Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

ПЪЛЕН СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА АДВ. КОРУДЖИЕВА В БЛОГА

 

Семейно и наследствено право

Добре ли е да имам брачен договор?

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД – ПОРАДИ РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА

Споразумението при развод по взаимно съгласие

Относно изискването за лично явяване на съпрузите в съдебно заседание по делото за развод по взаимно съгласие

Произход от бащата – законовата презумпция на чл. 61, ал. 1 СК

Упражняване на родителските права (при развод/ разделени родители без брак)

Възможно е спиране на производството при развод по взаимно съгласие

Колебания в новата практика по чл. 330, ал. 1 ГПК (Брачна колегия, СРС) – относно задължението за лично явяване на съпрузите при развод по взаимно съгласие.

Въпросът за семейното жилище при развод по взаимно съгласие

Завещанията. Някои въпроси относно разполагаемата част на наследодателя и запазената част на наследника.

Как се определя издръжката на детето след развод?

Съдебна делба I: За значението на Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г., относно някои въпроси на съдебната делба на прекратена съпружеска имуществена общност

Съдебна делба II: За някои въпроси на съдебната делба на наследствен имот в контекста на Тълкувателно решение №1/2004г. от 19 май 2004г. относно спорни моменти на съдебната делба

За предимствата на развода по взаимно съгласие пред производството по развод по исков ред. Практически въпроси.

Относно някои принципни положения на бракоразводния процес с международен елемент. Възможен ли е развод в България ако бракът е бил сключен в чужбина?

Отказът от наследство

Относно някои аспекти на давността и задължението за издръжка

ЗАКОННАТА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

Фактическо съпружеско съжителство. Фактическата раздяла. Последици. Процедурите по чл. 127 от СК.

Завещания с модалитети

Компетентен съд при развод. Родова и местна подсъдност при брачните искове

За развода по взаимно съгласие: практически въпроси

Упражняване на родителските права и режим на лични отношения с другия родител след развода

Исковете за определяне на по-голям дял поради значителен принос (чл. 29, ал.3 СК) и за установяване на липсата на съвместен принос при придобиване на имуществото (чл. 21, ал. 3 СК)

СРОКОВЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

Нови правила при наследяването: Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година

Тълкувателно решение слага край на противоречивата практика по прилагането на иска  за оспорване на бащинство от детето, касателно срока /чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс/

Оспорване на отказ от наследство

Привременните мерки (В рамките на процедурата по развод или през време на процес за издръжка и упражняване на родителски права)

Въпросът за фамилното име при развод. Анализ и преглед на задължителната съдебна практика на ВКС по новия Семеен кодекс (чл. 53 СК)

Проблеми на наследяването: запазена част и разполагаема част съгласно Закона за наследството

Приети са измененията в ГПК относно издаването на Европейско удостоверение за наследство

Относно разноските по дела по чл. 127 ал. 2 СК /спор за родителските права/

Относно процедурата по чл. 51 от ЗН за определяне на срок на наследник да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Практически проблеми.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т.НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Издръжка на бивш съпруг

РАЗВОДЪТ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ 

СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО (ПРИ РАЗВОД) ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Имуществените въпроси в бракоразводното производство

Отказът от наследство няма нужда от нотариална заверка. Поглед към нормативната уредба и актуална съдебна практика на ВКС, която отрича наложилото се изискване на районните съдилища за нотариална заверка на подписа на заявлението за отказ от наследство

 

Вещно право

Запор на автомобил: правно значение и последици при прехвърлителни сделки с МПС с наложен запор 

Проблеми на правото на собственост и недвижимите културни ценности

Ипотека и нова сграда върху ипотекиран поземлен имот

Проблеми на делбата на наследство/съсобственост

Нищожни ли са сделките с т.н. паркоместа? Правни въпроси относно правото на собственост и правото на ползване върху т.н. паркоместа.

Относно постановките, приети в Тълкувателно решение №1/2011г., София, 4 май 2012 на ОСГК на ВКС относно смисълът на понятието „упражняване на правото на строеж“ и др. въпроси.

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Придобиване на имот по давност. Постановките на Тълкувателно решение №1/2012г., 6.08.2012, ОСГК на ВКС по т.д. №1 по описа за 2012 на ОСГК на ВКС

Изваждане на наемател от сграда в режим на етажна собственост

 

Устройство на територията

Териториалноустройствена защита на недвижимото културно наследство

Търпими строежи. Удостоверение за търпимост.

 

Авторски права

Основни въпроси на авторското право и регламентация на издателския договор по ЗАПСП

Информационна брошура – авторски права?

Авторски права. Съвместно произведение и колективно произведение.

Авторски права и трудово правоотношение. Авторски права и договорът за изработка.

 

Изпълнително производство

Възможна ли е публична продан на съсобствен недвижим имот за дълг на един от съсобствениците?

Несеквестируемо ли е единствено жилище, което е ипотекирано, но взискател по изпълнението не е ипотекарния кредитор?

Несеквестируемостта на единственото жилище отпада при дълг за вреди от непозволено увреждане

Спиране на изпълнението при внасяне от длъжника на 30 на сто от дължимото по предявените срещу него изпълнителни листове

 

Облигационно и търговско право

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Тръжна дейност с предмет движими културни ценностти

Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност

Тригодишната давност или периодични ли са плащанията на задължения към Топлофикация?

Право на регрес на застраховател (чл. 274, ал.2 КЗ)

Преглед на съдебната практика по делата срещу Топлофикация (чл.111 б.”в” ЗЗД)

Прекратяване на изпълнителното производство на основание, че взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години (чл. 433, ал. 1 , т.8 ГПК (ГПК стар чл. 330, ал. 1, буква „д“) (перемпция)

Съдебната практика по прилагането на Пáвловия иск (по чл. 135 ЗЗД) и последиците от уважаването му (отпадане на несеквестируемостта)

Давността не се прилага служебно

Отговорността на поръчителя пред кредитора. Хипотези на отпадане на отговорността на поръчителя (чл. 147 ЗЗД).

Относно правото на длъжника да избере и посочи, кое от няколкото еднородни вземания погасява (преглед на практиката по чл. 76, ал. 1 и 2 ЗЗД)

Унищожаем е договор, сключен при неспособност за разбиране и ръководство на действията

Публикувано е Тълкувателно решение по Т.Д. №3/2011г. на 18 май 2012г. по въпроса за „периодичните плащания“

Относно задължението за издръжка и гледане срещу прехвърляне на имот – Тълкувателно решение от 15 май 2012 по тълкувателно дело №6/2011г., на ОСГК на ВКС

Договорът за поръчителство

Относно изискването за поставяне т.нар. „фирмен печат”. Законовата рамка и правното значение на „печата на търговеца“ и други юридически лица.

Заместване в дълг и отговорност на поръчителя

Относно т. нар. „договори от разстояние“. Договорът за продажба от разстояние и някои практики на търговците

Какво е лекарска грешка? Исковете по чл. 45 и чл. 49 ЗЗД.

 

Трудово и осигурително право

Закрила при уволнение на бременна работничка/служителка

Законосъобразно уволнение при съкращаване на щата; право на подбор или задължение за подбор: в светлината на Тълкувателно решение № 3/2011 г. на ОСГК на ВКС и новата съдебна практика

Работникът не е длъжен да връща добросъвестно получено трудово възнаграждение

Срокове за произнасяне при пенсиониране – НОИ

Работодателят не може едностранно да изменя съдържанието на трудовото правоотношение

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие и право на обезщетение за безработица

Принципни положения при налагането на наказание – дисциплинарно уволнение

Съкращаване на щата и задължение за подбор

Прието е Тълкувателно решение на ВКС № 3/2011 г. от 16 януари 2012 г. относно съдебния контрол на правото на работодателя на подбор по чл. 329 КТ (чрез иск по чл. 344, ал. 1, т.1 КТ)

 

Административно-наказателни производства

Защита на личните данни

Обжалване пред съд на съставяните по ЗДвП наказателни постановления и електронни фишове за налагане на глоба до 50 лева

Доказателственото значение на актовете за установяване на административни нарушения в съдебния процес (при установена със закон презумптивна доказателствена сила)

 

Културно наследство

Правни проблеми при управлението на културното наследство. Недвижимо културно наследство

Dissonant cultural heritage: a modern and complex research area

Бележки около „Музей на социалистическото изкуство“

Опазване на недвижимото културно наследство

 

Snapshots

БГ ИЗБОРИ

За достойнството на адвокатурата

Палестинският въпрос и ЮНЕСКО

За достойнството на адвокатурата II

Съдът се произнесе по законността на изборите

Относно „памет за несвободата“ – отново

Правна рамка на адвокатската професия

ЗА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ И НАСРОЧВАНЕТО НА ДЕЛА ПРЕЗ ЛЯТОТО

От 27 август 2012 Трето гражданско отделение (Брачно) на Софийски районен съд, е преместено от сградата на бул. „Цар Борис III” № 54 на ул. „Съборна”№ 9

Относно предложението за въвеждане на института на 10-годишна абсолютна давност в ЗЗД

Публичната лекция на Зигмунт Бауман: въпросът за границите, днешната миграция на диаспорите и други въпроси

Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието пусна нов сайт, наречен: „Информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България“

Един истински правозащитник

 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 

Промени в закона за културното наследство от м. юли 2011, обнародвани в ДВ, бр. 54 от 15.07.2011 г.

Обнародвана е Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Приключи процедурата по регистрация на организации за колективно управление на авторски права по чл. 40 от ЗАПСП

Приети промени в УБДХ

Обнародвани са измененията в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на сградите

Обнародвано е Постановление №8 /18.01.2012г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

Конституционният съд обяви за противоконституционна нормата на чл.189, ал.13 от Закона за движение по пътищата. Наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. вече могат да се обжалват пред съд.

ВКС прие Тълкувателно решение по въпроса за “периодичните плащания”

Дали ще бъде отменена окончателно 4% държавна такса върху цената на иска?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3/2011 г. гр.София, 18 май 2012 г. на ОСГКТК на ВКС по въпроса за “периодините плащания”

Прието е Тълкувателно решение №1/2011г., София, 4 май 2012 на ОСГК на ВКС по тълкувателно дело №1 по описа за 2011г. на ОСГК на ВКС относно правото на строеж и др. въпроси

Изменения в ГПК, касаещи изпълнителното производство и таксите, събирани от ЧСИ

Глобите за работници без трудови договори са противоконституционни и не следва да се прилагат: Решение № 7 на КС от 19 юни 2012 г. по конституционно дело № 2/2012 г., докладчик съдията Благовест Пунев (Обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.)

ВАС остави в сила 4% държавни такси върху цената на иска (II част)

Законопроект за изменения в Търговския закон. Промени, касаещи несъстоятелността и определяне на датата на неплатежоспособност.

Достъпът до делата на търговците в Търговския регистър вече е ограничен

Внесен е законопроекта за 10-годишната абсолютна давност

Измененията в Търговския закон от февруари 2013г.

Тълкувателно решение относно разноските по делата

ОБНАРОДВАНИ СА  ИЗМЕНЕНИЯТА КАСАЕЩИ АРБИТРАЖНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЮРИСКОНУСЛТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ


Коментари


Все още няма коментари за “ПЪЛЕН СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА АДВ. КОРУДЖИЕВА В БЛОГА”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани