Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Защита на личните данни

Обществото е особено чувствително към употребата и защитата на лични данни, особено в интернет. Неслучайно е предвидена изрична законова регламентация, която да защитава лицата от нерегламентирана зло/употреба с лични данни.

Правната рамка на въпроса е най-вече в Закона за защита на личните данни, в сила от 2002г., Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни, Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и други актове.

Цел на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни. По смисъла на закона, лични данни са „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци“.

В ЗЗЛД, глава пета “Права на физическите лица” са регламентирани основните права на физическите лица, касаещи личните данни.

Съгласно конкретното съдържание и начин на упражняване правата на физическите лица, могат да бъдат обособени две основни групи:

  • Право на информираност:

· правото на информация за обработваните техни лични данни;

· право на възражение пред администратора срещу обработване на личните им данни. В тези случаи, ако то е основателно, личните данни не могат повече да бъдат обработвани.

  • Право на достъп до отнасящи се до тях лични данни (чл. 109 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген). В резултат на упражняване на това право физическите лица могат да поискат заличаване, коригиране или блокиране на лични данни от администратора, когато обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД (чл. 110 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген).

Съгласно чл.34а от ЗЗЛД, физическото лице има право да възрази срещу:

  • срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани; (чл. 34а, т.1)
  • срещу обработването за целите на директния маркетинг; (чл. 34а, т.2)
  • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за предходната цел, като му предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. (чл. 34а, т.3)

Случаите на нарушаване на разпоредбите на ЗЗЛД подлежат на санкциониране чрез налагане на административно наказание, съгласно гл. 8 на ЗЗЛД. Държавният орган, притежаващ специална компетентност за контрол за спазването на правата на гражданите касателно личните данни е Комисията за защита на личните данни. Тя осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.

Комисията може да бъде сезирана с подаване на жалба и да образува административно производство. При установено нарушение в процеса на обработване на лични данни, комисията има правомощията да наложи на нарушителя административно наказание – глоба или имуществена санкция, в размери определени в ЗЗЛД.

Защита може да се търси и съгласно общите правила на АПК по съдебен ред или съответно съгласно разпоредбите на НК и НПК, ако има осъществен състав на престъпление.

Следва да се има предвид, че ако е образувано производство по НПК, то препятства възможността за образуване на друг вид производство със същия предмет, следователно комисията за защита на личните данни не може да разглежда жалба със същия предмет. Ако пред нея вече е образувано административно производство по повод на подадена жалба, то се спира, до решаване на въпроса за наказателната отговорност от съда.


Коментари


Все още няма коментари за “Защита на личните данни”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани