Адвокат Д. Симеонова-Коруджиева - правни консултации и юридически услуги

Съдебна практика: разваляне на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; смърт на приобретателя/длъжник

Съдебна практика: разваляне на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; смърт на приобретателя/длъжник

Тълкувателно решение № 30/17.VI.1981 г., ОСГК на ВС.

Решение № / 2017 г., ВОС, г.о., VI с-в, гр. д. № 1926/2016.

Решение  № 622 /25.10.2010 г. по гр.д. № 212/2010 г., III г.о. ВКС.

Решение №615/09.03.2010 г.  по гр. д. №3824/2008 г., II г.о. ВКС

1) Тълкувателно решение № 30/17.VI.1981 г., ОСГК на ВС. Постановки:

1.Третото лице, в чиято полза е сключен договор за прехвърляне на вещни права и право на собственост срещу издръжка и гледане, не е „уговарящ“ по смисъла на чл. 22, ал. 1 ЗЗД и „кредитор“ по смисъла на чл. 87 ЗЗД, а само бенефициер по този договор.

Третото лице може да иска само изпълнението на договора от длъжника-обещател в негова полза или обезщетение за неизпълнението на задължението.

В случаите на правоприемство по наследяване на уговарящия от страна на третото ползващо се от договора лице при неизпълнение на същия от страна на длъжника към него то може да иска развалянето на договора заради виновното му неизпълнение.

  1. Задължението, поето за издръжка и грижи по отношение на две и повече лица срещу придобити вещни права и право на собственост, е неделимо.

Правоимащият прехвърлител при неизпълнение на задължението по отношение само на някое от лицата, на които се дължи издръжка и гледане, може да иска развалянето на договора изцяло, ако има интерес от това.

При поискано частично разваляне съобразно неизпълнената част от задължението не може да бъде отказано частичното разваляне.

  1. Наследниците на кредитора – прехвърлител на вещното право или на правото на собственост, могат да осъществят развалянето на договора за издръжка и гледане поради неизпълнението му от длъжника съобразно размера на субективните им права, произтичащи от наследяването.
  2. При смърт на приобретателя на вещното право и правото на собственост по договора за издръжка и гледане не настъпва прекратяване на договора по право по отношение на прехвърлителя или на третото ползващо се от него лице.

2) Решение  № 622 /25.10.2010 г. по гр.д. № 212/2010 г., III г.о. ВКС. Анотация:

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на въззивното решение с ТР № 30/81г. ОСГК, ВС по материалноправния въпрос длъжен ли е преживелият кредитор да приеме грижи и издръжка от наследника на длъжника, и на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос за доказателствената тежест по иска за разваляне на алеаторен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка.

По материалноправния въпрос, по който е допуснато касационно обжалване, настоящият съдебен състав на ВКС намира за правилно изразеното в посоченото по-горе ТР № 30/81г. ОСГК на ВС становище, че при смърт на приобретателя съгласно чл. 60 ЗН наследниците му ще отговарят пред прехвърлителя до размера на наследствения им дял и под страх от евентуално прекратяване на договора поради неизпълнение от тяхна страна като правоприемници, следва да обезпечат издръжката и грижите.

По процесуалноправния въпрос за доказателствената тежест по иск за разваляне на алеаторен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, настоящият съдебен състав на ВКС намира следното: От правилото на чл. 154, ал. 1 ГПК, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения следва, че ищецът трябва да установи предпоставките за разваляне на договора – наличието на вземане и твърдените обстоятелства за неизпълнение на договора, а ако ответникът твърди, че е изпълнил задължението си за гледане и издръжка, върху него пада тежестта да докаже изгодните за себе си факти.

3) Решение №615/09.03.2010 г.  по гр. д. №3824/2008 г., II г.о. ВКС. Анотация: С определение от 06.03.2009г. е допуснато касационнно обжалване на въззивното решение в хипотезата на чл.280, ал.1 ГПК поради наличие на противоречие с практиката на ВКС в т.ч. с указанията, дадени в т.3 и т.4 на ТР № 30/1981г., ОСГК, отнасящи се до неделимостта на задължението, поето към повече от едно лице – прехвърлител при алеаторния договор за издръжка и гледане и възможността на някой от прехвърлителите при условията на активна солидарност да иска разваляне на договора за неизпълнение и по отношение на другия прехвърлител, както и преминаването в наследственото имущество на правото да се иска разваляне на договора поради неизпълнение, което е било допуснато приживе на кредитора – прехвърлител. Във връзка с правото на преживелия прехвърлител да иска разваляне на договора за своята прехвърлена, респ.наследствена част, при смърт на другия прехвърлител е налице разрешение и в Р №372/1984г. на ВС.

По въпроса за активната легитимация по иска по чл.87, ал.3 ЗЗД при неделими задължения, поети от приобретателя, следва да се имат предвид разясненията, дадени в т.3 и т.4 на ТР№30/81г. ОСГК, като се изхожда и от наследственото правоприемство, от което ищцата в качеството си на наследник на другия прехвърлител може да иска разваляне на договора поради неизпълнение освен за своята част, но и съобразно наследствените си права като наследник на починалия в обема на наследеното право на иск. Следователно когато е поето неделимо задължение към повече от един кредитори по алеаторен договор, преживелият прехвърлител, може да иска разваляне на договора поради пълно неизпълнение спрямо двамата прехвърлители след смъртта на другия прехвърлител за частта, отговаряща на правата му в съсобствеността /респ.прекратената със смъртта СИО/, както и за частта, отговаряща на правата му на наследник на последния.

По въпроса за активната легитимация по иска по чл.87, ал.3 ЗЗД при неделими задължения, поети от приобретателя, следва да се имат предвид разясненията, дадени в т.3 и т.4 на ТР№30/81г. ОСГК, като се изхожда и от наследственото правоприемство, от което ищцата в качеството си на наследник на другия прехвърлител може да иска разваляне на договора поради неизпълнение освен за своята част, но и съобразно наследствените си права като наследник на починалия в обема на наследеното право на иск. Следователно когато е поето неделимо задължение към повече от един кредитори по алеаторен договор, преживелият прехвърлител, може да иска разваляне на договора поради пълно неизпълнение спрямо двамата прехвърлители след смъртта на другия прехвърлител за частта, отговаряща на правата му в съсобствеността /респ.прекратената със смъртта СИО/, както и за частта, отговаряща на правата му на наследник на последния.

4) Решение № / 2017 г., ВОС, г.о., VI с-в, гр. д. № 1926/2016. Анотация:

Главният иск е с правна квалификация чл. 87, ал.3 от ЗЗД, с искане да бъде развален сключеният Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, по силата на който ищцата Е.С.Д. е прехвърлила на синът С.К.Д., правото на собственост върху 4/6 идеални части от процесния недвижим имот поради виновно неизпълнение на задълженията по договора от приобретателя С.К.Д.от момента на неговото сключване до неговата смърт, както и от неговите наследници Е.И.Д. и Е.С.Д..

В тежест на приобретателя по договора, съответно на неговите наследници, е да докаже, че техния наследодател е изпълнявал задълженията си по договора, в необходимия вид, обем и качество /Решение № 82 / 05.04.2011 г. по гр.д. № 1313 / 2009 г., IV г.о. на ВКС/.

Към датата на сключване на договора задължението на приобретателите е било неопределено, по посочените критерии. С течение на времето, с възрастта на прехвърлителката, с оглед нейното здравословно състояние и други обстоятелства нуждите от издръжка и гледане са нараснали. Длъжника по договора дължи изпълнение на задължението за издръжка и гледане в пълен обем, съобразно нуждите на прехвърлителката т.е. длъжникът е длъжен, за да изпълни точно, да осигури в натура и онези нужди от издръжка и гледани, които не са били налице в момента на сключване на договора.

Приобретателите по алеторния договор за издръжка и гледане са длъжни да престират издръжка и гледане на прехвърлителя, която да съответства на всичките му нужди, като грижите следва да бъдат предоставяни в техния пълен обем и съдържание, което е необходимо./Решение № 1014 / 20.12.1999 г. по гр.д. № 550 / 1999 г., II г.о. на ВКС, Решение № 70 / 05.07.2011 г. По гр.д. № 612 / 2010 г., Ill г.о. на ВКС, Решение № 216 / 23.06.1996 г. по гр.д. № 636 / 1995 г., II г.о., Решение № 653 / 08/07/2002 г. по гр.д. № 295/2002 г., II г.о./ Задължението за гледане и издръжка е единно, неделимо и следва да се осъществява чрез престиране на грижи и издръжка ежедневно, непрестанно, непосредствено и в пълен обем, докато е необходимо /Решение № 1272 / 03.02.2009 г. на ВКС по гр.д. № 3441 / 2007 г., IV г.о., решение № 1159/28.10.1994 г., II г.о./.

От ангажираните гласни доказателства, съдът не може еднозначно и безпротиворечиво да приеме, че С.К.Д.до момента на смъртта си е изпълнявал добросъвестно поетите задължения по договора, да осигури издръжката и да полага грижи за прехвърлителката, като й осигури един спокоен и нормален живот, какъвто е водила преди това.

От разпитаните свидетелите съдът установи, че приобретателя и наследодател на ответниците е посещавал своята майка и кредитор по договора рядко. Макар към този момент ищцата да е нямала специфични потребности, които налагат да се полагат грижи в по-голям обем, то не се установява длъжникът по договора да е полагал ежедневни и постоянни грижи в изпълнение на задължението си по договора. Фактът, че ищцата сама е можела да се грижи за себе си е ирелевантен за спора. По договора тя е изпълнила своите задължения и е прехвърли собственост на имота, но не е получила грижите и гледането, така както е предвидено в самия договор, което от правна страна се равнява на неизпълнение на задължение по договор от страна на наследодателя на ответниците. Задължението на наследодателя на ответниците, както се изтъкна и по-горе е да престира грижи и издръжка ежедневно, непрестанно, непосредствено и в пълен обем, докато е необходимо, в настоящото производство не се доказа от ответниците при условията на пълно и главно доказване.

Съгласно Тълкувателно решение № 30 от 17.06.1981 г. на ВС по гражд. д. № 2/1981 г., ОСГК престацията на приобретателя поначало не е intuito personae (договор сключен с оглед неговата личност), тъй като действията по осигуряване на грижите и издръжката са заместими и могат да бъдат извършени от всяко друго лице. Това правило е приложимо и към процесния договор, доколкото в него липсва изрична уговорка в противен смисъл. Затова се допуска, че при смърт на приобретателя той може да бъде успешно заместен от правоприемниците си, които са длъжни да полагат грижи и да осигуряват издръжка на прехвърлителката на недвижимия имот в необходимия обем. Аналогично ще е положението и в случаите, когато прехвърлителя е имал предвид конкретните лични качества на приобретателя и при сключването на договора е бил мотивиран само от тях, както и когато е било изрично уговорено, че той няма да може да бъде заместван от други лица. И при тези случаи, ако прехвърлителя по своята преценка не намери удовлетворение от наследниците на длъжника, следва да осъществи развалянето на договора също така само по съдебен ред – чл. 87 и 89 ЗЗД. С приемане на наследството на С.К.Д., ответниците са станали универсални правоприемници на наследодателя си, вследствие на което са придобили освен неговите права, така и неговите задължения, включително и тези – да полагат грижи и да предоставят издръжка на ищцата като й осигурят един спокоен и нормален живот, какъвто е водила преди това/съгласно клаузите но договора/.

Специфичния предмет на престациите на договора за издръжка и гледане налага извод, че за да изпаднат в забава длъжниците, не е необходимо, задължително условие да са били поканени да изпълнят задължението /в този смисъл е и Решение № 340 от 04.11.2015 г. по гр. д. № 1668 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение/. Ответниците, не твърдят да са полагали каквито и да е било грижи, нито да са искали трансформирането на задължението им в такова от натурално в за парична издръжка, която да са заплащали. И четиримата разпитани свидетели не сочат да са виждали някой от ответниците да се грижи или да помага на ищцата, като в тази си част показанията им следва да бъдат кредитирани като непосредствени, достоверни и изцяло непротиворечащи на останалите доказателства по делото. След смъртта на приобретателя С.К.Д.е настъпило пълно неизпълнение на задълженията по договора от неговите наследници, в количествен и качествен аспект, което безусловно представлява основание за неговото разваляне на основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД.

Настоящото уточнение е необходимо с оглед на това, че ищцата е претендира неизпълнение на задължението по договора само от починалия си син, без да е заявила неизпълнение на задълженията по договора на неговите правоприемници и ответници по делото. Това би било предмет на нов иск с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД.

 

 

 

 


Коментари


Все още няма коментари за “Съдебна практика: разваляне на договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане; смърт на приобретателя/длъжник”

Напишете коментар
Последни статии


Промени в законодателството


Най-четени


Най-коментирани