Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Защита на личните данни: ВАС задължи отписването от ЦКР на кредитополучател, чието задължение е погасено по давност

Адв. д-р Даниела Симеонова-Коруджиева

 В касационно производство пред ВАС (адм. дело № 8782/2023, Пето отделение), прилагайки чл. 17, пар. 1 буква „а“ от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), съдът разпореди изтриването от ЦКР (Централния кредитен регистър) на данните на кредитополучател, чието задължение е погасено по давност.

Прочети още: Защита на личните данни: ВАС задължи отписването от ЦКР на кредитополучател, чието задължение е погасено по давност

Фактите по делото сочат, че при прекратено през 2019 г. изпълнително дело, взискателят продължавал да подава информация към ЦКР към БНБ, въпреки че изрично е поискано отписването им и възражението че вземанията за главница и лихви са погасени по давност.

Взискателят твърди, че въпреки изтеклата погасителна давност, с изтичането ѝ не се било погасило самото задължение, а само възможността за събирането му принудително и затова и в изпълнение на задължението си по чл. 10 от Наредба № 22/16.07.2009 на БНБ за предоставяне информация за всички кредити до окончателното им погасяване.

Това довежда до изричното изявление на длъжника, че оттегля всякакво съгласие за обработване на личните му данни и същите да бъдат заличени. Длъжностното лице по защита на личните данни на администратора отказало заличаването с мотив, че обработването на личните му данни продължава да е необходимо за целите, за които те са били събрани, а именно за управление и събиране на вземането до неговото погасяване, поради което не е налице хипотезата на чл.17, пар.1 буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 . Посочено е, че между страните е безспорно, че е погасена по давност възможността на кредитора да търси удовлетворяване на претенциите си по принудителен ред, но управлението на вземането включва и възможности за извънсъдебно събиране, което е легитимен интерес по смисъла на чл.6, ал.1, б.“е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Първоинстанционният съд е приел тези мотиви, но ВАС ги отхвърля и приема, че това решение (№ 228/05.07.2023 на АС-Враца) е неправилно – необосновано и материалноправно незаконосъобразно.

ВАС приема, че е необоснован изводът, че в конкретния случай дружеството – администратор на лични данни разполага с възможности за извънсъдебно събиране на естественото задължение, спрямо което е изтекла погасителната давност, тъй като длъжникът е направил изрично възражение за изтеклата давност и същото вече не е скрепено с държавна принуда, като е прекратено и изпълнителното производство. Единствената възможност за ред, различен от съдебния на събиране на вземането е доброволното плащане, по аргумент от разпоредбите на чл.118 ЗЗД. В случая обаче, има изрично изявление, в което освен, че отново е налице позоваване на погасителната давност, изрично е заявено, че няма да плати доброволно погасеното по давност задължение. Това волеизявление води до отпадане на единствената възможност вземането да бъде събрано и има за последица отпадане на легитимния интерес на дружеството по чл.6, пар.1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година да продължи да обработва личните му данни.

Т.е. изричните волеизявления са довели и до отпадане на целите, за които са били събирани и обработвани данните – а именно събиране на вземането, поради което е налице хипотезата на чл.17, пар.1 буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 за заличаване на свързаните с него лични данни от администратора, за което изменение на кредита същият на основание чл.10 от Наредба №22/16.07.2009 г. на БНБ следва да подаде информация в ЦКР, след което да престане да подава информация за лицето в ЦКР предвид необходимостта от изпълнение на изискването на чл.17, пар.1 буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Отпадането на задължението за подаване на информация в ЦКР за дружеството е свързано и с целите на обработка на личните данни на лицата в ЦКР – а именно осигуряване на данни за кредитната им задлъжнялост. При липса на правна възможност за принудително събиране и изрично волеизявление, че задължението с характер на естествено задължение няма да бъде заплатено доброволно, очевидно че липсват основания за последващо подаване на данни за задължения на лицето спрямо дружеството. ВАС приема, че поисканото заличаване на личните данни на лицето от ЦКР не е от компетентността на дружеството, а на ЦКР.

Преписката е върната със задължителни указания по приложението на материалното право, съгласно мотивите на решението на ВАС.

Целият текст на решението: ТУК


Коментари


Все още няма коментари за “Защита на личните данни: ВАС задължи отписването от ЦКР на кредитополучател, чието задължение е погасено по давност”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани