Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД – ПОРАДИ РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА

#РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД – ПОРАДИ РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА

Развод поради разстройство на брака е процедура, с която се цели прекратяването на брака поради „дълбоко и непоправимо“ разстройство (чл. 49 СК). Искът е конститутивен, предявява се до районния съд по постоянен адрес на ответника. Съдът е сезиран с подаването на искова молба от единия от съпрузите, отговаряща на изискванията на ГПК и съдържаща задължителните реквизити – адресат, данни на страните, съответни приложения и т.н. и искането отправено до съда да постанови развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. На първото заседание по делото е задължително личното явяване на страните. Последица от неуважителното неявяване на ищеца е прекратяване на делото.

Правната регламентация на процедурата е в СК – чл. 49, 52 и сл., както и в ГПК и ЗЗДет. Важима е и съдебната практика и по стария СК и по-новия, доколкото моралните и законови критерии за „дълбоко и непоправимо“ разстройство на брачната връзка между съпрузите са непроменени. В този смисъл, важни са приетите и установени в практиката критерии на ППВС №1/1957, ППВС№10/1971г. за обобщаване практиката на съдилищата по допускане на развода, ППВС №5/15.3.1978г. по някои въпроси във връзка с прекратяването на брака с развод и Тълкувателните решения на ВКС..

Следва да бъдат доказвани в един състезателен процес фактите, от които се съди  за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, които са основания за развода. Тези факти се ценят от съда винаги спрямо конкретния индивидуален случай, съгласно закона и съгласно, посоченото по-горе ППВС№10/1971г. Съдът следва да установи причините, обусловили настъпването на не временно и преодолимо разстройство, а до дълбокото и непоправимо негово разстройство (така т. 2, 3, 4 и 7 от ППВС № 10/1971 г.) – те могат да бъдат обективни обстоятелства и/или брачни нарушения на единия или двамата съпрузи.

Производството за #развод поради разстройство на брака следва да бъде по инициатива само на единия съпруг. Ако е налице взаимно съгласие за развода следва да се процедира съгласно чл. 50 от СК – развод по взаимно съгласие. Следва да се има предвид ограничителната законова норма на чл. 320 от ГПК, съгласно хипотезата на която, образуваното бракоразводно дело се спира, ако съпругата е бременна (до навършване на 12 месечна възраст на детето), ако тя е направила искане за това.

При брачните искове следва да се съобрази и т.н. процесуална консумпция (изчерпателност на брачния процес), съгласно чл. 322 от ГПК и съгласно задължителното за съдилищата Тълкувателно решение №1/4.01.2001г. на ОСГК на ВКС:

Чл. 322. (1) При иск за развод ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

Както беше посочено по-горе, тъй като основание за бракоразводния иск е дълбокото и непоправимо разстройство на брака, за което се съди от конкретни факти, доказващи го, то всеки един от тези факти се явява сам по себе си основание за иск. Ако някое основание не бъде посочено в процеса, то се преклудира и не може да послужи за нов иск, на основание този факт. Следователно всички факти от семейния живот, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака следва да бъдат посочени до приключване на устните състезания.

Всички брачни искове може да се съединяват помежду си. задължително се предявяват и разглеждат следните искове:

  • За упражняване на родителските права;
  • Относно личните отношения и издръжката на децата;
  • Ползването на семейното жилище;
  • Издръжката между съпрузите и фамилното име.

По молба на някоя от страните съдът може да определи привременни мерки по въпросите за грижата и издръжката на малолетните деца от брака (ако има), ползването  на семейното жилище и друго имущество, придобито през време на брака и др. въпроси. Привременните мерки имат сила до постановяване на окончателното решение.

При избор на съдебна процедура за развод – по взаимно съгласие или по исков ред, освен винаги индивидуалните и лични специфики на конкретния случай, следва да се знаят и имат предвид дължимите такси по производството:

Държавна такса 25 лв., дължима при подаване на молбата. Заплаща се по сметката на съответния районен съд.

Окончателна държавна такса до 50 лева по сметката на съответния районен съд при допускане на развода. 2 на сто върху платежите за издръжка за 3 години, по сметка на районния съд.

Възможно е в производството да възникнат и други разноски – например експертизи по един или друг въпрос, чиято стойност е различна и е в зависимост от сложността на задачата на вещото лице. Тежестта на всички разноски по делото – държавни такси, адвокатски хонорар, експертизи се възлагат на виновния или недобросъвестен съпруг, когато има произнасяне за вината (съгласно нормата на чл. 49, ал.3 от СК, произнасянето по въпросите за вината вече не е служебно, а само ако някой от съпрузите е направил искане за такова произнасяне) или остават за сметка на всяка от страните – така както са ги направили в хода на производството.

В настоящия коментар въпросите на производството за развод по исков ред са разгледани принципно. Винаги следва да се съобразява и избира процедурата, отговаряща най-адекватно на конкретния казус.


Коментари


55 коментари за “РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД – ПОРАДИ РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА”

При развод по исков ред, при който майката и детето живеят в чужбина, ако родителските права са присъдени на майката, ще има ли право да продължат да живеят там.

Зависи от конкретните параметри на постановеното от съда в бракоразводно решение или при постигнато споразумение по този въпрос по реда на чл. 49, ал. 5 СК , в което е или съответно не е определено местоживеенето на детето в чужбина заедно с родителя, упражняващ родителските права. Принципно, ако заминаването в чужбина е ново обстоятелство – може да се яви основание за иск за изменение на мерките относно упражняването на родителските права. Също така следва да се прецени дали така няма да бъде нарушен установеният режим на лични отношения с другия родител, така както е определен от съда. Но както се вижда – всичко изложено касае една неизвестна конкретика на казуса, която не може да бъде съобразена и коментирана.

Здравейте! Искам да подам молба за развод но мъжът ми е в чужбина,какво да направя и може ли делото за развод да бъде в друг град,а не в този който е сключен брака

Моля, съобразявайте общите условия на сайта. В блога не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси , тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА. Могат д абъдат дискутирани само принципни правни въпроси.
Няма пречка да се инициира производство по развод по исков ред, независимо, че ответната страна в момента не е в страната. Искът за развод е родово подсъден на районен съд, а по отношение местната подсъдност важат общите правила на гражданския процес – т.е. по постоянния адрес на ответника. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 107, ал. 1 и 2 от ГПК искове срещу ответник с неизвестен адрес или такъв, който трайно не живее в пределите на Република България се предявяват по постоянния адрес на неговия пълномощник (адвокат), а ако такъв няма – по постоянния адрес на ищеца. Такава е и трайната съдебна практика – напр. Определение №1839 от 19.11.2010 по г.д. №1576/2010 на САС.
Принципно местната подсъдност не е абсолютна процесуална предпоставка ( с изключение по дела за недвижими имоти) и съдът не следи служебно за нея, а само при отвод на ответника за липса на местна подсъдност, предявен най-късно с отговора на исковата молба.

Дали може без адвокат?

Ако искате да се разведете в България по взаимно съгласие е необходимо да се явите лично пред съда. Повече, можете да прочетет: тук
Относно въпросът Ви, дали може без адвокат – може, ако считате, че правна помощ не Ви е нужна. Законът не поставя пречка страните да се представляват сами в бракоразводното производство и да не ползват услугите на адвокат. И в този случай – страните сами следва да изготвят всички необходими книжа в течение на съдопроизводството.

Доходите ли са основния критерии за получаване на попечителство?

Не, не само доходите са критерий. Съдът е длъжен да обсъди в съвкупност множество фактори, като се ръководи от интересите на децата. „Интересите на децата“ е многопластово понятие, което е изпълнено с различно, съобразно всеки конкретен случай, но със сигурност в него влизат както материалните интереси на детето (жилище, битови условия и др.), така и личностните и морални качества на всеки от родителите (способност за грижа, възпитание, култура, образование и др.)
Важно е да се подчертае, че тук става дума само за предоставяне упражняването на родителските права, а не лишаване от такива. Родителските права (и задължения) се запазват и за родителя, комуто не е предоставено тяхното ежедневно упражняване.
Съдебната практика се ръководи от общите законови разпоредби, а така също и от Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС, чийто постановки и принципи не са загубили сила. В посоченото Постановление е обсъдена както наложилата се съдебна практика, а така също са приети и насоки относно обстоятелствата, които имат правно значение и които следва да се взимат предвид от съдилищата, съобразно спецификата на всеки конкретен случай и в съвкупност. Като по-съществени са изведени:
• Възпитателски качества на родителите; (става дума за личностни качества, така също и за образование, култура и т.н.)
• Моралните качества на родителите; (от гледна точка на добрия пример)
• Грижи и отношение на родителите към децата;
• Желанието на родителите;
• Привързаност на децата към родителите; (но не и при търсено отчуждаване на детето от страна на единия родител спрямо другия)
• Полът на децата; (В Постановлението е прието, че майката е по-пригодна от бащата да отглежда и възпитава децата от женски пол и наравно да отглежда и възпитава момчетата)
• Възраст на децата; (В Постановлението се приема, че възрастта на децата е от значение, когато наред с другите обстоятелства детето се нуждае от определени родителски грижи. Децата в ниска възраст (пеленачета, в първите години), децата с разклатено здраве и др. се нуждаят от непосредствена майчина грижа)
• Помощта на трети лица;
• Социалната среда;
• Жилищно-битови и други материални условия на живот;
• Вината за разстройството на брака е без правно значение за упражняването на родителските права но, когато поведението, от което е направен извод за вината, се е отразило или може да се отрази върху отглеждането и възпитанието на децата, то може да се включи в съвкупността от обстоятелствата, които са от значение за мерките;

Обстоятелствата във всеки конкретен случай се преценяват в съвкупност и на базата на тази съвкупност се преценява конкретно интересът на детето. Всички тези обстоятелства, разбира се, трябва да бъдат доказани пред съда от страната, която носи доказателствената тежест, посредством способите за доказване и допустимите доказателствени средства в такъв съдебен процес.
Следва да се има предвид, че при изменение на обстоятелствата, може да се иска промяна на постановените от съда мерки за упражняване на родителските права.
Повече по въпроса можете да прочетете: тук

искам да попитам-тъй като ми беше обяснено от адвокат,че при разтрогване на брака попечителството на дете до 3 години в повечето случаи се присъжда на майката и минималните контакти с бащата могат да бъдат 2 дни в месеца и 1 месец през летния период. вапросът ми е : какви са шансовете да поискам 4 дни всеки месец да се среща сина ми с баща си,но този 1 месец да не фигурира или поне да бъде намален?

2009г.съм подал молба за развод в районен съд.Има решение за развод било е успорено.Има решение за развод од окръжен съд,било успорено и е подадено в ВКС август 2012г.Още не е решено дали ще се образува дело или не.Имаме пълнолетна дъщеря,пред съда съм признал че поемам вината.От 4 години живея в чужбина,имам дете. Има ли някакви срокове на ВКС за отхвърляне или за назначаване на това дело?

При вече подадена молба за развод може ли да се подписва брачен договор и споразумение?

Здравейте, искам да попитам да ли е възможно да се разведа със съпругата си с която не живея вече 3 години без лично да присъствам в съда, тъй като не се понасяме и не искам да се виждаме изобщо.

Този въпрос е коментиран неколкократно що се отнася до процедурата по взаимно съгласие. Повече по въпроса можете да прочетете тук и тук.
Ако говорим за развод по исков ред има значение дали сте ищец или ответник, защото последица от неявяване на ищеца в първото заседание по делото без уважителни причини е прекратяване на делото.
Приницпно, съгласно чл. 321, ал. 1 ГПК в първото заседание страните следва да се явят лично.

Може ли след развод другия съпруг да получи правото да живее в чуждо жилище /което ни е предоставено от баща ми за живеене/?

Съгласно СК, когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок до една година.

При бракоразводно дело ако единият от съпрузите предяви желание за делба на покъщнината, но без да има доказателства за закупени такива има ли право на половината от тях при наличието, че са закупени от трети лица по фактура?

Делба на съсобственост след постановяването на развода се развива в отделно делбено съдопроизводство, което е особено исково производство. При оспорване собствеността следва да се доказва в процеса.

Оносно законовите срокове при подаване на молба за развод по исков ред.

In Response To: Христова

По въпроса за сроковете в производството по развод по исков ред можете да прочетете: ТУК

По закон до навършване на 1г. нямам право да подавам молба за развод. Вярно ли е това твърдение?

Да, действително има своеобразна пречка, но тя се изразява не в забрана бракоразводно производство да бъде инициирано изобщо. Молба за развод може да бъде подадена, но съгласно гражданския процесуален кодекс, чл. 320, производството може да бъде спряно по искане на съпругата, ако тя е бременна и до навършване на 12-месечна възраст на детето. Т.е. най-напред възможността за спиране е само ако постъпи такова искане, а ако не постъпи, развода ще бъде допуснат и преди навършване на 12-месечна възраст на детето, а също така – спиране на делото е различно от прекратяване на делото или отхвърляне на иска. Евентуално спряно производство следва да бъде възобновено веднага след отпадане на пречката – а именно навършване на 12-месечна възраст на детето.

Живея от 30 години с друга жена, от тогава не живея с първата и поради това, че е психично болба. Може ли без нейното присъствие и съгласие да се разведа?

In response to: Zhivko Di4ev

Моля, пишете на кирилица.

Моля, съобразявайте общите условия на сайта. В блога не се осъществяват правни консултации и/или консултации по конкретни въпроси , тъй като те изискват винаги лично запознаване със случая и релевантните по него факти и ангажирането на адвокат при условията на Закона за адвокатурата (ЗА) и Наредба Ν1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАС, както и другите актове по прилагането на ЗА. Могат д абъдат дискутирани само принципни правни въпроси.
Да, можете да се разведете с първата си жена – по исков ред, тъй като е налице основание за дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

искам да попитам едно бракоразводно дело колко време се проточва и ако бащата неплаща издръжка на детето си?

Зависи, ако е развод по взаимно съгласие е по-бързо, от колкото по исков ред, защото съдебните процедури протичат по различен начин, зависи и от процесуалното поведение на ответника, и от други фактори.
Делата за издръжка са бързи производства.

Ако детето няма желание да вижда родителят, на когото не са дадени родителските права, но по решение на съда то трябва да е с него всяка втора и четвърта седмица от месеца, трябва ли това да се спазва или на преден план са желанията на детето?

Изпълнението на влязло в сила съдебно решение е задължително. То подлежи на принудително изпълнение по реда на ГПК /със съдебен изпълнител – ЧСИ, ДСИ/ и в частта за издръжката, и в частта за предаване на дете съгласно определеният режим на лични отношения с единия родител и упражняването на родителсите права съответно от другия родител.
Предвидена е и наказателна отговорност по НК – чл.182, ал. 2 НК: Родител или друг сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете, се наказва с пробация или глоба от сто до триста лева, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода до шест месеца или с глоба до три хиляди лева.

Здравейте!
Имам следния казус. Обмислям да се разведа със съпруга си, с който имаме дъщеря на година. Очертава ми се възможност да замина на работа в чужбина и бих искала детето да дойде с мен. Въпросът ми е как да процедирам в случай, че бащата не се съгласи детето да замине?

развод по исков ред без адвокат може ли

Може ли развод без съгласието на единия.

35 годишният брак със съпругът ми е непоправимо разстроен.Имаме сключено следбрачно споразумение с което сме поделили имуществото си.Интересува ме при развод ще трябва ли да платя 2% върху апартамента,който според брачния договор е само в мое владение?Пенсионер-учител съм с 240 лв пенсия-за мен такава такса ще бъде непосилная.А това наистина ме задължава до живот да остана в този брак.,който руши здравето ми

Държавни такси се дължат винаги, когато това е предвидено в закон, освен ако не са налице обстоятелства за освобождаване от държавна такса по чл. 83, ал. 2 ГПК:
(2) Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид:
1. доходите на лицето и на неговото семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други констатирани обстоятелства.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.

Ако не обявя в исковата молба какво е имуществото ни мога ли да избегна 2% такса
и им ли опасност от претенции от страна на съпругът ми и наследниците му от първия брак след рзвода?Или жилището ми ще наследят след смъртта ми само моите рожденни деца?

В производство по развод по исков ред не може да има делба на имуществото, това може да се случи в отделно производство – делбено дело.

Когато се подава искова молба за издръжка може ли да се подаде по настоящия адрес или е задължително да е по постоянния адрес на искодателя?Всеки съд ли може да разглежда дела или е важен постоянния адрес?Благодаря

Темата е коментирана: тук

Здравейте,ако не живея с даден човек повече от 4г. заедно,а искам да се разведа а той не,какъв е начина.

Когато не е налице съгласие за развода от единия от съпрузите или за ппоследиците от бракоразвода, другият съпруг може да се сезира съдa с искова молба за развод по исков ред поради разстройство на брака.

Здравейте,благодаря за отговора но,следва ли да има дело.Или има ли начин да се избегне такова.

Не, в България развод може да постанови единствено съд. И при развод по взаимно съгласие и при такъв по исков ред – процедурите са само съдебни.

При развод по взаимно съгласие със сключено споразумение,след развода с влязло в сила решение-майката и детето да останат да живеят в семейното жилище/наследствено на съпруга/ до пълнолетие на детето.Възможно ли е той да го продаде след 1 година,при положение,че детето е на 13г.?

Принципно да. Но СК предвижда защита чрез вписване в Имотния регистър. В случаите, в които жилището е собственост на единия съпруг и е предоставено за позлване на другия докато упражнява родителските права може да бъде защитено като съдебното решение се впише в Имотния регистър. Вписването би имало действието на чл.237, ал. 1 ЗЗД и създава противпопоставимост на наемното правоотношение (приема се на осн. чл. 57, ал.1 СК, че в тези случаи има наемно отношение със съпруга – собственик). Вписването на решнеието създава противпоставимост на наемното отношение спрямо последващите приобретатели за целия срок на ползването – включително до навършване на пълнолетие от детето.

От 12 години със съпруга ми живеем разделени, как най-бързо да се разведа. Детето ни е вече пълнолетно, общо имущество нямаме.

Най-бърз вариант е развод по взаимно съглсие, но е необходимо и двамата сърузи да са съгласни. В противен слуай – по исков ред.

Здравейте,
Бих желал да попитам.
Когато аз се намирам в момента в един град, но адресната регистрация, моята и на другото лице от брака ни е в друг град, възможно ли е исковата молба за развод до съда където са ни адресните регистрации да бъде изпратена по пощата или по накякъв друг начин.
Благодаря предварително!

Здравейте,
Дали е възможно да дадете отговор на поставения от мен въпрос по-горе.
Благодаря предварително!

Да, няма пречка искова молба до съда да се изпрати по пощата. Искът се счита предявен с постъпването на исковата молба в съда.

При развод по исков ред чие е задължението да се уведоми общината за промяна на семейния статус. Все още ме водят омъжена. Не е ли задължение на Съда?

Да, съдът следва служебно да изпрати информацията за промяната в гражданското състояние на лицата.

Приема ли съдът изневярата като основание за непоправимо разстройство на брака в случай, че тази изневяра е деяние на ищеца, а ответникът настоява да се запази бракът? Каква продължителност на изневярата би се разгледала като основание за непоправимо разстройство и какви доказателства се приемат като съществени и материални? Свидетели допускат ли се да докажат наличието на вина на ищеца?

Съдът изследва дали е насъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като е длъжен да изследва всички наведени основания. По действащия Семеен кодекс вината на ищеца и желанието на ответната (невиновна) страна да се запзи бракът, нямат това значение, каквото са имали по предходното, отменено законодателство. Т.е. ако по делото се установи, че бракът е разстроен, то съдът е длъжен да допусне развод и да прекрати същия. Затова, разбира се, значение имат конкретно установените по делото обстоятелства, какво съдът ще приеме за установено.

Здравейте, въпроса ми е следния, със съпруга ми сме женени от 2 г., оказа се, че всичко е било заради документите.. той не е българин, разбрах в последствие, че от банката са му отпуснали кредит (15000). Отидох да попитам в банката, но не искат да ми дадат информация, казаха, че му е отпуснат заради това, че е работещ, но той пък си загуби работата, а аз искам развод по исков път, тъй като по взаймно съгласие няма да стане. Притеснявам се за кредита и кредитната му карта. Подписахме документ за разделност, но той е взел кредита си преди този момент, а той самият няма нищо в Б-я. Аз притежавам имот и кола от преди брака. Има ли опасност банката да претендира нещо от мен? Аз нямах представа за тях.. как да процедирам. Ще съм благодарна, ако ми дадете съвет.

Имущества придобити преди брака не са в режим на съпружеска имуществена общност (СИО).
Повече за солидарните задължения на съпрузите можете да прочетете: ТУК
Принципно изискване на закона (СК) е задължението да е поето за задоволяване нуждите на семейството. Т.е. налице е обусловеност от това дали сумата е разходвана или поета за задоволяване на нуждите на семейството.
Разбира се, адекватна оценка на ситуацията във всеки един конкретен случай не може да бъде поставена в блога, това е причината често да препращам към условията.

Може ли да се подаде молба за развод по взаимно съгласие и делото да се гледа в друг град, различен от този в които живеем?

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани