Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Съдебна делба I: За значението на Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г., относно някои въпроси на съдебната делба на прекратена съпружеска имуществена общност

Съдебната делба между бивши съпрузи на имуществото им – прекратена съпружеска имуществена общност крие някои особености, при все че производството протича по предвидения ред на съдебно делбено производство, регламентиран в глава 29 на ГП, чл. 341- 355. След бракоразвода, съществувалата до този момент бездялова имуществена общност (при хипотезата на приложим режим по СК на съпружеска имуществена общност) се превръща в обикновена съсобственост при равни дялове (ако не е установен със съдебно решение по-голям принос). Когато тази съсобственост, предмет на делбеното производство е неподеляемо жилище, възникват някои практически въпроси по приложението на закона.

Съгласно чл. 348 ГПК: Когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан.

Съгласно чл. 349 на ГПК, ал. 1:  Ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг или с развод, и преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари. Т.е. налице е законов критерий за възлагането на неподеляемия имот, а именно: страната да няма собствено жилище и да се направила искане за възлагането. Това е законовото положение, когато делбеният имот е бил съпружеска имуществена общност.

С оглед на всичко до тук изложено, действително, от практическа гледна точка се явява проблематично приложението на чл. 349, ал. 1, когато двамата бивши съпрузи – съделители в производството по съдебна делба отговарят на условията и са направили искане за това. 2004 година ОСГК на ВКС постановява Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г. относно спорни моменти на съдебната делба, съгласно дадените тълкувателни разрешения на въпроса, претенцията за възлагане на нито един от съделителите не може да бъде уважена от съда. За това, делбата следва да се извърши чрез процедура по изнасяне на имота на публична продан. В Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г.на ОСГК на ВКС се приема, че „действащият чл. 288, ал. 2 ГПК (отм) идентичен с чл. 349, ал. 1, ГПК – действащ) не допуска каквато и да е преценка извън законовите изисквания като основание за предпочитание на единия съпруг. Ако и двамата бивши съпрузи отговарят на условията на закона, то претенцията на нито един от тях не може да бъде уважена поради липса на законова база за преценка на конкуриращите основания. Делбата следва да се извърши чрез изнасяне имота на публична продан“.

Автор: Д. Симеонова-Коруджиева, Софийска адвокатска колегия;


Коментари


Все още няма коментари за “Съдебна делба I: За значението на Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г., относно някои въпроси на съдебната делба на прекратена съпружеска имуществена общност”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани