониране юни 2021г.Работил е при този работодател 18г .Има ли право на обезщетение от 6 заплати?

Здравейте, работя на два трудови договора по 4 часа в системата на образованието като счетоводител.Предсои ми пенсиониране.Имам ли право и от двете места да получа по шест заплати .

Здравейте ! Работя при един работодател от 01.09. 2008 . Получих решение за пенсиониране – от 28.09.2018г . Мога ли да продължа да работя колкото години реша или трябва да напусна и представя решението преди 3 год. за да ми се изплатят 6 заплати. Предварително благодаря !

Здравейте,този месец ми предстои пенсиониране.Не ми достигат около 2г трудов стаж които ще трябва за заплатя.През последните 20г работя при един работодател.Правят се много извънредни часове, но не се заплащат и не се водят по законовия ред.Едва сега разбрах че те се водят за трудов стаж и ако всичко беше законно може би щяха да покрият липсващите ми години.На практика излиза че сега трябва да плащам за отработеното време. Има ли някакъв изход от създалата се ситуация?

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани