Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Приети са измененията в ГПК относно издаването на Европейско удостоверение за наследство

Приети са измененията в ГПК относно издаването на Европейско удостоверение за наследство

На 10.02.2016 г. НС прие Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, обнародван е в ДВ – брой: 15, от дата 23.2.2016 г.  във връзка с приложението на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство

С измененията се създава процесуален ред за издаване на Европейско удостоверение за наследство – съгласно ГПК, компетентен е районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд.

В случай че заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство е уважено, съдът издава европейско удостоверение за наследство, като използва формуляра от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 г. за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ, L 359/30 от 16 декември 2014 г.).

Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването.

Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.

Процедурата е регламентирана в чл. 627 и следващи:

Издаване на европейско удостоверение за наследство

Чл. 627е. (1) Когато българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство се подава пред районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд.

(2) В случай че заявлението по ал. 1 е уважено, съдът издава европейско удостоверение за наследство, като използва формуляра от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 г. за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ, L 359/30 от 16 декември 2014 г.).

(3) Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването.

(4) Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.

Обжалване на актовете за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство

Чл. 627ж. (1) Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на връчването.

(2) Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за поправката, изменението или оттеглянето му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.

Обжалване на спирането на действието на европейско удостоверение за наследство

Чл. 627з. Спирането на действието на европейско удостоверение за наследство, издадено от районния съд, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред окръжния съд.

Приложимост на общите правила на охранителните производства

Чл. 627и. За неуредените от Регламент (ЕС) № 650/2012 въпроси, свързани с производството по издаване на европейско удостоверение за наследство, се прилагат общите правила на глава четиридесет и девета.“

 

Целият Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, обнародван е в ДВ – брой: 15, от дата 23.2.2016 г.  можете да прочетете: тук

 

Издаването на европейско удостоверение за наследство (ЕУН) не е задължително. То може да бъде поискано от наследници, заветници с преки права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество, на които се налага в друга държава членка да докажат правното си положение или да упражнят правата си.


Коментари


5 коментари за “Приети са измененията в ГПК относно издаването на Европейско удостоверение за наследство”

Статията за реда за издаване на европейско удостоверение за наследство е полезна. Но, друг въпрос е по-интересен от тук нататък. Какво се случва когато има издадено европейско удостоверение за наследници по Регламент 650/2012 от друга европейска държава и данните в него противоречат на българското удостоверение за наследници. С кой от двата документ ще следва да се съобрази българската администрация. Имам такъв случай и то в малка община, където досега не са чували за Регламент 650/2012г.

Привет, Таня!
Действително много интересен въпрос. За съжаление връзката между ЕУН и националните удостоверения остава неуредена, а така се създава значителна несигурност до изясняването на този въпрос от Съда на Европейския съюз. Инетресно ми е ти какво мисилиш и ще ти бъда благодарна да споделиш развитието по твоя казус.
Поздрави!

Здравейте,

Имам издадено удостоверение за най-близки родствени връзки от Гърция -това е аналогът на българското на удостоверението за наследници в Гърция.
Става въпрос за гръцки гражданин,който е бил постоянно пребиваващ в България и починал в България на 20.03.2016 г ,тогава ни казаха ,че удостоверението за наследници се издава в Гърция,взехме адвокат в Гърция и след повече от година получихме удостоверението,сега ,когато го представяме в България не ни го признават и искат да издадем европейско удостоверение. Защо когато има текст ,че ЕУН не е задължително ни принужддават да вадим такова ?

Европейско удостоверение за наследство не е идентичен документ с националните удостоверения за наследници. Те удостоверяват различни данни и имат различно приложно поле.
ЕУН е предназначено да се използва от наследници, заветници и т.н., на които се налага да докажат правното си положение и/или да упражнят правата си на наследници или заветници в друга държава от ЕС.
За разлика от националните удостоверения за наследство, които имат различна сила в зависимост от държавата от ЕС, която ги издава, ЕУН има една и съща сила във всички държави от ЕС.
В блога не могат да бъдат коментирани конкретни казуси и факти и обстоятелства свързани с тях. За повече: вижте общи условия на блога.

Здравейте,
Имам починал чичо в Австрия. Имал е австрийско гражданство и не е бил женен. Нямам информация дали е оставил настледство в Австрия, но у майка ми, като негов пълномощник са останали компенсаторни бонове на негово име. От финансова къща, търгуваща с такива бонове ни казаха, че с ЕУН, независимо от коя страна е издадено, биха ни признали правото да наследим боновете. Въпросът ми е: Къде трябва да бъде издадено това удостоверение- Австрия или България? И ако е в България, кой е компетентният съд, тъй като чичо ми е емигрирал преди 09.09.1944 г. и не фигурира в ЕСГРАОН и няма ЕГН. Чрез посолството ни в Австрия получихме смъртния акт, но ни отказаха съдействие и консултация по издаване на ЕУН и издирване на наследство.

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани