Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Обявяване на ГФО в Търговския регистър

Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща електронни дела за всеки търговец (дружество) и съдържаща вписаните обстоятелства и обявените актове. Води се от Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието.  В ТР се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. В ТР се обявяват актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Изискването за публикуване на ГФО ежегодно се съдържа в закона за счетоводството, чл. 40. Съгласно законовите разпоредби, предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

  • чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година;

Така и съгласно чл. 6 от Закона за търговския регистър: Всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове.

Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

Актовете по чл. 40, ал. 1 – 3 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

АВ осигурява възможност за приемане на заявления за вписване в електронан форма и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) – подписани с електронен подпис. Съгласно измененията от 27 дек. 2011г. , в сила от 01.01.2012г. (чл. 16 а) в Тарифата за държавните такси, събирани от АВ, обявяването на ГФО по електронен път е 25 лева, т.е. наполовина спрямо дължимата такса за същата услуга чрез подаване на хартиен носител (50 лв.).

Съгласно ЗТР, вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец, което съдържа:

1. данни за заявителя;

2. данни за търговеца, клона на чуждестранен търговец или за европейско обединение по икономически интереси, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт;

4. подпис на заявителя.

Съгласно чл. 15, ал. 1 ЗТР, вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:

1. търговеца;

2. прокуриста;

3. друго лице в предвидените по закон случаи;

4. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

Когато заявлението не се подава лично от заявител – лице от изброените по-горе (съгласно чл. 15, ал. 1 и 3), подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен. Когато заявлението се подава от адвокат, няма изискване за нотариална заверка, достатъчно е само изрично пълномощно, което улеснява търговците в процедурата по обявяване значително.


Коментари


Все още няма коментари за “Обявяване на ГФО в Търговския регистър”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани