Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Правозащитник е адвокатът

Снимка: wikipedia.org. This image was first published in the 1st (1876–1899), 2nd (1904–1926) or 3rd (1923–1937) edition of Nordisk familjebok. The copyrights for that book have expired and this image is in the public domain.

Снимка: wikipedia.org. Illustration of an early 20th-century French barrister.

Правозащитник е адвокатът

Ако правата Ви са нарушени и имате нужда от защита – само адвокат може да защити правата Ви. Публично рекламираната правозащитна дейност е гражданска активност, а не дейност по защита правата и законните интереси на гражданите

Автор: адв. д-р Даниела Симеонова-Коруджиева

 

Правозащитници са адвокатите. Адвокатурата е конституционно установена дейност – единствената свободна и независима дейност, която е уредена в Конституцията. Тя определя адвокатурата като публичноправен орган необходим за осъществяването на защитата на свободите, правата и законните интереси на гражданите. Пред съд може да се явява като защитник само вписан и положил клетва адвокат.

Според Закон за адвокатурата адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

Адвокатските книжа (досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация) са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.

Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват, а евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване. По отношение на самия адвокат има сериозни законови ограничения и изисквания, контрол и дисциплинарна власт.

С оглед на всичко изложено по-горе, какъв е  точния смисъл при употребата на думата „правозащитник“ в публичното пространство? Понастоящем, има се предвид най-често не адвокат – защитник по Конституция – на свободите, правата и законните интереси на гражданите, а активист или ангажиран с дейността на гражданска организация служител/активист/доброволец. Всъщност, следва да се има предвид, че според Закона за адвокатурата юридически лица не могат да осъществяват адвокатска дейност – това включва както юридически лица регистрирани по Търговския закон, така и по Закона за юридически лица с нестопанска цел. Затова организации, които са активни в политическата и публичната дейност свързана с базови човешки права не може да е правозащитна, доколкото такава е по Конституция изключителната дейност на адвоката.

Но, в широк смисъл правозащитна може да се разбира и всяка друга дейност, която отстоява човешки права – например журналистическата професия, политиката и пр.

Между другото, Алеко Константинов – писателят-правозащитник е бил практикуващ адвокат и автор на „Правото за помилване по повод на новия наказателен закон“.

Всъщност, реално и с оглед законовите изисквания не може да се да се търси защита на индивидуалните права от юридически лица и различни организации, афиширащи се като правозащитни, закрилящи потребителя или пострадалия и пр., защото те нямат правомощие нито да упражняват адвокатска професия, нито да установяват или санкционират при нарушения, нито да предявяват и защитават права пред съд.  Претенциите за осъществяване на правозащитна дейност – адвокатска – са подвеждащи и спекулативни. Това не са адвокатски дружества и в повечето случаи става дума за дейност или заобикаляща изискванията за упражняване на адвокатска дейност по Закона за адвокатурата или друг вид дейност отразявана в публичната среда и финансирана от различни донорски организации, които не могат да защитават индивидуално граждани. Но, поради тази широка публична и активистка дейност, масовият медиен потребител остава с впечатлението,  че ако има нужда от защита, то няма нужда да ангажира адвокат – а да се свърже с някоя фондация или асоциация, или комитет…

Тук е мястото да се посочи, че мотивите за заобикаляне на Закона за адвокатурата от различни юридически лица са с оглед собствени и най-често финансови интереси, които тук не е мястото да описваме и сочим.

Има изключително сериозни изисквания към упражняването на адвокатската професия – адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в списъка на адвокатската колегия, да отговаря на условията и изискванията по Закона за адвокатурата за образование, издържан изпит за адвокат и др., но и да притежава необходимите нравствени и професионални качества (чл. 4, ал. 1 ЗА). Изискванията са сходни с тези за съдия. Докато регистрацията на юридическо лице по Търговския закон или по Закона за юридически лица с нестопанска цел е напълно свободна и няма никакъв контрол по отношение на членския състав, качествата и компетентността да извършват каквато и да е дейност свързана с упражняване или защита на правата на гражданите. Затова и такова право те нямат. Публичната дейност, журналистическата дейност, лични позиции и пр. не са и не могат да бъдат правозащитна дейност в тесния, но всъщност – в точния смисъл на думата.

 

 


Коментари


Все още няма коментари за “Правозащитник е адвокатът”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани