Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Ново допълнение в ГПК

Ново допълнение в ГПК

Със ЗИД КТ,  § 5 приет на 13 декември 2017 и обнародван в ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г. се прави допълнение в чл. 417 ГПК / Заповед за изпълнение въз основа на документ/, като се създава нова т.8 –  Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: „8. влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения;“  Досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10.

Съгласно § 9 на ЗИД КТ Законът в тази му част влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ /22.12.2017 г./.

Със същия закон са приети и изменения и в ТЗ, които влизат в сила от 31 март 2018 г. и касаят възможността за прехвърляне на предприятие, производстовто по несъстоятелност, доколкото се предвижда задължение на синдика за служебно  вписване в списъка на приетите вземания на такова на работник, произтичащо от трудово правоотношение и др.:

В чл. 15 се създават ал. 4 и 5:

„(4) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.

(5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни задълженията по ал. 4.“

  1. В чл. 129, ал. 1, изречение второ накрая се добавя „и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял“.
  2. В чл. 608, ал. 1:

а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „или“;

б) създава се т. 4:

„4. задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца.“

  1. В чл. 625 думите „както и“ се заличават, а накрая се добавя „както и от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца“.
  2. В чл. 628, ал. 2 след думата „кредиторът“ се добавя „или Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
  3. В чл. 687 ал. 1 се изменя така:

„(1) Вземане на работник или служител, произтичащо от трудово или прекратено трудово правоотношение с длъжника до  6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър, се вписва служебно от синдика в списъка на приетите вземания.“

  1. В чл. 789, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. кредитори с вземания, произтичащи от трудови или прекратени трудови правоотношения, възниквали до 6 месеца преди датата на определението за откриване на производство по стабилизация;“.

 

Държавен вестник, бр. 102 от 22.12.2017 г.


Коментари


Все още няма коментари за “Ново допълнение в ГПК”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани