Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Относно законосъобразността на уволнение по време на болничен отпуск

Относно законосъобразността на уволнение по време на болничен отпуск

 

Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева, член на САК

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, чл. 333, ал. 1, т. 4, то  в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 /закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване обема на работата, при липса на качества за ефективно изпълнение на работата и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът не отговаря на тях/ и чл. 330, ал. 2, т. 6 /работникът бъде дисциплинарно уволнен/  работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай: работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск. Тъй като болничният отпуск представлява разрешен отпуск, то извършеното през време на болничен отпуск уволнение на някое от горепосочените основания би било незаконосъобразно и следва да бъде отменено от компетентния съд.

Съгласно нормата на чл. 333 ал. 7 от КТ закрилата по чл. 333 от КТ, се преценява към момента на връчването на заповедта за уволнение.

В този смисъл датата на връчването на предизвестието за уволнение, следва да е ирелевантна за преценката на законосъобразността на уволнението, доколкото същото се извършва със заповед и именно датата на връчване на заповедта  е датата, считано от която се прекратява трудовото правоотношение и към която следва да се прецени дали работникът ползва специална закрила на закона. /така решение по гр.д. № 19370  по описа на Варненски районен съд за 2011г., Решение № 83 от 27.03.2015 г. на РС – Бяла Слатина по гр. д. № 9/2015 г. и др./

Съгласно задължителната практика на ВКС  по чл. 290 ГПК /Решение №63/31.03.2011г. по г.д. №1728/2009г.IV г.о./ закрилата по чл. 333, ал. 1, т.4 има обективен характер и важи винаги когато работникът е започнал ползването на разрешения му отпуск. Тя се прилага винаги, когато работникът или служителят е започнал ползването на разрешения му отпуск /без значение точно какъв – платен годишен, неплатен, учебен, отпуск за временна неработоспособност и др./.

Следва да се подчертае важността на обстоятелството, че отпускът следва да е започнал и да се ползва. В горепосоченото решение, ползващо се със задължителна сила, се посочва, че щом работникът или служителят е бил на работа и на работното му място е връчена заповедта за уволнение, той не се ползва от предварителна закрила, макар за същия ден да има болничен лист за временна неработоспособност.

Това се приема със задължителна сила /съгл. ТР №1/2010 решенията на ВКС по чл. 290 ГПК са задължителни за правоприлагащите органи/ и в Решение № 197 от 9.06.2011 на ВКС по г.д. №661/2010,IV г.о./.

С определение №37 от 09.01.2015г. на ВКС по г.д. №5786/2014г.IIIг.о.не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на СГС по въпроса, тъй като налице е задължителна и безпротиворечива практика – посоченото по-горе решение №63/31.03.2011г. по г.д. №1728/2009г.IV г.о. ВКС, решение № 283/2010 по г.д. №233/09, IV г.о. на ВКС, решение №492 от 2013 и др. В определението, с което не се допуска касационно обжалване се сочи следната обстановка: „Служителят е бил в разрешен отпуск поради временна нетрудоспособност, чието ползване реално е започнал и прекият му ръководител е бил уведомен за това. След два дни ищецът е бил извикан на работа, за да му бъде връчена заповедта за прекратяване на трудовия договор. В декларацията за обстоятелства по чл. 33, ал. 1 КТ, която му е била предложена за попълване в този момент, служителят изрично е посочил горното обстоятелство, но работодателят го е игнорирал, с което е нарушил императивни норми за закрила при уволнение.“

За работника/служителя е налице и задължение да уведоми работодателя своевременно – в случаите, в които работникът или служителят е започнал ползването на отпуск за временна неработоспособност въз основа на болничен лист, който отпуск впоследствие е продължен, то само ако той съзнателно укрие това обстоятелство като не изпълни задължението си по чл. 9,ал. 2 от НМЕР (отм.) да представи новия болничен лист или да уведоми работодателя до два работни дни от издаването му закрилата се изключва./ Решение №63/31.03.2011г. по г.д. №1728/2009г.IV г.о. ВКС/.

В решение № 283/2010 по г.д. №233/09, IV г.о. на ВКС, със задължителна сила се приема, че предварителната закрила по чл. 333, ал. 1, т.4 КТ е приложима в случите, когато служителят е започнал ползването на разрешен отпуск. В случаите, когато служителят се е явил и присъствал на работа и не е съобщил за заболяване или разрешен отпуск по болест, вкл. и при връчване на заповедта за уволнение, работодателят бидейки добросъвестен по смисъла на чл. 8ал. 1 КТ, няма задължение да спази изискванията за вземане на предварително разрешение за уволнението от инспекцията по труда.


Коментари


7 коментари за “Относно законосъобразността на уволнение по време на болничен отпуск”

Здравейте искам да попитам издадена е заповед на основание чл. 328, ал. 1, т 10 от Кодеска на труда на лице, което е подало молба със заявено желание да бъде освободен от заеманата длъжност, считано от 7.11.2017 г,, поради навършването на пълна пенсионна възраст. Причината за прекратяването е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. На лицето ще бъдат изплатени следните обезщетения съгласно : чл. 224, ал. 1 от КТ- обезщетение за неползван годишен отпуск в размер на 14 – работни дни, чл. 222, ал. 3 от КТ и във връзка с чл. 32, т. 2, буква \“б\“ от КТД от 19.06.2016 г – обезщетение в размер на 10,5 брутни работни заплати чл. 220, ал . 1 от КТ – обезщетение за неспазен срок на предизвестие от размер на брутни заплати от 2 месеца, ако тази заповед бъде връчена на лицето докато е в болничен. Носим ли отговорност и може ли да предави някакви искания по съдебен ред даденото лице ?

Когато основанието за прекратяване на ТПО е по чл. 328 ал. 1 т. 10. – (изм. – ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп. – ДВ, бр. 28 от 1996 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование; – работникът е лишен от закрилата по чл. 333 от КТ и не е необходимо разрешение от Инспекцията по труда.
Това е така, тъй като съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, чл. 333, ал. 1, т. 4, то в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 /закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване обема на работата, при липса на качества за ефективно изпълнение на работата и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът не отговаря на тях/ и чл. 330, ал. 2, т. 6 /работникът бъде дисциплинарно уволнен/ работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай: работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск. Тъй като болничният отпуск представлява разрешен отпуск, то извършеното през време на болничен отпуск уволнение на някое от горепосочените основания би било незаконосъобразно, но точка 10 не е включена в обхвата на тази закрила.

Здравейте, имам следния казус. В момента съм на договор с изпитателен срок от 6 месеца. Днес разбрах, че съм бременна и си изкарах болничен при което работодателката ми реши да ме съкрати от работа. Въпросът ми е, има ли право да ме уволни същия ден в който и излизам в болничен?

Здравейте, връчено е предизвестие от работодателя по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ, след което работника предоставя болничен лист за временна неработоспособност, възникнала преди получаването на предизвестието, може ли работодателя да оттегли предизвестието, тъй като не разполага с разрешение от Инспекция по труда?

Здравейте,

как стои въпросът с прекратяване на трудов договор по време на изпитателен срок на служителка, която ползва болничен за бременност?

могат ли да ме освободят от работа докато съм в болничен тъй като съм с договор по заместване и титуляра се връща от майчинство

Здр ако ме изгонят дисциплинарно по време на пандемия преди това съм била с положителен тест и детето ми учи онлайн не съм успяла да взема болничен поради липса на часове при комисии и съм поискала неплатен отпуск но ми е отказан а съм служител на фирмата от 3 години

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани