Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Честита Нова година! Промени в законодателството в сила от 1.1.2015г.

Честита Нова година! Промени в законодателството в сила от 1.1.2015г.

Кои са едни от важните промени, които с настъпването на 2015 година влизат в сила?

  1. Увеличава се минималната работна заплата – от 1 януари вече е 360 лв. (преди – 340 лв.), а максималният осигурителен доход се увеличава на 2600 лв.  (преди – 2400 лв.) (чл. 8, ал. 1 т. 4 ЗДОО за 2015г.) [1]
  2. Увеличаването на минималната работна заплата обаче няма да се отрази на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете почл. 53, ал. 1 и 2от КСО за 2015 г.  (изплащано до навършване на 2 години на детето), което замръзва на 340 лв (чл. 11 ЗДОО за 2015г)[2].
  3. Променя се методът на определяне на обезщетението за раждане на дете изплащано през първата година след раждането. Вече ще се изчислява върху дохода на майката за последните 24 месеца преди излизането по майчинство, (преди – 18 м.)
  4. Съществена промяна в модела на пенсионното осигуряване влиза в сила от 01.01.2015г. Съгласно новосъздадения член 4б в КСО, хората родени след 31 декември 1959 г., които за пръв път започват работа, трябва да изберат дали да се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен фонд или да разчитат единствено на солидарния фонд в НОИ.

Изборът е еднократно в рамките на една година и без право на отказ.  Онези, които вече се осигуряват в универсалните фондове, също могат еднократно да прехвърлят парите си в НОИ, а редът и срокът за това следва да бъдат определени от Министерския съвет[3]. (Докога ще е валидно горното, предвид сигналите за преразглеждане на текста не може да се каже, процедура за прехвърляне на партиди в НОИ –понастоящем няма. Обсъждат се промени в текста, касаещи предимно правото на повторен избор).

  1. Въвежда се електронен болничен лист, който следва да бъде изпращан директно и онлайн до НОИ и до Електронния регистър на болничните листове от издаващия го лекар. За работодателя ще се разпечатва документ в който следва да са посочени датите и причината за отсъствието.
  2. Налице са и промени в данъчното законодателство, една от които е данъчно облекчение за деца – намаляване на данъчната основа за семействата с до три деца (чл. 22в, ЗДДФЛ)[4] – с 200 лева ще се намалява годишната данъчна основа на единия родител за едно дете, 400 лева за две деца, за три – 600 лева. Налице са и други промени – както в ЗДДФЛ, Закона за акцизите и данъчните складове и др.

Горното изброяване не е изчерпателно. Успешна Нова година![1] максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

[2] Чл. 11.Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете почл. 53, ал. 1и2отКодекса за социално осигуряванеза 2015 г. – 340 лв.

[3]Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.

(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет.“

[4] Чл. 22в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:

1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

 


Коментари


Все още няма коментари за “Честита Нова година! Промени в законодателството в сила от 1.1.2015г.”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани