Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Приети промени в УБДХ

 

Обжалваемост на решения по УБДХ

След Решението на Конституционния съд, (обн., ДВ, бр. 38 от 2011 г.), в което решение беше обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 7 от УБДХ, в частта относно израза  „не подлежи на обжалване“, но и в практиката – обжалване често се допускаше, НС ( на 10 ноември 2011 г) приема промени съгласно, които наказанията за дребно хулиганство вече ще подлежат на обжалване. Съгласно промените в Указ № 904 за борба с дребното хулиганство от 1963 г., (Обн. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г.) решенията на компетентния районен съд,  постановил наказанието, ще подлежат на обжалване пред съответния Окръжен съд в срок до 24 часа.

(Чл. 7. (1) С постановяване на решението по чл. 6, ал. 1, буква „а“ съдът насрочва делото пред съответния окръжен съд в срок до три дни в случай на обжалване, за което незабавно се уведомяват наказаният и съответният прокурор.

(2) Решението по чл. 6, ал. 1, буква „а“ подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е окончателно.

(4) Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.)

Всъщност практиката до решението на КС от май 2011г. е разнопосочна – една част от съдебните състави в съдилищата приемат жалбата за недопустима. Друга част приемат, че УБДХ е в противоречие с Европейската конвенция за защита правата на човека по отношение липсата на предвиден ред за обжалване при задържане под стража, което пък от своя страна би могло да аргументира търсене на обезщетение по Закона за отговорността на държавата от страна на задържан по УБДХ.

Наказанията за дребно хулиганство, налагани на лица, навършили 16г. по реда на УБДХ, съгласно чл.1 са задържане под стража до 15 денонощия или глоба от 100 до 500 лв. Дребно хулиганство по смисъла Указа е: „непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс“.


Коментари


Все още няма коментари за “Приети промени в УБДХ”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани