Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Изготвяне на договор

Най-често в правната теория, договорите се определят като съглашения между две и повече лица, за да се създаде, уреди (регламентира) или унищожи една правна връзка между тях.

Съгласно българското законодателство, (чл. 9 ЗЗД) страните могат свободно да определят съдържанието на договора, който сключват, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

Свободното договорно обвързване и следващата се от него задължителност на уговореното са основни принципи на договорното право. Чрез договорите, субектите уреждат отношенията си по начин, който отговаря в най-голяма степен на специфичните интереси на всеки субект.

Чрез договора се създава облигационна връзка между сключилите го страни. За кредитора възниква правото да иска да му се престира, а за длъжника възниква задължението да престира.  Чрез договорът се създава базата за установяване на други субективни права и задължения – макар да не са още възникнали, страните са вече обвързани с възможното им възникване.

Съществено при сключването да договор е:

  • Наличието на две страни
  • Насочване на волеизявленията от всяка страна към другата
  • Съвпадане на насрещните волеизявления. Тогава договорът е сключен.

Следва да се имат предвид, разбира се спецификите, а и императивните законови разпоредби, що се касае до всеки отделен договор. Не без значение при сключването на договор са и значението на преддоговорните отношения на страните – предложението (покана за сключване на договор), обвързващата сила на офертата и актът на приемане и сключване на договора. В този смисъл следва да се отбележи едно от деленията на договорите на консенсуални, формални и реални, доколкото не е без значение, че по начало всички договори са консенсуални, но при формалните договори формата е за действителност, т.е. ако не е спазена договорът не поражда целените правни последици, а за действителност на сделката при реалните договори освен съгласието на страните е необходимо и предаването на вещта, предмет на договора. Разбира се, от гледна точка на правната теория,  делението на договорите не се изчерпва с посоченото по-горе, но то е важно с оглед  действителността на самия договор, който се сключва.


Коментари


Все още няма коментари за “Изготвяне на договор”

Напишете коментар
Последни статии


четете още
четете още
четете още
четете още
четете още

Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани