Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Как се определя коя е първата и третата седмица на месеца при изпълнението на режим на лични отношения с дете и други въпроси?

Как се определя коя е първата и третата седмица на месеца при изпълнението на режим на лични отношения с дете и други въпроси?

Адв. Д. Коруджиева, САК

В практиката е утвърден принципът, че за да бъде утвърден от съда един предложен от родителите режим на лични отношения в споразумение, той трябва да е така ясен и прецизен, че да подлежи на принудително изпълнение. Неясни, неопределени и неопределяеми формулировки  не могат да бъдат утвърдени от съда. Например нефиксираното на дни и часове, а общото посочване в смисъл, че „режимът ще се уговаря по споразумение“ е де факто липса на режим и не може да бъде одобрено от съд[1].

И въпреки това изискване и фиксирането на точно определени дни и часове от седмицата, винаги е възможно да възникнат недоразумения и неразбирателства при изпълнението на режима на лични отношения и тълкуването на същия.

Относно това какъв е начина, по който следва да се броят началото и края на първата седмица от месеца и за възможността детето да се взема повече от два пъти през месеца при определен от съда режим на лични отношения всяка първа и трета седмица от месеца, Върховният касационен съд е допуснал касационно обжалване по въпроса и е постановил нарочно решение.

С решение № 188/20.06.2013 г., ВКС, 3. ГО по гр. д.  гр.д.№ 25 /2013 по допуснато касационно обжалване и тълкуване, и изясняване на смисъла на израза: ”първа и трета седмица от месеца”, ВКС е отговорил, че ПЪРВАТА, съответно ТРЕТАТА седмица от месеца започва да тече и да се брои от първия, съответно третия понеделник на месеца и изтича в първата, съответно третата неделя на месеца.

В мотивите си ВКС разяснява: „В гражданското право сроковете се изчисляват по години, месеци, седмици и дни /чл.60 от ГПК/.Съгласно ал.4 на чл.60– когато срокът се брои на седмици, той изтича в съответния ден на последната седмица. Следователно – при определен режим всяка първа и трета седмица от месеца – първата /съответно третата седмица/ се броят от първия /съответно третия/ понеделник на месеца и изтичат в първата/съответно третата/ неделя на месеца. При определен режим от две седмици /първата и третата/ не е възможно той да се изпълнява в по-широк обхват дори и когато в месеца има повече от четири седмици. Като е приел, че „смисълът на определения режим на лични отношения е детето да осъществява контакти с бащата през седмица, поради което е възможно да се случи така, че детето да бъде вземано от Г. С. за повече от две седмици през съответния календарен месец”, въззивният съд е постановил неправилен акт, който следва да бъде отменен в тази му част. Принципът на тълкуването е – като се изхожда от оповестените мотиви – да бъде изяснен вложения в тях от съда смисъл. Недопустимо е по пътя на тълкуването да бъде променяна изразената вече воля с постановен съдебен акт.“

Цялото решение: тук

Интересен казус е разгледания в гражданско дело № 1184 по описа за  2016 г. на РС – Димитровград[2], който е тълкувал по реда на специалното производство по  чл.251 ГПК с цел отстраняване на неяснота във формираната и обективирана в съдебния акт воля на съда.

Била депозирана молба за тълкуване, в която се сочи, че майката настоявала, че 10-те дни за лични отношения на бащата с детето през лятото не били с преспиване на детето, а следвало ежедневно да го взема и съответно да го връща обратно. Ищецът считал, че съдът при определяне на режима ако имал предвид без преспиване на детето, щял е да го изпише изрично, както и да посочи час за всекидневно вземане  и връщане на детето, както и целта е в този период да се отиде на почивка, но майката настоявала обратното. Моли за тълкуване на решението в частта относно контактите на бащата с детето през лятото.

С решение № 236 /16.08.2017 г. съдът допуснал тълкуване на осн. чл.251, ал.1 ГПК на влязлото в сила Решение № 11/11.01.2017 г. по гр.д. № 1184/2016 г. на РС-Димитровград в следния смисъл: с право бащата да вижда и взема детето при себе си, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч до 17.00 ч. без приспиване, както и 10 дни през лятото – с преспиване за целия период, когато майката не е в платен годишен отпуск – до навършване на 3 годишна възраст на детето.

Цялото решение: тук

В заключение следва да се отбележи, че действително начинът на формулиране на режима е от изключително важно значение за последващото му изпълнение по реда на чл. 528 ГПК и яснотата трябва да е такава, че да не може да възникне никакво съмнение относно времето, срока и начина на изпълнение на режима на лични отношения.

[1] Така и Григорова. С. , 2011, Практически проблеми на новия Семеен кодекс, стр. 38.

[2] Няма данни дали актът е влязъл в сила.


Коментари


Един коментар за “Как се определя коя е първата и третата седмица на месеца при изпълнението на режим на лични отношения с дете и други въпроси?”

Искам да попитам съдът е установил първа трета и последна събота и неделя за свиждане с дъщеря ми как трябва да тълкувам „последна“

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани