Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Престъпления срещу интелектуалната собственост. Нарушаване на авторски и сродни права. Кога е адекватно да се търси защита по наказателноправен ред при нарушение по ЗПСП и кога по гражданскоправен.

Престъпления срещу интелектуалната собственост. Нарушаване на авторски и сродни права. Кога е адекватно да се търси защита по наказателноправен ред при нарушение по ЗПСП и кога по гражданскоправен.

Автор: адв. д-р Даниела Симеонова-Коруджиева, САК

Много често носители на авторски права, след като констатират нарушение, предпочитат да отнесат въпроса до Прокуратурата на Република България, смятайки че това е най-адекватният начин правата им на автор да бъдат защитени. В някои случаи може да е така, но в по-голямата част – не е. четете още

Относно някои хипотези на свободното използване на произведения. Преглед на актуална съдебна практика в случаите на т.нар. използване с учебна цел, за научно изследване и други случаи

Относно някои хипотези на свободното използване на произведения. Преглед на актуална съдебна практика в случаите на т.нар. използване с учебна цел, за научно изследване и други случаи

Автор: адв. Даниела Симеонова-Коруджиева

Въпросът за свободното използване на авторски произведения се поставя често в практиката, макар съдебните дела по въпроса да не са много. За нас интерес представляват няколко съдебни решения, в които са разгледани конкретни казуси свързани с правото на свободно използване на чужди авторски творби.

Какво собствено означава свободно използване да е допустимо? Свободно използване на произведения е допустимо само в случаи, изрично посочени в закона[1], при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.

Интерес за настоящия коментар представляват конкретно хипотезите на чл. 24 ал. 1 – т. 2: използването на  цитати от вече разгласени произведения на критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането трябва да съответства на обичайната практика и да е в обем оправдан от целта; т. 3: използването на части от публикувани произведения или на неголям брой произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; и т. 8 публичното представяне и публичното изпълнение на публикувани произведения в учебни или в други образователни заведения, ако не се получават парични постъпления и не се заплащат възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на представянето или изпълнението; и  т. 9: възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели. четете още

Авторски права и трудово правоотношение. Авторски права и договорът за изработка.

Съгласно постановките на ЗАПСП (в сила от 1993г.), чл. 5: автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон. Въпросът е, кои са тези случаи? Също така, законът изрично разграничава фигурите автор и носители на авторски права.

Авторското право възниква автоматично със създаване на произведението. Не е необходимо каквото и да било регистриране или удостоверяване от административен или друг орган. Авторското произведение се закриля от закона докато авторът е жив плюс 70 години (чл. 27. (1) ЗАПСП: Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.

(2) При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.)

При компютърните програми, създадени в рамките на трудово правоотношение – 70 години след разгласяване на програмата, съгласно чл. 28а на ЗАПСП.

четете още

Авторски права. Съвместно произведение и колективно произведение.

Съавторството е сложен и комплексен въпрос, който има законова регламентация в специалния Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП, в сила от 01.08.1993г.).

Съгласно уредбата (гл. III, чл. 8, ЗАПСП, Съавторство): Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.

За всяко използване на произведението и за преработването му е необходимо съгласието на всички съавтори. При липса на съгласие между съавторите въпросът се решава от съда. След като е дадено съгласие за използване на произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателна причина да се противопостави на следващото му използване по същия начин.

четете още

Информационна брошура – авторски права?

Информационна брошура – авторски права?

Авторското право, съгласно българското законодателство, закриля авторските произведения без каквито и да било формалности или изисквания за регистрация. Авторското право възниква за автора със създаване на произведението, като защитава дори както публикувани, така и непубликувани произведения.

Ако брошурата съдържа факти и информация – авторско право не може да съществува върху самите факти и информация, но защитава съставителството, т.е. начина, по който е подбрана, подредена, класифицирана и т.н. информацията вътре.

четете още

Основни въпроси на авторското право и регламентация на издателския договор по ЗАПСП

Законът за авторското право и сродните му права (В сила от 01.08.1993 г.) урежда основните въпроси на авторското и сродни на авторското права по един съвременен и достатъчно адекватен начин. Основно положение е, че авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. Авторските права са наследими – след смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. Авторското право се наследява до изтичане на срока на времетраенето му.

Използването на дадено авторско произведение може да се преотстъпи с изричното и писмено съгласие на автора – чрез договор.

С договора за използване на произведението авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение при определени условия и срещу възнаграждение. Когато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територията, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица.

четете още

Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани