Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Излезе Тълкувателно решение за необходимото съдържание на пълномощното

Излезе Тълкувателно решение за необходимото съдържание на пълномощното

ВКС се произнесе с ТР 5 /2014 от 12.12.2016 г. на ОСГТК на ВКС. В решението, ВКС дава задължителни указания по тълкуването на три спорни въпроса касаещи необходимото съдържание на пълномощното и недействителността на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, както и при споразумяване във вреда на представлявания.

ОСГТК на ВКС се произнесе с ТР 5 /2014 от 12.12.2016 г. В решението, ВКС дава задължителни указания по тълкуването на три спорни въпроса от изключителна важност в практиката:

  1. Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е на налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя.

В ТР се приема, че за упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, необходимо и достатъчно е в пълномощното общо да е изразена неговата воля за овластяване на пълномощника да извършва разпореждане от негово име. Не е необходимо в пълномощното да са посочени вид разпореждане, конкретни по вид сделки или действия на разпореждане нито техни елементи – определено имущество, цена (стойност) и пр., нито лице, в полза на което да се извърши разпореждане. Обемът и ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното.

Само когато правна норма изрично установява определени изисквания относно необходимото съдържание на даден вид пълномощно, то следва да отговаря на тях.

  1. Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът.

ВКС приема в ТР, че договор, сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт, е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с него правни последици. Същите настъпват, ако лицето, от името на което е сключен договорът, го потвърди съгласно чл. 42, ал. 2 ЗЗД. При липса на потвърждаване, на недействителността може да се позове само лицето, от името на което е сключен договорът или неговите универсални правоприемници.

  1. Какъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД.

Договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата стана във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД, не поражда целените с него правни последици и е недействителен. На тази недействителност може да се позове само представляваният или неговите универсални правоприемници.

 

Цялото решение на ВКС и мотивите, можете да прочетете: тук


Коментари


Все още няма коментари за “Излезе Тълкувателно решение за необходимото съдържание на пълномощното”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани