Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Обжалване на административни актове

Както съгласно Конституцията (Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи.(2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.), така и съгласно Административно-процесуалния кодекс, всички административни актове могат да бъдат обжалвани по предвидения законов ред.

Съгласно АПК (Чл. 127), съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона в разумен срок всяко подадено до тях искане, като не могат да откажат правосъдие под предлог, че няма правна норма, въз основа на която да решат искането.

Обжалването на административни актове се осъществява пред компетентните административни съдилища, на които съгласно чл. 89, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като първа инстанция, са подсъдни всички административни дела, освен тези, които със закон за определени като подсъдни на Върховния административен съд.

На административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за:

  • издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
  • обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
  • защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
  •  защита срещу незаконно принудително изпълнение;
  • обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
  • обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
  • обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
  • установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

Единствено, съгласно чл. 128, ал. 2 АПК, не подлежат на съдебно обжалване административните актове, с които непосредствено се осъществяват външната политика, отбраната и сигурността на страната, освен ако в закон е предвидено друго.

Правото на обжалване на незаконосъобразни актове на администрацията е важна гаранция за защита на правата и законните интереси на гражданите във всяка демократична и правова държава.


Коментари


Един коментар за “Обжалване на административни актове”

Здравейте бихте ли ми помогнали защото се намирам в затруднено положение. Бяха ми съставени 2бр актове единият за лична карта вторият за маска когато те бяха задължителни на обществени места. Подписах тези актове но от там нататък нито ми бяха дадени копия от тези актове. НАП МОНТАНА БЕЗ ДА ВОДИ С МЕН НЯКАКВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ НА ТЕЗИ АКТОВЕ МЕ ДАВА НА ЧАСТНА АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ТЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА СЪЩО НЕ СА ВОДИЛИ НЯКАКВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ЗАВЕЖДАТ ДЕЛО В РАЙОНА ПРОКУРАТУРА ЛОМ И ТЕ МЕ УСЪЖДАТ ДА ПЛАТЯ 1550ЛВ НА НАП И ТАЗИ АГЕНЦИЯ ОТ ТЕЗИ 1550ЛВ 350 НА НАП ОСТАНАЛИТЕ СРЕДСТВА НА ТАЗИ АГЕНЦИЯ ТАЗИ АГЕНЦИЯ МЕ ДАВА НА ЧСИ И ТОЙ МИ НАЛАГА ЗАПОР НА БАНКОВАТА СМЕТКА. МОЖЕ ЛИ НАП МОНТАНА БЕЗ ДА ВОДИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МЕН ДАМЕ ДАВА НА АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ. КАК ДА ПРОЦЕДИРАМ ОТ ТУК НАТАТЪК

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани