Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Относно изискването за лично явяване на съпрузите в съдебно заседание по делото за развод по взаимно съгласие

Процедура за развод по взаимно съгласие съгласно законовата регламентация започва с писмена молба до районния съд по постоянния адрес на един от съпрузите, в която изразяват съгласието си за прекратяване на брака, което съгласие следва да се потвърди и лично в съдебно заседание. Молбата следва да съдържа задължителните реквизити съгласно ГПК, както и разбира се искането да се постанови развод по взаимно съгласие, както и необходимите приложения.

Задължително е личното явяване на страните в съдебно заседание, с цел да се изрази съгласието за прекратяване на брака пред съда – при неявяване лично на някой от съпрузите делото може да бъде прекратено, съгласно императивната разпоредба на чл. 330 ГПК:

Чл. 330. ГПК (1) При искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебното заседание.

(2) Когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява.

(3) След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и прецени, че постигнатото споразумение по чл. 101 от Семейния кодекс не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.

(4) Разглеждането на молбата се отлага само ако е необходимо да се съберат допълнителни доказателства.

Личното явяване на съпрузите в съдебно заседание при развод по взаимно съгласие е императивно законово изискване. Съдебната практика в това отношение също е безпротиворечива (напр. О № 263/ 21.ХII.1977 на ВС и новата съдебна практика  също О№ 410/ 10.06.2010 г. на ВКС).

При искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебното заседание, защото от една страна то се използва за помирение на съпрузите и защото съгласно чл. 330, ал. 3 ГПК съдът трябва да се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, за което те трябва да се явят, за да потвърдят решението си за развод по взаимно съгласие.  Когато някой от съпрузите не се яви без уважителни причини, делото се прекратява – чл. 330, ал. 2 ГПК.

Само при неявяване по уважителни причини делото не се прекратява, като участието в делото на процесуален представител – адвокат или младши адвокат, изрично упълномощен по делото за развод по взаимно съгласие, не замества изискването за личното явяване на съпруга. Участието на процесуален представител по делото за развод по взаимно съгласие е за да представлява страната при извършване на съдопроизводствените действия, но не и за да заяви непоколебимо съгласие за развод на съпруга, когото представлява, каквото този съпруг следва да заяви лично по делото.

Наред със съгласието, необходимо е постигането на споразумение по чл. 51 от СК. Съдът утвърждава споразумението на страните по чл.51 от СК, когато то отговаря на законовите изисквания. Законовите изкисвания относно споразумението в това производство са  разгледани в отделен коментар в рубриката семейно и наследствено право на блога.

Актуален комнтар по въпроса: тук


Коментари


3 коментари за “Относно изискването за лично явяване на съпрузите в съдебно заседание по делото за развод по взаимно съгласие”

Актуален комнтар по въпроса: тук

Интересува ме, колко време продължава процедурата за развод по взаимно съгласие.

Разводът по взаимно съгласие отнема няколко месеца – от подаването на исковата молба, до насрочването и явяването в открито съдебно заседание. Колко точно, зависи от натовареността на конкретния съдебен състав, на който е разпределено делото.

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани