Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Какво се случва ако фондации и сдружения не се пререгистрират до 31.12.2020 г.?

Какво се случва ако фондации и сдружения не се пререгистрират до 31.12.2020 г.?

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева

Съгласно § 25, ал. 1 на ЗТРЮЛНЦ, с който се правят изменения и в ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г.

Пререгистрацията се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на юридическото лице, съответно клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, издадено след датата на влизането в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания по ал. 11 [1] удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Сдруженията или фондациите представят вписания в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния си представител.

Пререгистрацията се извършва и въз основа на акт на съдебен или на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в регистъра. В този случай АВ изисква от окръжния съд по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, за които се иска вписване, заличаване или обявяване – издаването на удостоверение за актуалното състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства, както и препис от актуалния учредителен акт или устав на юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел. След пререгистрирането по този ред на юридическото лице с нестопанска цел, което има клонове, АВ незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверения за актуално състояние на клона и предоставяне на фирмените дела за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.

Законът подробно разписва процедурата по пререгистрация, но за съжаление не дава ясен отговор на въпроса какво се случва ако фондации и сдружения не се пререгистрират до 31.12.2020 г.? В правната теория се предлага[2] да се приложи по аналогия режимът за непререгистриралите се търговски дружества.

Подобно задължение за пререгистрация бе въведено в § 4 на ЗТРЮЛНЦ, като бе даден срок до 31 декември 2011 г.

В § 5 бе разписано подробно какви са последиците от неизпълнение на задължението за пререгистрация:

  • 5. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2012 г.) Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2012 г., бр. 99 от 2012 г.) Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се прекратява на 1 януари 2012 г. Търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, освен молба за откриване на производство по несъстоятелност, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2012 г.) Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци, както и да подават молби за обявяването им в несъстоятелност.

Проблематично  е, че понастоящем и спрямо вмененото със закон задължение за пререгистрация на ЮЛНЦ в срок до 31 декември 2020 г. няма изричен регламент касателно последиците от неизпълнението му. Аналогия на закона не може да бъде приложена спрямо сроковете (конкретни дати), затова считаме, че налице е законодателна празнина, която ще доведе до противоречия в практиката, ако не бъде своевременно отстранена.

 

[1] Започналите до влизането в сила на този закон регистърни производства се приключват от съда по досегашния ред.

[2] Златарева., М., 2017, АПИС, Кои юридически лица са длъжни да се пререгистрират след 1 януари 2018 г., по какви процедури и какви са последиците?


Коментари


Един коментар за “Какво се случва ако фондации и сдружения не се пререгистрират до 31.12.2020 г.?”

Има ли актуална информация по темата?

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани