Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Общи условия за ползване на сайта


Общи условия за ползване на сайта www.law-firm-bg.com

Добре дошли в блога. Както е видно, това не е форум, а личен правен блог, фокусиран главно върху въпроси на правото и културното наследство, неговата закрила, управление и правна рамка.

 1. Настоящите общи условия регламентират условията за ползването на сайта www.law-firm-bg.com, чието съдържание е защитен продукт по смисъла на ЗАПСП – а именно –  самият софтуерен продукт ведно с дизайна на приложението, чрез който се реализира ползването на защитено авторско съдържание и самото съдържание – авторски произведения (автор Даниела Симеонова-Коруджиева) – статии, коментари, становища, снимки  (фотографски материали), отделни елементи, текстове, други анимирани елементи, графики, HTML код, бази данни, подбор и съставителство и др.
 2. Материалите в него са изцяло авторски и отразяват личното професионално становище на адв. Даниела Симеонова – Коруджиева по принципни въпроси на правото.
 3. Публикациите и коментарите под статиите не съставляват по никакъв начин правен съвет, а са изразени с оглед дискусията по въпроси на правото и са винаги и единствено принципни.
 4. Настоящите общи условия се прилагат едновременно със защитните норми на действащото българското законодателство и конкретно с НК и ЗАПСП, доколкото няма противоречие с изрично договорените с настоящите общи условия клаузи.
 5. Приемането на настоящия договор при общи условия е условие за  ползване на сайта  www.law-firm-bg.com и неговото съдържание. Съгласието се счита за дадено с предприемането на необходимите действия на зареждане на страниците на сайта на браузера.
 6. Сайтът позволява публикуването на мнения, становища и коментари под статиите в блога след одобрение. Мнения, които съдържат обидни или нецензурни думи и/или квалификации, и/или не са по темата на конкретната статия или коментар в блога няма да бъдат публикувани. Мененията, допуснати до публикуване, независимо на кого са, също не съставляват правен съвет, а са част от блог-пространството и изразяват единствено личната позиция и мнение по разглежданите въпроси на правото.
 7. Становища по повод въпроси, зададени чрез „онлайн – формата за контакт“ могат да бъдат публикувани по преценка на администратора – адв. Коруджиева и при спазване на ЗЗЛД.
 8. Възможността за поставяне на въпрос е с цел блогът да бъде пространство за дискусия и коментар по различни правни въпроси от различни правни области. Публикуват се  коментари и становища  по правни теми, за които субективно смятам, че са значими, интересни и важни.
 9. Коментарите и становищата, които се публикуват са авторски изцяло и са принципни, и без претенция да са взети предвид всички релевантни по казусите обстоятелства. Законодателството и актуалната правна уредба е съобразено към датата на публикуване на всеки отделен материал.
 10. За конкретна правна помощ и съдействие по конкретен правен казус е необходимо детайлно проучване и анализ на всички обстоятелства, което предполага ангажирането и работата по казуса на адвокат, становищата, публикувани тук се отнасят само до принципни правни въпроси и положения. Не е възможно и не е сериозно решаването на конкретни правни проблеми on – line.
 11. Авторските публикации са само по принципни въпроси на правото. В тях се съдържа информация в обобщена  и често абстрактна и/или научна форма и поради това е предназначена само и единствено за предоставяне на най-обща и лична професионална гледна точка по дискутираните въпроси. Статиите и коментарите в блога нямат за цел  да бъдат заместител на подробен правен анализ, на анализ по конкретна тема и/или въпрос на правото, нито на професионален правен съвет.
 12. Статиите, коментарите и становищата на сайта не съставляват правен съвет, нито форма на правна помощ.
 13. Адвокатската кантора и адвокатската практика на Даниела Симеонова–Коруджиева не поема каквато и да е отговорност за вреди причинени на когото и да било от действия или бездействия в резултат на която и да е част от публикациите, коментарите и становищата в блога. Считаме, че за всеки конкретен случай и правен казус трябва да бъде потърсен професионален съвет от компетентен специалист и/или конкретен правен съвет от адвокат лично, какъвто съвет публикациите тук не съставляват.
 14. Основната идея на блога е дискусията по правни проблеми, които практиката поставя особено остро, проблеми, по които могат да бъдат обсъдени различни гледни точки. Публикациите са посветени на въпроси, които считам, че са значими, интересни и могат да провокират интерес у практикуващите колеги, така и у интересуващите се от право неюристи. Възможността за поставяне на въпрос е с цел блогът да бъде пространство за дискусия и коментар по различни правни въпроси от различни правни области, но блогът не е средство за оказване на безплатна правна помощ, нито може да замести личното ангажиране на адвокат, когато такъв Ви е необходим. Публикуват се  коментари и становища  по правни теми, за които субективно смятам, че са значими, интересни и важни и биха представлявали интерес за читателите на блога.
 15. На сайта www.law-firm-bg.com са публикувани авторски позиции, коментари и статии по правни въпроси и теми, които са принципни. Правни консултации се предоставят единствено на наши клиенти, с които има установени договорни отношения .
 16. На анонимно зададени въпроси и теми не се отговаря и правните въпроси, поставяни и предлагани по този начин няма да бъдат публикувани. Изпратените по e-mail правни въпроси или коментари под авторски статии, които са публикувани и поставени за дискусия в блога е добре да бъдат съпроводени с Вашите предложения за отговор/и на правния въпрос, който е предизвикал интереса и участието Ви в блога.
 17. В блога НЕ се предоставят примерни договори, споразумения, искови молби, жалби, бланки , формуляри и т.н. Според опита и практиката ни се установява, че почти винаги допринасят за нови правни проблеми поради непрецизност и несъобразяване с конкретните параметри на правоотношението/ казуса.
 18. Защитата на доверените на адвокат лични данни е по Закона за адвокатурата (ЗА). По силата на ЗА, адвокатските книжа са неприкосновени и не подлежат на проверка и изземване нито от полицейски органи, съдебни органи или от Комисията за защита на личните данни.
 19. Публикациите и съдържанието в блога са авторски и са под закрилата на ЗАПСП. За нарушения на авторското право се носи гражданска, административна и наказателна отговорност.
 20. Всички статии и коментари от рубриките в блога могат да бъдат цитирани само със задължително посочване на авторството, датата на публикуване и уеб адресът им.
 21. Забранява се възпроизвеждането с търговска цел на която и да е част от съдържанието на сайта  www.law-firm-bg.com, на статия, коментар, снимка или друг елемент на хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или какъвто и да е друг способ, осигуряващ подобен резултат;
 22. Всички права са запазени. Препечатване е разрешено само след изричното писмено съгласие на автора – адв. Даниела Симеонова-Коруджиева. Възпроизвеждането на цели или части от текстовете или изображенията (снимки) е възможно само след изричното писмено разрешение на адв. Коруджиева.


Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани