Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Добре ли е да имам брачен договор?

Добре ли е да имам брачен договор?

Брачният  договор е нов институт за българското право и изцяло нова възможност за сключващите брак, а и за вече сключилите брак при действието на стария Семеен кодекс  (от 85г.).  Въведе се в СК от 2009г. с идеята съпрузите да имат правната възможност сами да уреждат имуществените отношения помежду си чрез формата на двустранен договор като всяка от страните има права и задължения по него.

Въпреки възможността за сключването на брачен договор, остава важим и възможен, ако не е избран договорен или разделен режим, единствения режим уреден по стария СК – режим на съпружеска имуществена общност. Режимите на имуществени отношения са регламентирани в чл. 18 на СК:

Чл. 18. СК (1) Режимите на имуществените отношения между съпрузите са:

1. законов режим на общност;

2. законов режим на разделност;

3. договорен режим.

(2) Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени.

За сключващите брак непълнолетни или ограничено запретени до придобиването на пълна дееспособност е възможен само законовия режима на имуществена общност. Съдържанието на законовия режим на общност и законовия режим на разделност е уредено в СК. При избран договорен режим, съдържанието се определя от страните. Трябва да се има предвид, че извършването на избор на имуществен режим не е задължително действие за сключващите брак – в този случай се прилага законовият режим на общност, съгласно чл. 18, ал.2. Ако все пак, сключващите брак са избрали режим, то следва да представят на длъжностното лице по гражданското състояние:

  • Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим.
  • Ако са сключили брачен договор – то той се заверява от нотариус и пред длъжностното лице по гражданското състояние следва да се представи удостоверение от нотариуса със задължително съдържание, съгласно чл.9, ал.2 на СК;

По отношение на заварените бракове – до влизането на новия СК в сила – 1 октомври 2009г., и по силата на преходните за заключителни разпоредби на СК:

§ 4. (1) Правилата на този кодекс относно имуществените отношения между съпрузите се прилагат и за имуществата, придобити от съпрузите по заварени бракове.

(2) Съпрузите по заварени бракове могат да изберат законов режим на разделност или да сключат брачен договор по реда на този кодекс.

Добре е да се знае, че веднъж избран режим или приложим по силата на закона при заварен брак не е необратимо действие, защото може да бъде променян без ограничения през време на брака. Промяната на режима става по процедурата на първоначален избор – чрез декларация с нотариално заверени подписи, представена на длъжностното лице по гражданското състояние (в общината по сключване на брака) за да бъде добавено отбелязване към акта за граждански брак, съответно удостоверение от нотариуса ако е сключен брачен договор.

Приложимия режим между съпрузите се отразява и в специален регистър към Агенцията по вписванията, в който се регистрират брачните договори. Регистрацията е служебна.

Дали е добре да се сключи брачен договор не е толкова абстрактен правен въпрос, а конкретен и личен, доколкото отношенията между сключващите брак са винаги индивидуални, различни и касаещи точно конкретни имуществени и лични интереси. Ако в един случай би било добре наличието на договор, в друг може би не е, а в трети случай – не би имало значение. Зависи от избора и отношенията на страните. Но считам за важно да подчертая, че при законов режим на общност, вещните права, придобити по наследство или дарение през време на брака остават лични, както и правата върху вещи за лично ползване или упражняване на професия или занаят съгласно чл. 22 на СК.


Коментари


Все още няма коментари за “Добре ли е да имам брачен договор?”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани