Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ПЪЛЕН СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА АДВ. КОРУДЖИЕВА В БЛОГА

 

Семейно и наследствено право

Добре ли е да имам брачен договор?

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД – ПОРАДИ РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА

Споразумението при развод по взаимно съгласие

Относно изискването за лично явяване на съпрузите в съдебно заседание по делото за развод по взаимно съгласие

Произход от бащата – законовата презумпция на чл. 61, ал. 1 СК

Упражняване на родителските права (при развод/ разделени родители без брак)

Възможно е спиране на производството при развод по взаимно съгласие

Колебания в новата практика по чл. 330, ал. 1 ГПК (Брачна колегия, СРС) – относно задължението за лично явяване на съпрузите при развод по взаимно съгласие.

Въпросът за семейното жилище при развод по взаимно съгласие

Завещанията. Някои въпроси относно разполагаемата част на наследодателя и запазената част на наследника.

Как се определя издръжката на детето след развод?

Съдебна делба I: За значението на Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г., относно някои въпроси на съдебната делба на прекратена съпружеска имуществена общност

Съдебна делба II: За някои въпроси на съдебната делба на наследствен имот в контекста на Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г. относно спорни моменти на съдебната делба

За предимствата на развода по взаимно съгласие пред производството по развод по исков ред. Практически въпроси.

Относно някои принципни положения на бракоразводния процес с международен елемент. Възможен ли е развод в България ако бракът е бил сключен в чужбина?

Отказът от наследство

Относно някои аспекти на давността и задължението за издръжка

ЗАКОННАТА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

Фактическо съпружеско съжителство. Фактическата раздяла. Последици. Процедурите по чл. 127 от СК.

Завещания с модалитети

Компетентен съд при развод. Родова и местна подсъдност при брачните искове

За развода по взаимно съгласие: практически въпроси

Упражняване на родителските права и режим на лични отношения с другия родител след развода

Исковете за определяне на по-голям дял поради значителен принос (чл. 29, ал.3 СК) и за установяване на липсата на съвместен принос при придобиване на имуществото (чл. 21, ал. 3 СК)

СРОКОВЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

Нови правила при наследяването: Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година

Тълкувателно решение слага край на противоречивата практика по прилагането на иска  за оспорване на бащинство от детето, касателно срока /чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс/

Оспорване на отказ от наследство

Привременните мерки (В рамките на процедурата по развод или през време на процес за издръжка и упражняване на родителски права)

Въпросът за фамилното име при развод. Анализ и преглед на задължителната съдебна практика на ВКС по новия Семеен кодекс (чл. 53 СК)

Проблеми на наследяването: запазена част и разполагаема част съгласно Закона за наследството

Приети са измененията в ГПК относно издаването на Европейско удостоверение за наследство

Относно разноските по дела по чл. 127 ал. 2 СК /спор за родителските права/

Относно процедурата по чл. 51 от ЗН за определяне на срок на наследник да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Практически проблеми.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т.НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Издръжка на бивш съпруг

РАЗВОДЪТ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ 

СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО (ПРИ РАЗВОД) ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Имуществените въпроси в бракоразводното производство

 

четете още

ПЪЛЕН СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА АДВ. КОРУДЖИЕВА В ПЕЧАТНИ ПРАВНИ ИЗДАНИЯ

Недвижимото културно наследство – въпроси на териториалноустройствената защита е публикувана в бр. 52, година III, 30 дек.2011, в-к Строител, специализирано издание на КСБ (в-к Строител);

Въпросът за фамилното име при развод. Анализ и преглед на задължителната съдебна практика на ВКС по новия Семеен кодекс (чл. 53 СК) Статията е публикувана за първи път във в-к  ”Съдийски вестник” (периодично издание на Съюза на съдиите в България), г. I, кн. 2/2012, стр. 118.

Позиция относно тълкуването на чл. 20 ал. 6 от ЗА. Статията е публикувана за първи път в сп. Правен свят на 07 март 2012г;

Лихви или обезщетение – практически проблеми относно  т.н. „лихви  за забава“. Преглед на съдебната практика и  задължителната практика на ВКС по чл. 290 ГПК. Статията е публикувана за първи път във в-к ”Съдийски вестник” (периодично  издание на Съюза на съдиите в България), г. I, кн. 3/2012, юли-септември 2012г.

Фамилното име при развод. Статията е публикувана  в сп. Общество и право, кн. 8 от 2013;

четете още

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани