Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ИМПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

ИМПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ 

 

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева 

Задължителна и най-важна част от процедурата по развод по взаимно съгласие и изготвянето на споразумение, което да бъде утвърдено от съда като законосъобразно. Именно, защото съдът следи служебно за законосъобразността на споразумението преди да го утвърди и допусне развод, неговото съдържание е от голямо значение. Налице са императивни изисквания на закона към съдържанието на споразумението, но пък има и възможност с него да бъдат уредени и други въпроси, освен изрично изброените в чл. 51 СК (т.нар. минимално съдържание).  

Съдът утвърждава споразумението на страните по чл.51 от СК, само когато то отговаря на законовите изисквания и допуска развод. Без законосъобразно съдържание на споразумението, съдът не може да допусне развода. 

Минималното съдържание и задължителният кръг въпроси, по които трябва да е изразено съгласие между съпрузите, които се развеждат е следното:   

  • Местоживеенето на децата; 
  • Упражняването на родителските права; 
  • Личните отношения; 
  • Издръжката на децата; 
  • Издръжката между съпрузите; 
  • Ползването на семейното жилище; 
  • Фамилното име; 

Клаузите, с които съпрузите се съгласяват, трябва да са така ясно и недвусмислено написани, че да могат да бъдат принудително изпълнявани и да не може да има неясното или съмнение относно съдържанието – напр. размерът на издръжката следва да е ясно определен, датата от която се дължи и на която следва да се заплаща, режимът на лични отношения трябва да е прецизен и ясен, без условности или неясноти и плаващи изисквания към правото на осъществяването му (напр. „след договаряне“, „ако може“, „ако родителите се договорят за среща с детето“ и пр. са абсолютно недопустими) и т.н. 

Споразумението се утвърждава от съда, след като служебно провери дали са защитени интересите на децата, като може да поиска и становище от дирекция „Социално подпомагане“. 

Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод. Ако споразумението отговаря на императивните изисквания на закона и на интересите на децата, съдът излиза с решение в две части: 

  • Допуска развод между съпрузите на основание тяхното сериозното и непоколебимо  взаимно съгласие; 
  • Утвърждава споразумението между тях; 

Важно е да се подчертае, че по въпросите за местоживеенето,упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се иска изменение при наличие на действително изменение на обстоятелствата, съгласно нормата на чл. 51, ал. 4 на СК. Другите въпроси не могат да се пререшават. Възможността за преразглеждане на въпросите касаещи упражняването на родителските права и издръжката на децата е заради това, че тези въпроси са решени към момента на постановяване на решението. Настъпването на промяна в обстоятелствата и отношенията, имащи значение за решаването на тези въпроси е основание да се иска тяхното пререшаване, така че интересите на децата да бъдат защитени. Разбира се, необходимо е да бъде доказано, в какво са изразяват променените обстоятелства и тяхното значение, след което въпросът за упражняването на родителските права се решава от съда съгласно нормите на чл. 59 от СК. 

 

#развод #развод по взаимно съгласие #споразумението при развод по взаимно съгласие 

 


Коментари


Все още няма коментари за “ИМПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани