Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Справки за тежести на недвижими имоти

Проверката за тежести при покупката на недвижим имот е задължителна с оглед защитата на интересите на купувача. Рискът да се закупи имот обременен с вещни тежести (ипотеки, възбрани, които се вписват в имотния регистър и наличието им може да бъде установено от всички трети лица (ЗЗД и ПВ) е реален, а наличието на същите може сериозно да накърни интереса на лицата, закупуващи недвижим имот.  Също налице е риск да има и висящи съдебни дела, касаещи конкретен недвижим имот (исковите молби също се вписват, съгл. чл. 114, вр. с чл. 112 ЗС и ПВ).

В този смисъл, проверката за липса на тежести чрез извършване на справка в Имотния регистър към Агенция по вписванията е важно да бъде навременно извършена. Това е възможно както чрез заявление за издаване на Удостоверение за тежести /Удостоверение за лице/имот/период (и заплащане на държавна такса), така и чрез бърза електронна справка в електронния имотен регистър към АВ. Предимство на справката е, че може да бъде извършена непосредствено преди сключването на договор (напр. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот), а така също и непосредствено преди самата сделка, с оглед на това, получената информация да бъде възможно най-актуална, съгласно предвидения законов ред за вписвания (ЗКИР и ПВ).

Принципно, съгласно гл. VII на ПВ, книгите за вписване са публични. Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписване. Справките са устни или писмени. Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае.

Справки могат да се правят и чрез отдалечен достъп по ред, определен от министъра на правосъдието. Съгласно  Заповед на Министерство на правосъдието за воденето на регистри, книги и указатели на електронен носител и за реда за извършване на справки по книгите за вписвания, водени в електронен вид, чрез използване на отдалечен достъп за получаване на информация. Такъв възможен ред е именно чрез справка чрез регламентиран достъп до данните от кадастъра и имотния регистър и предварително заплащане по установения ред (чрез услугата „Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет” – информация относно вписванията на сделки и актове с недвижими имоти) на Агенцията по вписванията.


Коментари


Все още няма коментари за “Справки за тежести на недвижими имоти”

Напишете коментар
Последни статии


четете още
четете още
четете още
четете още
четете още

Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани