Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Как се променя по съдебен ред лично, бащино и фамилно име

Как се променя по съдебен ред лично, бащино и фамилно име

Автор: адв. Даниела Симеонова-Коруджиева

 

Налице е правна възможност, когато са налице съответните основания да се търси по съдебен ред промяна на лично, бащино и фамилно име.

Регламентацията се съдържа в Закона за гражданската регистрация и ГПК. Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗГР, промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на лицето, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Т.е. случаите, в които промяна на собственото, бащиното и фамилното име могат да бъдат променени по съдебен ред са изчерпателно изброени в хипотезата на чл. 19, ал. 1 ЗГР и това са случаите, когато то е:

– осмиващо,

– опозоряващо,

–  обществено неприемливо,

– когато важни обстоятелства налагат това.

В практиката на съдилищата е богата, има случаи, в които е допускано промяна на име, когато то звучи осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо. Най-често се дава пример с имена от епохата на комунистическия режим като „Сталин“, например.

Практиката е по-разнообразна в хипотезите, когато важни обстоятелства налагат промяна на име, защото тези важни обстоятелства могат да са винаги различни, подлежат на доказване и установяване пред съда. Затова в молбата до съда следва да се посочват конкретните обстоятелства и факти, от които се обосновава искането на заинтересуваното лице.

Могат да бъдат използвани всякакви относими и допустими писмени доказателства, от които се извеждат твърдените факти и обстоятелства, допустими са и свидетелски показания. Подалото молбата лице може да доказва твърдените важни обстоятелства с всички доказателствени средства (писмени и гласни) за да докаже твърдяната необходимост от промяна на името. Съдът може служебно да постанови личното явяване на заинтересуваното лице, ако е необходимо.

Съдебната процедура е по реда на охранителните производства. Започва с молба до съответния районен съд по местоживеене на молителя. В производството участва представител на съответната районна прокуратура (участието й не е задължително),  на съответната общинска служба за социално подпомагане  (ако случая е такъв (ЗЗДет)) и съответната община – издала акта за раждане на поискалото промяна на името лице.

Ако е необходимо, съдът може да конституира и други лица и институции в производството, чието участие е от значение с оглед конкретния случай.

Конституираните участници в производството могат вземат становище – по основателността на искането с оглед на техните функции и правомощия, по допустимостта – дали исканата промяна е допустима/недопустима с оглед на основанията, посочени в ЗГР и т.н.

При разглеждане на делото се прилагат разпоредбите на ГПК  /охранителните производства и производството за установяване на факти/.  Производството се разглежда в открито съдебно заседание, тъй като промяната на името е винаги факт със значително правно значение.

След изясняване на фактическите обстоятелства, изложени в молбата до съда и събрани в хода на производството, съдът се произнася с решение за уважаване молбата за промяна на името или с решение за отхвърляне на молбата.

При уважаване на молбата с решението се постановява исканата промяна на името. Решението не подлежи на обжалване. След като съдът допусне със съдебно решение промяна на името, копие от решението се изпраща от съда на длъжностното лице по гражданското състояние при съответната община за отбелязване на промяната в акта за раждане на лицето и регистъра на населението. Въз основа на съдебното решение длъжностното лице по гражданското състояние вписва промяната в съответните регистри.

Съдът се произнася с решение и като отхвърля молбата за промяна на име, когато исканията са неоснователни и недоказани. Това решениет може да се обжалва с частна жалба по реда ГПК. Но решението, с което се отхвърля молбата, не е пречка да бъде подадена повторна молба по процедурата за промяна на име пред същия компетентен съд.

 


Коментари


2 коментари за “Как се променя по съдебен ред лично, бащино и фамилно име”

Искам да сменя фамилията си, която е от осиновителя ми,но да запазя бащиното на осиновителя ми. Роднините от негова страна не ме приемат още с осиновяването ми,което е психологически тормоз за мен.
Имам избрана фамилия с която, ползвам електронна поща. Познатите ми и Близките ми ме наричат така.
Имам профил във Facebook със същата фамилия.
Фамилията, която искам да нося е
Вселенски.
Тя е от особено значение за живота ми,от религиозно естество.
Тези причини достатъчни ли са за смяна на Фамилията ми
Благодаря.

Здравейте!
Бих искала да попитам какъв е реда за смяна на име, по-точно за добавяне на 2 букви към името? Става дума за бебе на 8м! Всичко ли е по съдебен път или трябва да се изпраща писмо до болницата в която съм раждала и личен педиатър, след евентуална промяна?
Благодаря!

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани