Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Приключи процедурата по регистрация на организации за колективно управление на авторски права по чл. 40 от ЗАПСП

С изменения и допълнения в Закон за авторското право и сродните му права, обнародвани в ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г. Беше създаден изцяло нов раздел, регламентиращ дейността на организациите за колективно управление на авторски права. Това е Раздел I. „а“ Колективно управление на права – в сила от 25.03.2011 г.

Промените, въведени в режима на управление на авторски и сродни права са с голямо значение.

Съгласно Чл. 40, ал. 1 на ЗАПСП , авторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъпят правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини и да събират възнагражденията, произтичащи от тези договори или от предписание на закона.

Издател, на когото авторът е отстъпил освен правото за издаване и други права, може да предостави управлението на тези права на организация по предходната алинея.

Важно е да се има предвид, че организации за колективно управление на авторски права могат да бъдат само сдружения на автори и други носители на такива права. Тези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, след като удържат необходимото за своята дейност. Учредяването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдруженията с нестопанска цел. Такава организация не може да откаже да приеме за член лице, което е носител на права, каквито тя управлява.

Организациите за колективно управление на авторски права имат право да представляват своите членове, сродните организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените им за управление техни права. За защитата на тези права организациите могат и от свое име да предприемат всякакви юридически действия.

В случаите, в които този закон предвижда предоставянето на съгласието на авторите да става само чрез организация за колективно управление на права, организацията, която управлява съответните права, действа и от името на автори, които не са нейни членове, като при това е длъжна да уреди отношенията си с тях по същия начин, както със своите членове.

Министърът на културата е органът, който съгласно чл. 40а осъществява надзор върху дейността на организациите за колективно управление на авторски права като:

 • извършва регистрация на организациите за колективно управление на авторски права, извършва промени и заличава регистрация и издава удостоверения за регистрация;
 • създава и поддържа публичен регистър на организациите за колективно управление на авторски права;
 • упражнява контрол върху дейността на организациите за колективно управление;
 •  утвърждава размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на авторски права;

Придобиване качество на организация за колективно управление на авторски права

Съгласно чл. 40б, дейност по колективно управление на авторски права се упражнява след регистрация на дейността на организацията по чл. 40, ал. 1.

Регистрацията по се извършва след подаване на заявление от организацията:

 • юридическо лице с нестопанска цел;
 • регистрирано по българското законодателство, както и от чуждестранна такава организация, регистрирана по националното си законодателство в държавите – членки на Европейския съюз, и в други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, създадена за целите, посочени в чл. 40, ал. 1;

Заявлението се подава в писмена форма до министъра на културата по утвърден от него образец, като в него се посочват категориите права, начините на използване и видовете произведения, за които ще се отнася колективното управление. Заявлението и приложените към него документи се подават на български език, като към заявлението се прилагат:

1. препис от решението на съда за първоначална съдебна регистрация, а за чуждестранни лица – съответен документ;

2. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението, а за чуждестранни лица – съответен документ;

3. заверено копие от карта за идентификация или единен идентификационен код по БУЛСТАТ, а за чуждестранни лица – съответен документ;

4. заверено копие на списък на членовете на организацията, а за чуждестранни лица – съответен документ;

5. декларация за наличието на условията по ал. 3;

6. заверено копие от устава на организацията, а за чуждестранни лица – съответен документ;

7. заверено копие на вътрешни правила за разпределение по чл. 40, ал. 6;

8. заверени копия от договорите за взаимно представителство със сродни чуждестранни организации, ако са сключени такива;

9. списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за взаимно представителство, с посочване на срока, територията, категориите права, начините на използване и видовете произведения;

10. заверено копие от споразумение по ал. 4 в случаите, когато е необходимо;

11. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Регистрация се извършва, когато организацията отговаря на следните изисквания:

1. упълномощена е от членовете си по силата на писмени договори да отстъпва от тяхно име правото на използване на произведенията им по определен начин и да събира дължимите за това възнаграждения в съответствие с уговореното в тези договори или определеното в закона;

2. ползва административен офис и има служители, наети по трудов договор, необходими за управлението на правата;

3. разполага с компютърно оборудване, лицензиран софтуер и бази данни за носителите на права и на произведенията, които позволяват извършване на разпределението и изплащане на възнагражденията;

4. приела е устав, според който:

а) се осигурява колективно управление на права по този закон;

б) всички лица, които са носители на права, каквито тя възнамерява да управлява, могат да станат нейни членове;

в) управлението на права не се извършва с цел печалба, а ако има постъпления от спомагателна дейност, те могат да се използват само за покриване разходите на организацията;

г) разпределението на приходите след приспадане на разходите за дейността по колективно управление на права и/или социални и културни фондове се извършва между носителите на права съгласно вътрешните правила за разпределение, независимо дали са членове на организацията или не;

5. урежда отношенията си с носители на права, които не са нейни членове, във връзка с разходите за дейността си по колективно управление на права и за социални и/или културни фондове по същия начин, както със своите членове.

Важно е да се отбележи, че Министърът на културата извършва регистрация на дейността на организация по чл. 40, ал. 1 за управление на права, за които има вече извършена регистрация на друга организация, която през последните 5 години е събрала, разпределила и изплатила възнаграждения, само след представяне от страна на организацията, която е подала заявление за регистриране, на писмено споразумение с титуляря на първата регистрация за тези права, съответно произведения на следваща организация, в случаите, когато заявлението се отнася за:

1. публично изпълнение, излъчване, предаване и препредаване на произведения по електронна съобщителна мрежа и предлагането на достъп по електронен път до тях по смисъла на чл. 18, ал. 2, т. 3, 4, 5 и 10;

2. отдаване под наем или в заем на екземпляри от носители, съдържащи произведения по смисъла на чл. 22а, ал. 1 и 2;

3. препродажба на оригинални произведения на изкуството по смисъла на чл. 20.

Споразумението оправомощава само едната организация за събиране на възнаграждения от ползвателите в съответствие с утвърдения от министъра на културата, предложен от нея размер на възнагражденията, като след това тя се разплаща с останалите организации, в зависимост от представителната власт, която притежава всяка една от тях.

Всяка организация може да получава и разпределя и между носители на права, които не са нейни членове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на евентуално споразумение по чл. 40б, ал. 4 с друга организация, и доколкото някои от носителите на права, които не са нейни членове, изрично и писмено не са изразили несъгласие с това изцяло или за конкретно произведение.

Предвидено е създаването на Регистър на организациите за колективно управление на авторски права, поддържан от Министерство на културата, който следва да е публичен и достъпен от страницата на Министерство на културата, съгласно чл. 40г.

В регистъра са вписват:

1. номер и дата на удостоверението;

2. наименование, седалище на организацията, адрес, данни за съдебна регистрация и единен идентификационен код по БУЛСТАТ, адрес на административен офис, адрес на управление и адрес по регистрация, списък на членовете на изборните органи на управление, включително поименния състав и представляващите я лица;

3. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакт;

4. категориите права, начините на използване и видовете произведения, за които се отнася управлението;

5. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;

6. заличаване на регистрацията;

7. промени в обстоятелствата по т. 2 – 4.

Нормативно предвидено задължение за всяка регистрирана организация за колективно управление на авторски права е да публикува и поддържа на страницата си в интернет:

 • списък на членовете си;
 • списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за взаимно представителство;
 • списък на авторите, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и видовете произведения и използване, за които това несъгласие се отнася;
 • списък на автори, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения.

На официалната страница на Министерство на културата е публикуван Регистър на организациите за колективно управление на авторски права към настоящия момент (02.11.2011г.), а именно:

 • МУЗИКАУТОР
 • ПРОФОН
 • ТЕАТЕРАУТОР
 • ФИЛМАУТОР
 • КОПИ БГ
 • ЕАЗИПА

Съгласно чл.40б от ЗАПСП дружествата, на които по удостоверения е разрешено да събират възнаграждения от публично изпълнение на музика са:

Музикаутор – за правата на авторите на музика и текстове.

Профон – за правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи.

Удостоверенията на посочените по-горе организации са от 27.10.2011г. и са публично достъпни: http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=456&sp=0&t=0&z=0.


Коментари


Все още няма коментари за “Приключи процедурата по регистрация на организации за колективно управление на авторски права по чл. 40 от ЗАПСП”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани