Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Регистрация на ООД

Дружеството с ограничена отговорност е най-често избираната форма в България за регистриране на търговско дружество.

Учредяването на търговско дружество е процес, който протича в два етапа: приемане на учредителния акт от учредителите на дружеството и съпътстващите го действия и вписване на дружеството в Търговския регистър.

Многопосочни са действията, която трябва да бъдат извършени и касаят:

  • подготовката за образуване на ООД;
  • форма на учредителния акт; дружествен договор, задължително съдържание на дружествения договор;
  • капитал и имущество на ООД; дружествен дял;
  • вписване на ООД; положението на дружеството до вписването;
  • правно положение на съдружниците в ООД; права и задължения на съдружниците;
  • управление на ООД; общо събрание и управител на ООД;
  • прекратяване на участието в ООД; Прекратяване на ООД;

Трябва да се има предвид, че при учредяването на търговско дружество на различните етапи участват различни по брой, статут и функции субекти и се извършват различни  правни действия.

Учредителният акт поставя началото на търговското дружество. Той трябва да бъде приет по съответния ред – дружествен договор за СД, КД и ООД и устав за АД.

Възникването на търговското дружество обаче не съвпада със сключването на учредителен договор, а е необходимо вписване в ТР. Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в ТР.ТЗ установява изискванията з ада се допусне самото вписване и те са различни за различните видове търговски дружества. До вписването в ТР между учредителите на ТД съществуват договорни отношения. Действията на учредителите, извършени до момента на вписването на ТД в ТР са за тяхна сметка, а не за дружеството.

Понастоящем, според нормативната уредба в България са възможни еднолични ООД и многочленствени. Разликата е както в реда за образуване, така и в управлението. Също така особени са правилата за ЕООД с държавно или общинско имущество – за тях е важим специален ред за образуването и управлението им.

Разпоредбите касаещи образуването на ООД са в Търговския закон – гл.X и гл. XIII, а касателно вписването – в ЗТР.


Коментари


Все още няма коментари за “Регистрация на ООД”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани